Obrázek hlavičky
Povinné předškolní vzdělávání
 • IV.Integrobaný blok

  „Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší.“

  Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku
  Příroda nám přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude námětem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.
  Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem, pozorováním a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. V rámci oslav Dne Země se zaměříme na ochranu prostředí, ve kterém žijeme (recyklace, třídění odpadu, čištění okolí). To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.
  Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.
  Velikonoční tradice a tvoření.
  Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou inspirací pro podtéma
  „rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance).
  Budeme poznávat naše město- řeku, potok, náměstí, kulturní památky,…

  Okruhy činností – vzdělávací nabídka
  • manipulační činnosti s různými předměty
  • lokomoční pohybové činnosti
  • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
  • činnosti směřující k prevenci úrazů
  • vyprávění zážitků
  • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
  • práce s audiovizuální technikou
  • hry a praktické úkony procvičování orientace v prostoru i rovině
  • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
  • taneční a dramatické aktivity
  • námětové hry a činnosti
  • činnosti zaměřené na poznání lidských činností
  • výlety a poznávání našeho města
  • činnosti vyvolávající veselí a pohodu, činnosti vyjadřující náladu a vyžadující
  • samostatné vystupování
  • činnosti a hry, které vedou děti k ohleduplnosti
  • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
  • pozorování životních podmínek a stavu živ. prostředí , poznávání ekosystému
  • hry a aktivity na téma doprava
  • hry s tělem, experimentování, pozorování, námětové hry, výtvarné a pracovní činnosti, kolektivní práce

  Naše záměry, cíle
  • budeme rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu
  • budeme se učit vyjádřit říkanku pohybem (velikonoční koledy,…)
  • budeme se učit pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
  • budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu na zahradě MŠ, na louce,…
  • povedeme děti k vědomému využívání všech smyslů
  • podpoříme u dětí rozvoj tvořivosti a fantazie v tvořivých činnostech – práci s přírodninami a různým materiálem (velikonoční tvoření, recyklace a tvoření z odpadových materiálů
  • budeme rozvíjet schopnost chápat elementární časové pojmy a prostorové pojmy (roční období, ráno, v poledne, večer, nahoře, dole, ...)
  • budeme rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech
  • budeme se učit rozhodovat o svých činnostech
  • budeme se učit přijmout pozitivní i negativní hodnocení
  •  budeme se těšit ze společných příjemných zážitků (kulturních, přírodních krás)
  • budeme rozvíjet kooperativní dovednosti
  • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (rodina, přátelé, děti ve třídě)
  • budeme se učit orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola,…)
  • přiblížíme dětem tradice jarních svátků
  • budeme poznávat kulturní památky našeho města (knihovna, muzea, věž)
  • budeme poznávat naše město a okolí (knihovna, náměstí, řeka, potok, hasiči, policie)
  • děti budou seznamovány s existencí jiných kultur a národností
  • budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
  • budeme se učit schopnosti přizpůsobení se vnějšího prostředí i jeho změnám
  • budeme pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin
  • seznámíme děti s významem třídění odpad
  • povedeme děti ke spolupodílení na přípravě jídla
  • budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost
  • budeme se učit sebeovládání

  HL
  • budeme se učit správně formulovat otázky, slovně reagovat
  • budeme rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí (vést rozhovor na téma)
  • budeme cvičit fonematické schopnosti

  Doplňkové činnosti ke IV. integrovanému bloku

 • oslava čarodejnic – Čarodejnický rej
 • výlety do přírody - farma u Kubešů
 • společná oslava svátku matek v Senior domě
 • oslava Svátku matek s rodiči v MŠ
 • Den vody
 • ​Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.
 • Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi realizovat, naleznete na naší  nástěnce v šatně.

Činnosti a aktivity k naplnění našich záměrů:

2.4.- 5.4.2024

 • modrý den- povídání, tvoření 
 • povídání o velikonočních prázdninách
 • pojmenování domácích zvířat
 • pracovní list- zvířata+ geometrické tvary
 • židličkovaná s jógou
 • vymýšlení slov na stejné začáteční písmeno
 • tvoření slepic- obkreslování, stříhání, ťupání
 • hra na chodce a stavitele
 • hra na flétnu- rozvoj sluchového vnímání  (napodobování krátkých a dlouhých tónů)

25.3.-28.3.2024

 • vystoupení v senior domu
 • téma "Co vše se může vyklubat 
 • lední show na zimním stadionu 
 • Co vše se dělá na VELIKONOCE?
 • grafomotorika- tvoření oveček 
 • správný úchop tužky/pastelky
 • zpěv písně- Jarní svátek

18.3.- 22.3.204

 •  10. lekce bruslení 
 • opakování písní a básní
 • pracovní list-  ovál, dolní oblouk 
 • návštěva ZŠ Komenského 
 • rozvoj grafomotoriky- velký arch- horní oblouk 
 • přivítání jara- tvoření květin (z různého materiálu)
 • pracovní list- stříhání deště, labyrint- kapka vody
 • povídání o dnu vody- k čemu vodu potřebujeme
 • pěší výlet s úkoly kapky vody

11.3.-15.3.2024

 • 9. lekce bruslení 
 • rozhovor na téma "Jaro"
 • tvoření jara z různých materiálů 
 • jógové cviky 
 • tvoření jarního obrázku "Vyhlížíme jaro, klíčovou dírkou" 
 • opakování jarní básně, seznámení s básní "Zimo, zimo, jdi už pryč"
 • seznámení s písní "Jaro slaví svátek"
 • pracovní list (vybarvení dle čísel)
 • píseň s pohybem "Jaro dělá pokusy"
 • Divadlo ZVONEČEK- pohádka "O OTESÁNKOVI"