Obrázek hlavičky
Zápis

Milí rodiče,

zápis pro rok 2023-2024 bude probíhat standardním způsobem – prezenčně, za přítomnosti dítěte a zákonného zástupce.

Termín zápisů:

3. května 2023   v době od 8.00 do 11.00 hod., v odpoledních hodinách od 15.00 do 18.00 hod.

4. května 2023   v době od 8.00 do 11.00 hod., v odpoledních hodinách od 15.00 do18.00 hod.

5. května 2023   v době od 8.00 do 11.00 hod.

 

Komunikace je pro nás velmi důležitá, využijte všech možností komunikace s námi pro získání potřebných informací a odpovědí na Vaše otázky:

 • Zavolejte nám:

Mgr. Krejčová Alena (ředitelka MŠ) +420 723 540 918 - Specifika podávání žádostí, obecné info

Hasmanová Martina (zástupkyně MŠ) +420 725 054 675 - Průběh zápisů

Koblišková Eva (vedoucí jídelny MŠ) +420 381 524 740 - Stravování a případná specifika

 • Využijte e-mailinfo@msduhasobeslav.cz
 • Přijďte na Den otevřených dveří, 20.4.2023, v době od 15:00 do 18:00 hodin

 

Důležité:

 • Již třetí rok je jeden školský obvod, můžete tedy volit školu dle svého výběru.
 • Přečtěte, prosím, Směrnici ředitelky školy – Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání, než začnete vyplňovat žádost (naleznete v dokumentech)
 • V případě nedoložení některého z uvedených dokladů, nebo jakýchkoliv nejasností, bude zákonný zástupce vyzván na uvedené telefonní číslo k doplnění či vysvětlení.
 • Velmi oceníme čitelnost všech dokumentů a telefonního kontaktu/e-mailu, který je možno využít pro případnou společnou komunikaci.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Kdo již byl u zápisu v loňském roce a nebyl přijat k předškolnímu vzdělávání, je nutné doložit opakovaně níže uvedené dokumenty a potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování.

 

Příprava potřebných dokumentů k podání žádosti:

Všechny důležité dokumenty si můžete stáhnout přímo z webu-v záložce "Dokumenty, kritéria přijetí", nebo je obdržíte na Dnu otevřených dveří, případně od 20.4.2023 budou k vyzvednutí ve schránce vedle vstupu do MŠ.

V naší obálce najdete již připravené, popř. si lze vytisknout z našeho webu:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + Přílohu žádosti č. 1naleznete v sekci dokumenty (pokud jednáte ve shodě, použijte žádost určenou pro jednoho zákonného zástupce, žádost vyplňte, v příloze žádosti postupujte dle uvedených doporučení)
 • Informace o zpracování osobních údajů (naleznete v sekci dokumenty) –vyplňte zadní část, dáváte tím souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci přijímacího řízení

dále dodejte:

 • Potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování - můžete si stáhnout připravený formulář
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • Oprávnění dítě zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není jeho zákonným zástupcem, např. opatrovník
 • Kopii doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

Podání žádosti:

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobní podání při zápisech (preferujeme)
 • do datové schránky školy (ID: ue7kq4u)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze v tomto případě jen prostý e-mail)
 • poštou na naši adresu: MŠ Duha Soběslav, sídliště Míru 750, 392 01 Soběslav

 

Doložení řádného očkování podmiňuje přijetí dítěte: Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato dokládáte potvrzením praktického dětského lékaře. Tato povinnost se týká všech dětí. Pokud toto potvrzení nedoloží zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání a dosáhlo do 31.8.2023 pěti let, toto dítě bude přijato i v tomto případě.

 

Další potřebné informace (děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciální pedagogická centra) zajišťují potřebné služby. Pokud Vaše dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte kopii doporučení pro poskytování podpůrných opatření.

V případě potřeby získání další informace, jak postupovat, kontaktujte ředitelství školy.

 

Individuální vzdělávání

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle Školského zákona pouze děti, které dosáhly do 31.8.2023 pěti let.

Zástupce může zvolit místo povinného vzdělávání v MŠ individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelství školy společně s ostatními dokumenty určenými k zápisu nebo nejdéle 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Termín zveřejnění výsledků zápisů Vám bude sdělen při potvrzení přijetí žádosti a ostatních dokumentů. Zároveň bude uveřejněn na webových stránkách školy v záložce „zápisy do MŠ“.

 • Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).
 • Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku. Před případným odvoláním proti nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy. Na základě současné situace totiž základní školy budou uzavírat rozhodnutí o přijetí až 30.6. 2023 a rodiče mají možnost do té doby doložit rozhodnutí o odkladu dítěte. Nevíme tedy přesný počet přijímaných dětí a tato situace se ještě může změnit.

Zároveň zde bude uveden termín první společné zahajovací schůzky, která vyžaduje Vaši účast, neboť zde dojde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy.

Součástí tohoto setkání bude taktéž seznámení se školním řádem, adaptačním procesem a dalšími informacemi důležitými pro vzdělávání v naší mateřské škole.

Jsme připraveni, abychom Vám zprostředkovali vše potřebné.

Těšíme se na nová setkání společně s Vámi a Vašimi dětmi.

 MŠ DUHA