Obrázek hlavičky
TVP

Integrované bloky

I. Integrovaný blok:

 Objevujeme barevný svět DUHY“

Naše záměry,cíle:

 • seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází – děti seznámím se svou značkou, svým místem, budeme se učit, kam co patří – starší děti samostatně, mladší s pomocí učitelky, budu děti učit orientovat se v prostorách třídy a mateřské školy, povedu děti k vnímání vizuální podoby svého jména, starší děti jej budou napodobovat, mladším dětem budu pomáhat
 • naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne – postupně se naučíme vnímat, kdy děláme jakou činnost, kdy stolujeme, jdeme ven… mladší děti budu učit rozlišit části dne, starší děti také povedu k vnímání běhu času na hodinách
 • podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování – povedu děti k návyku správného postupu při mytí, utírání rukou, mladší děti k čistění nosu, starší děti k používání toaletního papíru na WC, mladší děti s pomocí.
 • povedeme děti k projevování svých potřeb a povedeme děti k vyjadřování svých pocitů – podpořím dovednost říci o pomoc či radu, citovou podporu, vyjádřit pocit, náladu …starší děti budou mladším vzorem.
 • podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením  nových vztahů v kolektivu –budu rozvíjet navazování přátelských vztahů pomocí rozhovoru, dramatických i spontánních her
 • společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití a povedeme děti ke schopnosti společná pravidla přijímat a dodržovat – pravidlo bezpečné rychlosti, pravidlo domluvy pusou, pravidlo úklidu použitých hraček, pravidlo počtu dětí u hry, pravidlo „Pozor, něco zajímavého se dozvíme“
 • seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně –povedu děti ke znalosti mého jména a příjmení ostatních pracovníků kolektivu, budeme se učit rozlišovat vykání a tykání (se mnou bude platit dohoda tykání, ostatním budeme vykat)
 • povedeme děti k vnímání přírody, života v ní – povedu děti k ochraně přírody, zájmu o přírodu živou a neživou

„Babka Kořenářka“ 

 • budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme – budeme si rozšiřovat své poznatky o tom, co přírodě prospívá a co ji ubližuje
 • budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – budeme si vysvětlovat, jak i my můžeme o přírodu pečovat
 • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budu děti seznamovat s teoretickými i praktickými poznatky o tom, co zahrada poskytuje a potřebuje, starší děti povedu k péči samostatně, mladší budou mít k dispozici mou pomoc. Seznámíme se s tím, co nabízí okolí MŠ z přírodního bohatství
 • budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám –vysvětlíme si význam plodů rostlin
 • zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – znalost a význam pro zdraví člověka
 • budeme pozorovat a rozlišovat zvířata domácí, volně žijící – starší děti budu učit vnímat detaily, mladší děti základní rozlišovací znaky, budeme mluvit o významu zvířat pro život lidí, o péči o ně

„Sovička Jůla“

 • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla – budeme provádět zdravotní cvičení s různou motivací a různým náčiním, hrát pohybové hry a zaměříme se na dovednost chůze v přiměřeném tempu, běhu v různém bezpečném terénu, skoku …
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a    bezpečí  - budeme se učit rozeznávat, co je pro naše zdraví přínosné a co nám  škodí,     co je nebezpečné

„Medvídek Míša“

 • povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, použijeme vesty na vycházku… - zaměřím se na osvojení si pravidel bezpečné chůze v prostorách třídy a školy, pravidel bezpečného pohybu na zahradním nářadí, osvojíme si pravidla bezpečné jízdy na dopravním hřišti, budeme si vysvětlovat pravidla bezpečné chůze a pohybu kolem vozovky
 • budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – podpořím vzájemnou komunikaci a respekt
 • budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky – povedu děti k ohleduplné manipulaci s hračkami, péči o interiér naší třídy, péči o zahradu, pomocí piktogramu se budeme učit šetřit s vodou, papírem… a budeme třídit odpady

„Hrošík Logík“

•Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel

•Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky
•Děti budou vnímat pomocí všech smyslů

•Podpořím u dětí koordinaci oka a ruky
•Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
•Provedu u dětí diagnostiku rozvoje řeči

Jaké činnosti využijeme k naplnění našich záměrů?

 • činnosti směřující k vytváření atmosféru pohody a klidu - vytváření pravidel
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých, obrazně znakových systémů (značky,piktogramy)
 • pohybové činnosti v MŠ a venku
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti během celého dne
 • řečové a rytmické hry, pohybové hry, hříčky s mluvidly
 • námětové hry a činnosti, dramatické činnosti
 • písničky a básničky, seznamovací hry
 • pozorování blízkého okolí a přírody,  výlety do přírody

Doplňkové činnosti k I. Integrovanému bloku:

 • společné odpoledne s rodiči ,,Návštěvní odpoledne – já a naše školka“
 • společná zahajovací schůzka s následnými třídními schůzkami a ochutnávkou z našeho jídelníčku
 • pěší výlet do okolí – Hronův les
 • projekt Děti do bruslí – zimní stadion v Soběslavi
 • výlet autobusem do Písku – Sladovna – interaktivní výstava ,,Mraveniště“
 • společná zahradní slavnost s rodiči u příležitosti zahájení nového školního roku
 • divadlo ,,Na cestě“- pohádka O Sněhurce

 

 

 

II.Integrovaný blok:

 

           

„S PODZIMNÍČKEM ČARUJEME, JAKOU BARVOU MALUJEME? "

Naše záměry, cíle:
1. pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
2. zdravotním cvičením budeme podporovat správné držení těla
3. zaměříme se na uvolnění ruky, podporu hrubé i jemné motoriky
4. budeme se učit ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (rytmizace)
5. zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu (domluvit se slovy)
6. budeme se učit pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
7. budeme se učit správně vyslovovat
8. maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem a zeleninou v různých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických)
9. budeme u dětí rozvíjet základní předmatematické  představy (tvary, velikost, orientace v číselné řadě, číslovka – počet)
10. budeme se učit přemýšlet a uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit (zobecňovat- ovoce, zelenina, rozdílné znaky, labyrinty)
11. budeme podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami (básničky, říkanky písničky, vyprávění, dramatizace apod.)
12. budeme se učit přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
13. budeme se učit zvládnout život v MŠ, aktivně zvládat požadavky života školy
14. budeme se učit vyjádřit a zhodnotit zážitky (výstava, divadlo, koncert)
15. budeme děti učit vnímat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

„Babka Kořenářka“
1. budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí (třídění odpadu….)
2. budeme se učit pojmenovávat plody, poznávat je zrakem, hmatem, čichem, chutí, přiřazovat je k rostlinám a znát jejich význam a užitek
3. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)
4. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)

„Sovička Jůla“
1. budeme podporovat  fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody a okolí města
2. budeme dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu prostřednictvím spolupodílení se na přípravě jídla (příprava pomazánek, moštování, slavnosti…..)

„Medvídek Míša“
1. budeme se učit dodržovat společně vytvořená pravidla a společenské normy chování
2. budeme se učit navzájem si pomáhat, spolupracovat s ostatním
 
Jaké činnosti využijeme?
1. lokomoční pohybové činnosti v různém prostředí
2. nelokomoční pohybové činnosti a jiné ( turistika, sezónní činnosti, hry)
3. manipulační činnosti a jednotlivé úkony s hračkami, předměty, nástroji a různým materiálem
4. zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací, dechové, průpravné a relaxační cvičení, tanec v 2/4 rytmu)
5. příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků
6. poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek, sledování divadelních pohádek a příběhů
7. společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
8. přípravy a realizace společných zábav a slavností
9. tvůrčí činnost – výtvarné, pracovní , hudebně pohybové
10. poučení o nebezpečných situacích a o způsobech, jak se před nimi chránit (zvířata, houby, povětrnostní jevy)
11. práce s literárními texty a obrazovým materiálem (encyklopedie, zásobník)

Doplňkové činnosti k II. integrovanému bloku

 • výstava chovatelů - drobného zvířectva ve městě
 • hrátky s flétničkou
 • hrátky s angličtinou
 • výlety do přírody do okolí Soběslavi
 • podzimní slavnosti v MŠ během dvou týdnů na třídách
 • návštěva knihovny
 • maňáskové divadlo Šternberk – pásmo pohádek

​Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.

Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi realizovat, naleznete na naší  nástěnce v šatně.