Obrázek hlavičky
TVP

Integrované bloky

I. Integrovaný blok:

 Objevujeme barevný svět DUHY“

Naše záměry,cíle:

 • seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází – děti seznámím se svou značkou, svým místem, budeme se učit, kam co patří – starší děti samostatně, mladší s pomocí učitelky, budu děti učit orientovat se v prostorách třídy a mateřské školy, povedu děti k vnímání vizuální podoby svého jména, starší děti jej budou napodobovat, mladším dětem budu pomáhat
 • naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne – postupně se naučíme vnímat, kdy děláme jakou činnost, kdy stolujeme, jdeme ven… mladší děti budu učit rozlišit části dne, starší děti také povedu k vnímání běhu času na hodinách
 • podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování – povedu děti k návyku správného postupu při mytí, utírání rukou, mladší děti k čistění nosu, starší děti k používání toaletního papíru na WC, mladší děti s pomocí.
 • povedeme děti k projevování svých potřeb a povedeme děti k vyjadřování svých pocitů – podpořím dovednost říci o pomoc či radu, citovou podporu, vyjádřit pocit, náladu …starší děti budou mladším vzorem.
 • podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením  nových vztahů v kolektivu –budu rozvíjet navazování přátelských vztahů pomocí rozhovoru, dramatických i spontánních her
 • společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití a povedeme děti ke schopnosti společná pravidla přijímat a dodržovat – pravidlo bezpečné rychlosti, pravidlo domluvy pusou, pravidlo úklidu použitých hraček, pravidlo počtu dětí u hry, pravidlo „Pozor, něco zajímavého se dozvíme“
 • seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně –povedu děti ke znalosti mého jména a příjmení ostatních pracovníků kolektivu, budeme se učit rozlišovat vykání a tykání (se mnou bude platit dohoda tykání, ostatním budeme vykat)
 • povedeme děti k vnímání přírody, života v ní – povedu děti k ochraně přírody, zájmu o přírodu živou a neživou

„Babka Kořenářka“ 

 • budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme – budeme si rozšiřovat své poznatky o tom, co přírodě prospívá a co ji ubližuje
 • budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – budeme si vysvětlovat, jak i my můžeme o přírodu pečovat
 • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budu děti seznamovat s teoretickými i praktickými poznatky o tom, co zahrada poskytuje a potřebuje, starší děti povedu k péči samostatně, mladší budou mít k dispozici mou pomoc. Seznámíme se s tím, co nabízí okolí MŠ z přírodního bohatství
 • budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám –vysvětlíme si význam plodů rostlin
 • zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – znalost a význam pro zdraví člověka
 • budeme pozorovat a rozlišovat zvířata domácí, volně žijící – starší děti budu učit vnímat detaily, mladší děti základní rozlišovací znaky, budeme mluvit o významu zvířat pro život lidí, o péči o ně

„Sovička Jůla“

 • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla – budeme provádět zdravotní cvičení s různou motivací a různým náčiním, hrát pohybové hry a zaměříme se na dovednost chůze v přiměřeném tempu, běhu v různém bezpečném terénu, skoku …
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a    bezpečí  - budeme se učit rozeznávat, co je pro naše zdraví přínosné a co nám  škodí,     co je nebezpečné

„Medvídek Míša“

 • povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, použijeme vesty na vycházku… - zaměřím se na osvojení si pravidel bezpečné chůze v prostorách třídy a školy, pravidel bezpečného pohybu na zahradním nářadí, osvojíme si pravidla bezpečné jízdy na dopravním hřišti, budeme si vysvětlovat pravidla bezpečné chůze a pohybu kolem vozovky
 • budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – podpořím vzájemnou komunikaci a respekt
 • budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky – povedu děti k ohleduplné manipulaci s hračkami, péči o interiér naší třídy, péči o zahradu, pomocí piktogramu se budeme učit šetřit s vodou, papírem… a budeme třídit odpady

„Hrošík Logík“

•Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel

•Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky
•Děti budou vnímat pomocí všech smyslů

•Podpořím u dětí koordinaci oka a ruky
•Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
•Provedu u dětí diagnostiku rozvoje řeči

Jaké činnosti využijeme k naplnění našich záměrů?

 • činnosti směřující k vytváření atmosféru pohody a klidu - vytváření pravidel
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých, obrazně znakových systémů (značky,piktogramy)
 • pohybové činnosti v MŠ a venku
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti během celého dne
 • řečové a rytmické hry, pohybové hry, hříčky s mluvidly
 • námětové hry a činnosti, dramatické činnosti
 • písničky a básničky, seznamovací hry
 • pozorování blízkého okolí a přírody,  výlety do přírody

Doplňkové činnosti k I. Integrovanému bloku:

 • společné odpoledne s rodiči ,,Návštěvní odpoledne – já a naše školka“
 • společná zahajovací schůzka s následnými třídními schůzkami a ochutnávkou z našeho jídelníčku
 • pěší výlet do okolí – Hronův les
 • projekt Děti do bruslí – zimní stadion v Soběslavi
 • společná zahradní slavnost s rodiči u příležitosti zahájení nového školního roku

 

 

 

II.Integrovaný blok:

         

„S PODZIMNÍČKEM ČARUJEME, JAKOU BARVOU MALUJEME? "

Naše záměry, cíle:
1. pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
2. zdravotním cvičením budeme podporovat správné držení těla
3. zaměříme se na uvolnění ruky, podporu hrubé i jemné motoriky
4. budeme se učit ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (rytmizace)
5. zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu (domluvit se slovy)
6. budeme se učit pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
7. budeme se učit správně vyslovovat
8. maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem a zeleninou v různých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických)
9. budeme u dětí rozvíjet základní předmatematické  představy (tvary, velikost, orientace v číselné řadě, číslovka – počet)
10. budeme se učit přemýšlet a uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit (zobecňovat- ovoce, zelenina, rozdílné znaky, labyrinty)
11. budeme podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami (básničky, říkanky písničky, vyprávění, dramatizace apod.)
12. budeme se učit přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
13. budeme se učit zvládnout život v MŠ, aktivně zvládat požadavky života školy
14. budeme se učit vyjádřit a zhodnotit zážitky (výstava, divadlo, koncert)
15. budeme děti učit vnímat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

„Babka Kořenářka“
1. budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí (třídění odpadu….)
2. budeme se učit pojmenovávat plody, poznávat je zrakem, hmatem, čichem, chutí, přiřazovat je k rostlinám a znát jejich význam a užitek
3. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)
4. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)

„Sovička Jůla“
1. budeme podporovat  fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody a okolí města
2. budeme dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu prostřednictvím spolupodílení se na přípravě jídla (příprava pomazánek, moštování, slavnosti…..)

„Medvídek Míša“
1. budeme se učit dodržovat společně vytvořená pravidla a společenské normy chování
2. budeme se učit navzájem si pomáhat, spolupracovat s ostatním
 
Jaké činnosti využijeme?
1. lokomoční pohybové činnosti v různém prostředí
2. nelokomoční pohybové činnosti a jiné ( turistika, sezónní činnosti, hry)
3. manipulační činnosti a jednotlivé úkony s hračkami, předměty, nástroji a různým materiálem
4. zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací, dechové, průpravné a relaxační cvičení, tanec v 2/4 rytmu)
5. příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků
6. poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek, sledování divadelních pohádek a příběhů
7. společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
8. přípravy a realizace společných zábav a slavností
9. tvůrčí činnost – výtvarné, pracovní , hudebně pohybové
10. poučení o nebezpečných situacích a o způsobech, jak se před nimi chránit (zvířata, houby, povětrnostní jevy)
11. práce s literárními texty a obrazovým materiálem (encyklopedie, zásobník)

Doplňkové činnosti k II. integrovanému bloku

 • výstava chovatelů - drobného zvířectva ve městě
 • hrátky s flétničkou
 • hrátky s angličtinou
 • výlety do přírody do okolí Soběslavi
 • podzimní slavnosti v MŠ během dvou týdnů na třídách
 • návštěva knihovny

 

III. INTEGROVANÝ BLOK

„Modrý zvonek krásně zvoní, přijde mrazík jako vloni?“

Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku:

Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví.  Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní „Vánoční cinkání s rodiči“. Po vánocích, ti nejstarší, přivítají své rodiče na společném odpoledni s učitelkami ZŠ.

A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si masky a pustíme se do karnevalového reje.

Naše záměry, cíle
• pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj          
a zdraví dětí
• přiblížíme dětem tradice - Vánoc, Tři králové, masopust
• podpoříme jejich fantazii a kreativitu
• budeme rozvíjet pohybové schopnosti, hrubou a jemnou motoriku – zaměříme se na držení tužky, příboru, štětce, nůžek, budeme procvičovat zavazování uzle
• budeme se učit zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály
• povedeme děti k sociální soudržnosti
• budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti
• budeme posilovat kultivovaný projev dětí – tvoření vět, dovednost dialogu s očním kontaktem
• podpoříme rozvoj tvořivosti
• budeme posilovat přirozené poznávací city
• budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování – být odpovědný za své chování, umět počkat nebo odložit oblíbenou činnost na pozdější dobu
• budeme dále společně vytvářet pravidla společného soužití
• budeme s dětmi diskutovat o některých způsobech ochrany bezpečí a zdraví

Babička Kořenářka
• povedeme děti k poznání prostředí, které je obklopuje (les v zimě, přezimující ptáci…)
• rozvineme znalosti dětí o vývoji a neustálých proměnách přírody (listy a jejich opad, druhy jehlic…)
• povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř
•  budeme zkoumat různá skupenství vody
• zaměříme se na koloběh vody
• budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je
      možno je poškodit
• budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh – střídání ročních období, měsíců, dnů
• budeme rozvíjet poznatky dětí o živých tvorech v přírodě v zimním období

Sovička Jůla
• povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a   
bezpečí  (význam vitamínů a vhodné skladby stravy …)
• otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému
• povedeme děti k dodržování a pochopení zásad zdravého životního stylu
• budeme s dětmi spoluvytvářet v našem společenství prostředí pohody (společné stolování, spolupodílení se na přípravě, oslavy…)

Medvídek Míša
• budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině
• povedeme děti k úctě ke starším lidem
• povedeme děti k vzájemné spolupráci
• povedeme děti ke schopnosti vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení domluvou, kompromisem
• budeme podporovat u dětí schopnost ochrany osobního soukromí a bezpečí  (odmítnout nepříjemné chování druhých)

Okruhy činností – vzdělávací nabídka
• sezónní činnosti, přímé pozorování jevů v okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
• manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti
• smyslové a psychomotorické hry
•  hudebně pohybové hry
• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
• slovní projev – recitace, zpěv, dramatizace, činnosti se zaměřením na samostatné vystupování, vyjadřování
• nejrůznější činnosti zaměřené na koncentraci pozornosti, řešení myšlenkových i praktických problémů, hry a činnosti zaměřené na procvičování různých forem paměti
• činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině, společná setkávání, aktivity podporující sbližování dětí
• četba a vyprávění pohádek, poslech
• hry, přirozené i modelové situace, při nichž se děti učí respektovat a přijímat druhého
• příprava a realizace společných zábav a slavností
• setkávání se s uměním mimo MŠ (návštěva kulturních akcí)
• hry se zaměřením na poznávání a rozlišování různých společenských rolí
• aktivity zaměřené na získávání praktické orientace v našem městě
• praktické činnosti s různými materiály a technikami
• experimenty se sněhem, vodou, ledem …
• zimní sporty, hry se sněhem
• pozorování v přírodě
• maňáskové scénky, dramatické činnosti, příběhy, vyprávění a další

Doplňkové činnosti ke III. integrovanému bloku

 • Mikulášská nadílka
 • zdobení vánočních stromů u vstupní brány MŠ s možným programem
 • návštěva Betléma v kostele Petra a Pavla
 • návštěvy předškoláků v základních školách
 • schůzky s rodiči a učitelkami ZŠ před zápisem do školy
 • Maškarní rej – karneval dopoledne v MŠ
 • týden čtení na třídách
 • pěší výlet okolo potoka, řeky – život vodních ptáků v zimě

IV.Integrobaný blok

„Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší.“

Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku
Příroda nám přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude námětem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.
Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem, pozorováním a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. V rámci oslav Dne Země se zaměříme na ochranu prostředí, ve kterém žijeme (recyklace, třídění odpadu, čištění okolí). To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.
Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.
Velikonoční tradice a tvoření.
Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou inspirací pro podtéma
„rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance).
Budeme poznávat naše město- řeku, potok, náměstí, kulturní památky,…

Okruhy činností – vzdělávací nabídka
• manipulační činnosti s různými předměty
• lokomoční pohybové činnosti
• činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
• činnosti směřující k prevenci úrazů
• vyprávění zážitků
• hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
• práce s audiovizuální technikou
• hry a praktické úkony procvičování orientace v prostoru i rovině
• činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
• taneční a dramatické aktivity
• námětové hry a činnosti
• činnosti zaměřené na poznání lidských činností
• výlety a poznávání našeho města
• činnosti vyvolávající veselí a pohodu, činnosti vyjadřující náladu a vyžadující
• samostatné vystupování
• činnosti a hry, které vedou děti k ohleduplnosti
• společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
• pozorování životních podmínek a stavu živ. prostředí , poznávání ekosystému
• hry a aktivity na téma doprava
• hry s tělem, experimentování, pozorování, námětové hry, výtvarné a pracovní činnosti, kolektivní práce

Naše záměry, cíle
• budeme rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu
• budeme se učit vyjádřit říkanku pohybem (velikonoční koledy,…)
• budeme se učit pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
• budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu na zahradě MŠ, na louce,…
• povedeme děti k vědomému využívání všech smyslů
• podpoříme u dětí rozvoj tvořivosti a fantazie v tvořivých činnostech – práci s přírodninami a různým materiálem (velikonoční tvoření, recyklace a tvoření z odpadových materiálů
• budeme rozvíjet schopnost chápat elementární časové pojmy a prostorové pojmy (roční období, ráno, v poledne, večer, nahoře, dole, ...)
• budeme rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech
• budeme se učit rozhodovat o svých činnostech
• budeme se učit přijmout pozitivní i negativní hodnocení
•  budeme se těšit ze společných příjemných zážitků (kulturních, přírodních krás)
• budeme rozvíjet kooperativní dovednosti
• budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (rodina, přátelé, děti ve třídě)
• budeme se učit orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola,…)
• přiblížíme dětem tradice jarních svátků
• budeme poznávat kulturní památky našeho města (knihovna, muzea, věž)
• budeme poznávat naše město a okolí (knihovna, náměstí, řeka, potok, hasiči, policie)
• děti budou seznamovány s existencí jiných kultur a národností
• budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
• budeme se učit schopnosti přizpůsobení se vnějšího prostředí i jeho změnám
• budeme pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin
• seznámíme děti s významem třídění odpad
• povedeme děti ke spolupodílení na přípravě jídla
• budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost
• budeme se učit sebeovládání

HL
• budeme se učit správně formulovat otázky, slovně reagovat
• budeme rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí (vést rozhovor na téma)
• budeme cvičit fonematické schopnosti

Doplňkové činnosti ke IV. integrovanému bloku

 • návštěvy různých institucí a výroben ve městě (knihovna, pekárna, hasiči, železniční stanice, rámování a zasklívání, Rolnička, chráněná dílna apod.)
 • oslava čarodejnic – Čarodejnický rej
 • výlety do přírody - farma u Kubešů
 • společná oslava svátku matek v Senior domě
 • oslava Svátku matek s rodiči v MŠ
 • Den vody

 

V.Integrovaný blok

,,Červená svítí STÁT! Pojďme si na louku hrát."

- Podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí

- Budeme podporovat a rozvíjet komunikaci s vrstevníky i dospělými

- Budeme posilovat a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci

- Budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých

- Budeme učit děti dovednostem, jak se chovat u vody, ve městě, na výletě

- Budeme vnímat přírodu a život v ní

- Procvičíme si časové pojmy

- Budeme pracovat s různými výtvarnými technikami, rozvíjet grafomotoriku a další dovednosti

- Budeme rozvíjet pěvecké dovednosti

- Dále podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků

- Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem - rodina

- Podpoříme získání relativní citové samostatnosti

- Budeme rozvíjet schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy

- Budeme rozvíjet tvořivost, řešit problémy

- Podpoříme rozvoj paměti a pozornosti

- Podpoříme zájem dítěte o učení, o experimenty

- Budeme poznávat existenci jiných kultur, národností

Doplňkové činnosti k V. integrovanému bloku

 • oslava Dne dětí 
 • celodenní výlet předškoláků autobusem 
 • Záchranný systém - návštěva policie, hasičů, záchranky
 • pěší výlet na Soběslavskou rozhlednu
 • závěrečné rozloučení s rodiči na školní zahradě, plovárně
 • slavnostní rozloučení předškoláků v kině nebo na zahradě

​Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.

Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi realizovat, naleznete na naší  nástěnce v šatně.