Obrázek hlavičky
TVP

______________________________________________________________________

Třídní vzdělávací program na oranžové třídě

  Na naší třídě aktuálně probíhá: 

  IV. integrovaný blok:

  „ Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší“

  Již název tématu vypovídá o probuzení přírody, ale především i nás, po zdánlivém zimním odpočinku. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.
  Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.
  Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.
  Velikonoční tradice, výstavka a společné dílny s rodiči a dětmi budou oslavou svátků velikonočních.
  Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou půdou pro podtéma „rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance)

  Jaké jsou naše cíle?

  - Povedeme děti k dokončení hry, výtvarné či pracovní činnosti
  - Podpoříme rozvoj paměti- zapamatovat si krátkou říkanku
  - Podpoříme záměrně si zapamatovat a vybavit prožité a příjemné pocity
  - Budeme se učit respektovat jeden druhého při společné hře
  - Přiblížíme dětem základní informace o vlivu pohybu na naše zdraví při procházkách a cvičení
  - Budeme vytvářet základy povědomí o rizicích jarního počasí na naše zdraví
  - Budeme se učit orientovat v číselné řadě
  - Budeme si všímat změn v našem okolí, co se děje v přírodě, přizpůsobení oblečení – rozlišení pocitu tepla a chladu, chování
  - Budeme využívat k pohybu různé pomůcky, náčiní
  - Budeme se učit doprovázet pohyb zpěvem, při chůzi, hrách
  - Budeme stále podněcovat vyprávění zážitku za čteného textu
  - Budeme rozlišovat tvary předmětů, vnímat jejich povrch
  - Budeme experimentovat s materiály (led, sníh), budeme se učit vnímat hlavní znaky budeme se učit vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a střídat role za pomoci učitelky
  - Budeme s dětmi společně ctít oslavy svátků, narozenin, velikonoc
  - Povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky
  - Společně s dětmi si připomeneme zásady ochrany zdraví před chřipkou a jiném onemocnění – př. mytí rukou, ovoce, zelenina, pohyb, pitný režim
  - Povedeme děti ke vzájemné pomoci při úklidu hraček, oblékání, nebo v situaci, kdy je kamarádovi smutno
  - Budeme sázet semena a pozorovat jejich růst
  - Seznámíme s vodními toky v okolí města
  - Podpoříme fyzickou zdatnost – dechová cvičení
  - Budeme učit děti vnímat důležitost vody pro růst rostlin a péči o ně
  - Povedeme děti k porozumění slyšeného – jednoduchá pravidla her
  - Budeme učit děti kooperovat při kolektivní práci
  - Budeme provádět jednoduché úkony – manipulace s nůžkami, tužkou

  Co využijeme k naplnění našich cílů?

  - manipulační činnosti s různými předměty
  - lokomoční pohybové činnosti
  - činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
  - činnosti směřující k prevenci úrazů
  - vyprávění zážitků
  - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
  - práce s audiovizuální technikou
  - hry a praktické úkony procvičování orientace v prostoru i rovině
  - činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
  - volné hry a experimenty s materiálem
  - taneční a dramatické aktivity
  - námětové hry a činnosti
  - činnosti zaměřené na poznání lidských činností
  - výlety do okolí
  - činnosti vyvolávající veselí a pohodu, činnosti vyjadřující náladu a vyžadující
    samostatné vystupování
  - činnosti a hry, které vedou děti k ohleduplnosti
  - společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
  - pozorování životních podmínek a stavu živ. prostředí , poznávání ekosystému
  - hry a aktivity na téma doprava

  V. integrovaný blok:

  „Červená svítí – STÁT! Pojďme si s pohádkou hrát!“

  Co je naším záměrem naučit děti v období posledních týdnů?

  - podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí – především častým pobytem na naší zahradě, ale i v přírodě a blízkém okolí – dbejte na vhodné oblečení dětí, nezapomínejte dávat dětem pokrývku na hlavu, děti by měly pobývat co nejvíce venku, za každého počasí, v mateřské škole bychom měli  
  zůstávat jen za velice nepříznivých povětrnostních podmínek

  - Budeme i nadále podporovat a posilovat dobrou vzájemnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou pomoc – jsme již společně celý rok a všichni již dobře známe společně vytvořená pravidla, která v naší oranžové třídě dodržujeme – pomozte nám i Vy mamky a taťkové, ať plujeme stejnou řekou, která má jasné břehy- jsou pro děti tak důležité!

  - Budeme se učit dodržovat pravidla bezpečnost a dodržovat je i bez stálého připomenutí dospělého, bezpečná chůze po komunikacích, bezpečné chování v jiném prostředí (výlety apod.) Zaměříme se i na bezpečný pohyb a chování u vody a budeme si povídat o tom, jak ochránit svoje zdraví.

  - Tématem těchto měsíců bude i „moje tělo“

  - Procvičíme si časové pojmy, podpoříme rozvoj paměti a fantazie

  - Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem – rodina

  - Dále se budeme učit samostatně řešit problémy, ovládat své touhy a vyjádřit pocity a dojmy

  - Budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky a dalších dovedností

  - Zvládání hygienických návyků se nám docela daří – pochvalu mají všechny rodiče, kteří pomohli dětem k samostatnosti v používání kapesníku, toalety a především v sebeobsluze při oblékání

  - Odpočinek a relaxaci zkracujeme dle individuelních potřeb jednotlivých dětí

  I. Integrovaný blok

  „OBJEVUJEME BAREVNÝ SVĚT DUHY“

  Začátek nového školního roku u nás na oranžové přišel s novými kamarády z modré třídy. Zpočátku se budeme všichni poznávat, naučíme se oslovovat křestním jménem, pojmenujeme a najdeme svoji značku v šatně, na wc (ručník, hřebínek), kapsář a pro pocit jistoty a bezpečí značku na své židličce . Budeme se učit, jak správně umýt ruce, používat svůj ručník a hřeben. Důležitou změnou bude postupné přizpůsobení našemu režimu na oranžové, vytvoření společných jednoduchých pravidel, abychom se bezpečně pohybovali a tak chránili svoje zdraví a postupně se budeme učit kam patří hry a hračky. Dáme dětem prostor pro větší samostatnost a napomůžeme vytvoření zdravých kamarádských vztahů. Jsme si všichni rovni, máme stejná práva, ale stejně musíme dodržovat i společně nastavená pravidla.
   Kdy si budeme nosit hračku z domova se postupně dozvíte od dětí, po dobu adaptace nám zatím hrací kamarádi pomáhají nejlepší jsou plyšáci, které si uklízíme do svého kapsáře.
   Mamky a taťkové, nesrovnávejte Vaše dítě s kamarádem, ale sledujte, zda jde jeho vývoj dopředu.

  Jaké jsou naše cíle a záměry tohoto integrovaného bloku?
  • budeme se učit se dobře orientovat v nových prostorách
  • budeme se učit  respektovat režimové uspořádání
  • budeme dbát na vytvoření dobrých hygienických návyků
  • podpoříme vzájemnou komunikaci
  • provedeme diagnostiku správné výslovnosti
  • postupně si vytvoříme pravidla společného soužití a budeme se učit je dodržovat
  • budeme pozorovat postupné změny v přírodě
  • seznámíme se se vším co máme na naší zahradě a co je důležité pro bezpečný pohyb
  • povedeme děti k projevování svých potřeb
  • povedeme děti k vyjadřování svých pocitů
  • podpoříme navazování nových kamarádských vztahů

  Co využijeme k naplnění našich cílů, záměrů?
  •  pohybové činnosti
  • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
  • řečové hry
  • námětové hry a činnosti
  • pohádky, písničky a básničky
  • pozorování blízkého okolí a přírody
  • výlety do přírody

  II. integrovaný blok:

  „ S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme?“

            Již název tohoto tématu přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají, starší děti i poznávání vynálezů techniky. Budeme pracovat s přírodninami, i cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, přichystáme podzimní slavnosti i s jablečným čajem a ovocnými dobrotami.

  Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, části těla a jaké oblečení v období podzimu potřebujeme, bude předmětem našich činností a her.

  Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme naší oranžovou třídu.

  Jaké jsou naše cíle a záměry tohoto integrovaného bloku?

  • pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
  • zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního   
  • procesu
  • maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami
  • povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě
  • povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech
  • podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb
  • postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své
  • rozhodnutí odpovědnost

  Co využijeme k naplnění našich cílů, záměrů?

  • pohybové činnosti
  • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
  • řečové hry
  • námětové hry a činnosti
  • pohádky, písničky a básničky
  • pozorování blízkého okolí a přírody
  • výlety do přírody
  • pracovní činnosti s přírodninami
  • dramatizaci pohádky

  III. integrovaný blok:

  „Modrý zvonek krásně zvoní, přijde mrazík jako vloni?“

  Čas Vánoc, vánočních svátků a velkých příprav už máme všichni za sebou. Měli jsme řadu příležitostí, jak dětem přiblížit právě tyto tradice, učili jsme je kultivovanému projevu při našem „vánočním cinkání“, řadou činností jsme podpořili jejich rozvoj tvořivosti a fantazie. Posilovali jsme schopnost záměrně řídit svoje chování, i když v některých případech se nám to ještě zcela nedaří, musíme být velice shovívavý a požádat mamku a taťku, aby nezapomněli, jak důležité pro budoucí život je umět ovládat své moce a sdělovat je. V této oblasti Vás všechny prosíme, o Vaši maximální spolupráci a postupné otužování Vašich dětí. Učme je společně vyjádřit přání, pojmenovat co je mi příjemné, co se mi líbí a co nechci. Buďme jim všichni dobrým příkladem! Adaptaci už bychom měli mít zvládnutou a pokud se dětem občas nechce, nehledejte za tím někoho, ale věřte, že je to právo každého z nás občas nemít chuť někam jít, a nebo něco dělat. Na rozdíl od nás dospělých děti nejsou do činností nuceni a dbáme, aby se cítily dobře a byly u nás na oranžové v bezpečném prostředí.

   

  Jaké jsou další cíle a záměry tohoto integrovaného bloku?

  - pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj          
     a zdraví dětí
  - budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh
  - podpoříme jejich fantazii a kreativitu
  - povedeme děti k sociální soudržnosti
  - budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti
  - budeme posilovat kultivovaný projev dětí
  - podpoříme rozvoj tvořivosti
  - budeme posilovat přirozené poznávací city
  - budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování
  - budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině
  - budeme dále společně vytvářet pravidla společného soužití
  - budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je
  - možno je poškodit

   

  Co využijeme k naplnění našich cílů, záměrů?

  - sezónní činnosti
  - manipulační činnosti
  - konstruktivní a grafické činnosti
  - smyslové a psychomotorické hry, hudebně pohybové hry
  - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
  - slovní projev – recitace, zpěv, dramatizace
  - přímé pozorování jevů v okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
  - nejrůznější činnosti zaměřené na koncentraci pozornosti
  - řešení myšlenkových i praktických problémů, hry a činnosti zaměřené na procvičování různých    forem paměti
  - činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
  - činnosti se zaměřením na samostatné vystupování, vyjadřování
  - kooperativní činnosti ve dvojicích
  - četba a vyprávění pohádek, poslech
  - společná setkávání, aktivity podpory sbližování dětí
  - hry, přirozené i modelové situace, při nichž se děti učí respektovat a přijímat druhého
  - příprava a realizace společných zábav a slavností
  - setkávání se s uměním v MŠ
  - hry se zaměřením na poznávání a rozlišování různých společenských rolí
  - aktivity zaměřené na získávání praktické orientace v našem městě, praktické činnosti s různými materiály a technikami