Obrázek hlavičky
TVP

Třídní vzdělávací program a doplňkové činnosti k jednotlivým integrovaným blokům - MODRÁ TŘÍDA

 

IV.Integrobaný blok

„Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší.“

Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku
Příroda nám přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude námětem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.
     Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem, pozorováním a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. V rámci oslav Dne Země se zaměříme na ochranu prostředí, ve kterém žijeme (recyklace, třídění odpadu, čištění okolí). To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.
     Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.
     Velikonoční tradice a společné dílny s rodiči a dětmi budou oslavou svátků velikonočních.
     Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou inspirací pro podtéma
„rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance).
Budeme poznávat naše město- řeku, potok, náměstí, kulturní památky,…

Okruhy činností – vzdělávací nabídka
Ø manipulační činnosti s různými předměty
Ø lokomoční pohybové činnosti
Ø činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
Ø činnosti směřující k prevenci úrazů
Ø vyprávění zážitků
Ø hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
Ø práce s audiovizuální technikou
Ø hry a praktické úkony procvičování orientace v prostoru i rovině
Ø činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
Ø volné hry a experimenty s materiálem
Ø taneční a dramatické aktivity
Ø námětové hry a činnosti
Ø činnosti zaměřené na poznání lidských činností
Ø výlety a poznávání našeho města
Ø činnosti vyvolávající veselí a pohodu, činnosti vyjadřující náladu a vyžadující
Ø samostatné vystupování
Ø činnosti a hry, které vedou děti k ohleduplnosti
Ø společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
Ø pozorování životních podmínek a stavu živ. prostředí , poznávání ekosystému
Ø hry a aktivity na téma doprava
Ø hry s tělem, experimentování, pozorování, námětové hry, výtvarné a pracovní činnosti, kolektivní práce

Naše záměry, cíle
• budeme rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu
• budeme se učit vyjádřit říkanku pohybem (velikonoční koledy,…)
• budeme se učit pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
• budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu na zahradě MŠ, na louce,…
• povedeme děti k vědomému využívání všech smyslů
• podpoříme u dětí rozvoj tvořivosti a fantazie v tvořivých činnostech – práci s přírodninami a různým materiálem (velikonoční dílny, recyklace a tvoření z odpadových materiálů
• budeme rozvíjet schopnost chápat elementární časové pojmy a prostorové pojmy (roční období, ráno, v poledne, večer, nahoře, dole, ...)
• budeme rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech
• budeme se učit rozhodovat o svých činnostech
• budeme se učit přijmout pozitivní i negativní hodnocení
•  budeme se těšit ze společných příjemných zážitků (kulturních, přírodních krás)
• budeme rozvíjet kooperativní dovednosti
• budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (rodina, přátelé, děti ve třídě)
• budeme se učit orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola,…)
• přiblížíme dětem tradice jarních svátků
• budeme poznávat kulturní památky našeho města (knihovna, muzea, věž)
• budeme poznávat naše město a okolí (knihovna, náměstí, řeka, potok, hasiči, policie)
• děti budou seznamovány s existencí jiných kultur a národností
• budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
• budeme se učit schopnosti přizpůsobení se vnějšího prostředí i jeho změnám
• budeme pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin
• seznámíme děti s významem třídění odpad
• povedeme děti ke spolupodílení na přípravě jídla

 otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému

budeme posilovat pocity uspokojení, uznání, prožívání radosti ze zvládnutého, poznaného
• budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost
• budeme se učit sebeovládání
HL
• budeme se učit správně formulovat otázky, slovně reagovat
• budeme rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí (vést rozhovor na téma)
• budeme cvičit fonematické schopnosti

Doplňkové činnosti ke IV. integrovanému bloku

  • návštěvy různých institucí a výroben ve městě 
  • dětské divadlo ,,Zvoneček“ - pohádka
  • oslava čarodejnic – Čarodejnický rej
  • výlety do přírody - farma u Kubešů
  • výstava Velikonoce
  • oslava Svátku matek s rodiči v MŠ
  • Den vody
  • ZOO Borovany

Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi realizovat, naleznete na naší  nástěnce v šatně.