Obrázek hlavičky
TVP

Třídní vzdělávací program a doplňkové činnosti k jednotlivým integrovaným blokům - MODRÁ TŘÍDA

I.Integrovaný blok 

"Objevujeme barevný svět duhy"

Naše záměry a cíle:

 • seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází – děti seznámím se svou značkou, svým místem, budeme se učit, kam co patří – starší děti samostatně, mladší s pomocí učitelky, budeme děti učit orientovat se v prostorách třídy a mateřské školy, 
 • naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne – postupně se naučíme vnímat, kdy děláme jakou činnost, kdy stolujeme, jdeme ven…
 • podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování – povedeme děti k návyku správného postupu při mytí, utírání rukou, k čistění nosu
 • povedeme děti k projevování svých potřeb a povedeme děti k vyjadřování svých pocitů – podpořím dovednost říci o pomoc či radu, citovou podporu, vyjádřit pocit, náladu .
 • podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením  nových vztahů v kolektivu –budu rozvíjet navazování přátelských vztahů pomocí rozhovoru, dramatických i spontánních her
 • společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití a povedeme děti ke schopnosti společná pravidla přijímat a dodržovat – pravidlo bezpečné rychlosti, pravidlo domluvy pusou, pravidlo úklidu použitých hraček, pravidlo počtu dětí u hry, pravidlo zvednuté ruky
 • seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně –povedeme děti ke znalosti  jména paní učitelek, paní asistentky, paní uklizečky
 • povedeme děti k vnímání přírody, života v ní – povedu děti k ochraně přírody, zájmu o přírodu živou a neživou

„Babka Kořenářka“ 

 • budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme – budeme si rozšiřovat své poznatky o tom, co přírodě prospívá a co ji ubližuje
 • budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – budeme si vysvětlovat, jak i my můžeme o přírodu pečovat
 • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budeme děti seznamovat s teoretickými i praktickými poznatky o tom, co zahrada poskytuje a potřebuje
 • budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám –vysvětlíme si význam plodů rostlin
 • zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – znalost a význam pro zdraví člověka
 • budeme pozorovat a rozlišovat zvířata domácí, volně žijící – budeme mluvit o významu zvířat pro život lidí, o péči o ně

„Sovička Jůla“

 • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla – budeme provádět zdravotní cvičení s různou motivací a různým náčiním, hrát pohybové hry a zaměříme se na dovednost chůze v přiměřeném tempu, běhu v různém bezpečném terénu, skoku …
 • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a    bezpečí  - budeme se učit rozeznávat, co je pro naše zdraví přínosné a co nám  škodí, co je nebezpečné

„Medvídek Míša“

 • povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, použijeme vesty na vycházku… - zaměříme se na osvojení si pravidel bezpečné chůze v prostorách třídy a školy, pravidel bezpečného pohybu na zahradním nářadí, osvojíme si pravidla bezpečné jízdy na dopravním hřišti, budeme si vysvětlovat pravidla bezpečné chůze a pohybu kolem vozovky
 • budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – podpořím vzájemnou komunikaci a respekt
 • budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky – povedu děti k ohleduplné manipulaci s hračkami, péči o interiér naší třídy, péči o zahradu, pomocí piktogramu se budeme učit šetřit s vodou, papírem… a budeme třídit odpady

„Hrošík Logík“

•Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel

•Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky
•Děti budou vnímat pomocí všech smyslů

•Podpoříme u dětí koordinaci oka a ruky
•Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru

Doplňkové činnosti k I.integrovanému bloku:

 • společné odpoledne s rodiči ,,Návštěvní odpoledne – já a naše školka“
 • společná zahajovací schůzka s následnými třídními schůzkami a ochutnávkou z našeho jídelníčku
 • výlety po okolí MŠ
 • společná zahradní slavnost s rodiči u příležitosti zahájení nového školního roku
 • divadlo ,,Na cestě“- pohádka O Sněhurce

​Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.

 

 

II. Integrovaný blok:

„ S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme?“

          Již název tohoto tématu přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají, starší děti i poznávání vynálezů techniky. Budeme pracovat s přírodninami, i cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, přichystáme podzimní slavnosti i s jablečným čajem a ovocnými dobrotami.

Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, části těla a jaké oblečení v období podzimu potřebujeme, bude předmětem našich činností a her.

Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme naší oranžovou třídu.

 

Jaké jsou naše cíle a záměry tohoto integrovaného bloku?

 • pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
 • zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního   
 • procesu
 • maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami
 • povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě
 • povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech
 • podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb
 • postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své
 • rozhodnutí odpovědnost

 

Co využijeme k naplnění našich cílů, záměrů?

 • pohybové činnosti
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
 • řečové hry
 • námětové hry a činnosti
 • pohádky, písničky a básničky
 • pozorování blízkého okolí a přírody
 • výlety do přírody
 • pracovní činnosti s přírodninami
 • dramatizaci pohádky

Doplňkové činnosti k II.integrovanému bloku:

 • výstava drobného zvířectva ve městě
 • pěší výlet do okolí s batůžkem
 • podzimní slavnosti v MŠ během dvou týdnů na třídách
 • maňáskové divadlo Šternberk – pásmo pohádek

III. Integrovaný blok:

„Modrý zvonek krásně zvoní, přijde mrazík jako vloni?“

Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku

     Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví.  Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní „Vánoční cinkání s rodiči“. Po vánocích, ti nejstarší, přivítají své rodiče na společném odpoledni s učitelkami ZŠ.
     A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si masky a pustíme se do karnevalového reje.

Naše záměry, cíle
• pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj          
a zdraví dětí
• přiblížíme dětem tradice - Vánoc, Tři králové, masopust
• podpoříme jejich fantazii a kreativitu
tužky, příboru, štětce, nůžek, budeme procvičovat zavazování uzle
• budeme se učit zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály
• povedeme děti k sociální soudržnosti
• podpoříme rozvoj tvořivosti
• budeme posilovat přirozené poznávací city
• budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování – být odpovědný za své chování, umět počkat nebo odložit oblíbenou činnost na pozdější dobu
• budeme dále společně vytvářet pravidla společného soužití
• budeme s dětmi diskutovat o některých způsobech ochrany bezpečí a zdraví

Babička Kořenářka
• povedeme děti k poznání prostředí, které je obklopuje (les v zimě, přezimující ptáci…)
• rozvineme znalosti dětí o vývoji a neustálých proměnách přírody (listy a jejich opad, druhy jehlic…)
• povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř
•  budeme zkoumat různá skupenství vody
• zaměříme se na koloběh vody
• budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je
      možno je poškodit
• budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh – střídání ročních období, měsíců, dnů
• budeme rozvíjet poznatky dětí o živých tvorech v přírodě v zimním období

Sovička Jůla
• povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a   
bezpečí  (význam vitamínů a vhodné skladby stravy …)
• otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému
• povedeme děti k dodržování a pochopení zásad zdravého životního stylu
• budeme s dětmi spoluvytvářet v našem společenství prostředí pohody (společné stolování, spolupodílení se na přípravě, oslavy…)

Medvídek Míša
• budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině
• povedeme děti k úctě ke starším lidem
• povedeme děti k vzájemné spolupráci
• povedeme děti ke schopnosti vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení domluvou, kompromisem
• budeme podporovat u dětí schopnost ochrany osobního soukromí a bezpečí  (odmítnout nepříjemné chování druhých)

Hrošík Logík

• budeme rozvíjet pohybové schopnosti, hrubou a jemnou motoriku – zaměříme se na držení tužky, příboru, štětce, nůžek, budeme procvičovat zavazování uzle
• budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti
• budeme posilovat kultivovaný projev dětí – tvoření vět, dovednost dialogu s očním kontaktem

Okruhy činností – vzdělávací nabídka
• sezónní činnosti, přímé pozorování jevů v okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
• manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti
• smyslové a psychomotorické hry
•  hudebně pohybové hry
• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
• slovní projev – recitace, zpěv, dramatizace, činnosti se zaměřením na samostatné vystupování, vyjadřování
• nejrůznější činnosti zaměřené na koncentraci pozornosti, řešení myšlenkových i praktických problémů, hry a činnosti zaměřené na procvičování různých forem paměti
• činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině, společná setkávání, aktivity podporující sbližování dětí
• četba a vyprávění pohádek, poslech
• hry, přirozené i modelové situace, při nichž se děti učí respektovat a přijímat druhého
• příprava a realizace společných zábav a slavností
• setkávání se s uměním mimo MŠ (návštěva kulturních akcí)
• hry se zaměřením na poznávání a rozlišování různých společenských rolí
• aktivity zaměřené na získávání praktické orientace v našem městě
• praktické činnosti s různými materiály a technikami
• experimenty se sněhem, vodou, ledem …
• zimní sporty, hry se sněhem
• pozorování v přírodě
• maňáskové scénky, dramatické činnosti, příběhy, vyprávění a další

Doplňkové činnosti k III.integrovanému bloku:

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční cinkání s rodiči v KD Národ
 • Návštěva Betléma v knihovně
 • divadlo ,,Kolem“ - pohádka
 • karneval v mateřské škole
 • pohádkový týden v MŠ
 • týden čtení  - Celé Česko čte dětem
 • představení Živá zvířátka ze ZOO Borovany

IV. Integrovaný blok:

„ Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší“
.

Již název tématu vypovídá o probuzení přírody, ale především i nás, po zdánlivém zimním odpočinku. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.
Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.
 Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.
 Velikonoční tradice, oslava svátků velikonočních.
 Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou půdou pro podtéma „rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance).

Doplňkové činnosti k IV.integrovanému bloku:

 • návštěvy zajímavých míst ve městě (knihovna, pekárna, hasiči, stadion, náměstí apod.)
 • dětské divadlo ,,Zvoneček“ - pohádka
 • oslava čarodějnic
 • výlety do přírody, na farmu pana Kubeše a na domácí zvířata
 • společné odpoledne s rodinou ,,Velikonoce v MŠ“
 • oslava Svátku matek s rodiči v MŠ
 • Den Země
 • Den vody
 • Interaktivní pořad Lukáše Svobody - ,,První pomoc“

 

V. Integrovaný blok

Červená svítí STÁT! Pojďme si na louku hrát.

 • Podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí
 • Budeme podporovat a rozvíjet komunikaci s vrstevníky i dospělými
 •  budeme posilovat a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci
 • Budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých
 • Budeme učit děti dovednostem, jak se chovat u vody, ve městě, na výletě
 • Budeme vnímat přírodu a život v ní
 • Procvičíme si časové pojmy
 • Budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky a dalších dovedností
 • Budeme rozvíjet pěvecké dovednosti
 • Dále podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků
 • Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem - rodina
 • Podpoříme získání relativní citové samostatnosti
 • Budeme rozvíjet schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy
 • Budeme rozvíjet tvořivost, řešit problémy
 • Podpoříme rozvoj paměti a pozornosti
 • Podpoříme zájem dítěte o učení, o experimenty
 • Budeme poznávat existenci jiných kultur, národností

Doplňkové činnosti k V.integrovanému bloku:

 • oslava Dne dětí – Diskotéka se zpěvačkou Janou Rychterovou
 • Výlet autobusem do ZOO (dopolední akce) 
 • Záchranný systém - návštěva policie, hasičů, záchranky
 • výlet na farmu pana Kubeše
 • rozlučkové odpoledne s dětmi a rodiči v MŠ