Společně ke kvalitě vzdělávání

 

Projekt s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001177 s názvem

      „Společně ke kvalitě ve vzdělávání“

Projekt je podpořen z výzvy OP VVV pro Šablony I. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

Poskytnutá dotace je ve výši : 654 856,-Kč

Realizace projektu byla zahájena 1.9.2016.

Projekt je naplánován dle pravidel na dobu dvou let.

V rámci projektu škola využila personální podporu.

  1. Školní asistent – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu, aktivita umožňuje vyzkoušet na určité období větší podporu dětem ohroženým školním neúspěchem.
  2. Chůva – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu předškolním pedagogům, tam kde jsou do dětského kolektivu integrovány děti dvouleté. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí a vzděláváním těchto dětí.

 

Dílčí část projektu je zaměřena:

  • na sociální a profesní rozvoj pedagogů
  • na získání informací a poznatků specifik práce s dvouletými dětmi
  • na vzdělávání pedagogických pracovníků v tématu inkluze

Výběr témat byl proveden na základě evaluační činnosti školy a výstupů dotazníkového šetření tak, aby byly posíleny slabé stránky školy a byla zajištěna další profesionalizace pedagogického týmu.

Součástí projektu je i vzájemné sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.