Škola nanečisto

 Škola Nanečisto

 

 • Cíleně připravujeme děti na úspěšný vstup do ZŠ
 • Nabízíme zajímavé aktivity pro jejich rozvoj
 • Učíme je samostatnosti, cílevědomosti a účinné práci s chybou, jako podnětem k hlubšímu pochopení
 • Užíváme si badatelských a prožitkových činností

Uvědomujeme si, že vstup do základní školy znamená pro dítě a pro celou rodinu velkou životní změnu. Proto je příprava na školu pro nás velmi důležitá. S dětmi cíleně pracujeme dle jejich individuálních potřeb, tak aby byl vstup do základní školy pro dítě příjemný a mohlo dál pokračovat v cestě vzdělávání a objevování…

Škola nanečisto přináší:

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

 • Schopnost zažít úspěch z vyřešené úlohy
 • Důvěra ve vlastní schopnosti
 • Schopnost získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní, manipulativní, experimentální a badatelské činnosti
 • Schopnost účinně pracovat s chybou, jako podnětem k hlubšímu pochopení
 • Schopnost individuálně v diskuzi analyzovat procesy, pojmy, vztahy

Činnosti: grafické listy, konstruktivní stavebnice, interaktivní tabule, magic box, Logico primo, společenské hry…

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 • Vztah dětí k četbě a k čtenému textu
 • Vztah ke knihám a k encyklopediím
 • Práce s textem a obrázky

Činnosti: návštěva knihovny, půjčování knih v knihovně, četba knih v MŠ i ve spolupráci s rodiči, projekt „Neobyčejné příběhy pejska Broka“

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST

 • Popis přírodních jevů a procesů
 • Získávání zkušeností z přírodovědných experimentů – experimentování a pokusy

Činnosti: pokusy, pozorování, experimenty, pracovní listy, výlety, pozorování přírody a zvířat, návštěva muzeí

SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST

 • Využití pravidel slušného chování – etiketa
 • Využívat sebepoznání, komunikační dovednosti, dovednosti ve spolupráci, řešení vztahových problémů

Činnosti: scénky, námětové hry (na domácnost, na návštěvu, na lékaře…)

JAZYKOVÁ GRAMOTNOST

 • Seznamování s cizím jazykem
 • Nebát se používat cizí výrazy

Činnosti: pracovní listy, scénky s maňásky, CD s písněmi a textem

INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

 • Využívání vhodných pracovních postupů při efektivním řešení problémů
 • Spolupráce v procesu získávání a zpracování informací s ostatními
 • Vhodně informovat o výsledcích práce ostatní

Činnosti: práce na PC, interaktivní tabuli, magic boxu