Obrázek hlavičky
Provozní doba

Provoz mateřské školy je od 6.00hodin do 16.30 hodin, v pondělí a ve středu do 17.15 hodin.

Bývá přerušený v měsíci červenci nebo srpnu zpravidla na pět týdnů.

Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

Provoz jednotlivých tříd je vždy stanoven na začátku školního roku dle aktuálních potřeb s ohledem na hygienické a bezpečnostní předpisy. Případné spojování tříd je plně v kompetenci ředitelky školy a může nastat v nezbytných situacích z hlediska technických důvodů a opět s ohledem na potřeby dětí a zajištění bezpečného klimatu. Konkrétní informace o organizaci jednotlivých tříd naleznete přímo na stránkách tříd.

Při sestavování jmenných seznamů jednotlivých tříd vychází ředitelka z provozních možností, věku dětí se snahou maximálně respektovat individualitu dítěte, přátelské vazby, potřeby a schopnost adaptability každého dítěte. Požadavky rodičů jsou respektovány v případě daných možností a pokud jsou podporujícím aspektem ve vztahu k dětem.