Obrázek hlavičky
Povinné předškolní vzdělávání
 • II. Integrovaný blok

   „S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme"

  Naše záměry, cíle:
  1. pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
  2. zdravotním cvičením budeme podporovat správné držení těla
  3. zaměříme se na uvolnění ruky, podporu hrubé i jemné motoriky
  4. budeme se učit ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (rytmizace)
  5. zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu (domluvit se slovy)
  6. budeme se učit pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
  7. budeme se učit správně vyslovovat
  8. maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem a zeleninou v různých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických)
  9. budeme u dětí rozvíjet základní předmatematické  představy (tvary, velikost, orientace v číselné řadě, číslovka – počet)
  10. budeme se učit přemýšlet a uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit (zobecňovat- ovoce, zelenina, rozdílné znaky, labyrinty)
  11. budeme podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami (básničky, říkanky písničky, vyprávění, dramatizace apod.)
  12. budeme se učit přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
  13. budeme se učit zvládnout život v MŠ, aktivně zvládat požadavky života školy
  14. budeme se učit vyjádřit a zhodnotit zážitky (výstava, divadlo, koncert)
  15. budeme děti učit vnímat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

  „Babka Kořenářka“
  1. budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí (třídění odpadu….)
  2. budeme se učit pojmenovávat plody, poznávat je zrakem, hmatem, čichem, chutí, přiřazovat je k rostlinám a znát jejich význam a užitek
  3. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)
  4. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)

  „Sovička Jůla“
  1. budeme podporovat  fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody a okolí města
  2. budeme dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu prostřednictvím spolupodílení se na přípravě jídla (příprava pomazánek, moštování, slavnosti…..)

  „Medvídek Míša“
  1. budeme se učit dodržovat společně vytvořená pravidla a společenské normy chování
  2. budeme se učit navzájem si pomáhat, spolupracovat s ostatním
   
  Jaké činnosti využijeme?
  1. lokomoční pohybové činnosti v různém prostředí
  2. nelokomoční pohybové činnosti a jiné ( turistika, sezónní činnosti, hry)
  3. manipulační činnosti a jednotlivé úkony s hračkami, předměty, nástroji a různým materiálem
  4. zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací, dechové, průpravné a relaxační cvičení, tanec v 2/4 rytmu)
  5. příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků
  6. poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek, sledování divadelních pohádek a příběhů
  7. společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
  8. přípravy a realizace společných zábav a slavností
  9. tvůrčí činnost – výtvarné, pracovní , hudebně pohybové
  10. poučení o nebezpečných situacích a o způsobech, jak se před nimi chránit (zvířata, houby, povětrnostní jevy)
  11. práce s literárními texty a obrazovým materiálem (encyklopedie, zásobník

  Doplňkové činnosti k II. integrovanému bloku

 • výstava chovatelů - drobného zvířectva ve městě
 • hrátky s flétničkou
 • hrátky s angličtinou
 • výlety do přírody do okolí Soběslavi
 • podzimní slavnosti v MŠ během dvou týdnů na třídách
 • návštěva knihovny
 • Divadlo Zvoneček – ( listopad )

​Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.

Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi realizovat, naleznete na naší  nástěnce v šatně. 

 

V týdnu od 13.11. - 16.11. 2023

 • individuální diagnostika dětí
 • Světový den laskavosti - rozhovory, scénky
 • nácvik písní a básní na Vánoční  vystoupení
 • 7. lekce bruslení
 • v AJ pokračování v tématu TOYS
 • snažíme se u dětí prodloužit dobu soustředění a pozornosti
 • rozvoj zrakového vnímání - aktivity u stolečku

V týdnu od 6.11. - 10.11. 2023

 • zahráli jsme si pohádku "Pohádka o drakovi"
 • stavěli jsme draka z dřevěných kostek dle předlohy
 • rytmickými nástroji jsme doprovázeli píseň "Fouká, fouká"
 • 6. lekce bruslení
 • procvičovali jsme si číselnou řadu do 6
 • pojmenovávali jsme si emoce a učili jsme se je vyjádřit
 • určování počtu slabik a první hlásky ve slovech

V týdnu od 30.10. - 3.11. 2023

 • děti si namalovali prostírání se svým oblíbeným jídlem
 • povídali jsme si o zdravých a nezdravých potravinách
 • procvičovali jsme grafomotorické prvky
 • 5. lekce bruslení
 • přečetli jsme si básničku "Polámal se mraveneček" a krátký příběh "O Zuzce, ovoci a zelenině" 
 • cvičili jsme ve dvojicích
 • v AJ jsme začali nové téma Toys
 • ve slovech jsme určovali počet slabik a první hlásku
 • na překážkové  dráze jsme procvičovali hrubou moriku (přeskoky, chůze po lavičce, prolézání, přitahování)

 

V týdnu od 23. - 27.10. 2023

 • vytvořili jsme si podzimní obrázek
 • společně jsme si vyrobili třídního skřítka Podzimníčka
 • opakovali jsme písničky a básničky
 • 4. lekce bruslení
 • děti si udělaly svého skřítka kterému si pojmenovaly
 • cvičili a relaxovali jsme s kaštany

 

V týdnu od 16. - 20.10. 2023

 • tento týden jsme měli téma DÝNĚ
 • aktivity u stolečku zaměřené na předmatematickou gramotnost, grafomotoriku a zrakové vnímání
 • naučili jsme se básničku o Dýni
 • 3. lekce bruslení
 • procvičovali jsme zrakové vnímání - odlišit obrázek lišící se horizontální a vertikální polohou 
 • procvičovali jsme geometrické tvary
 • cvičili a ve dvojicích relaxovali s kaštany
 • malovali jsme dýni těstem z mouky, soli a vody

V týdnu od 9. - 13.10. 2023

 • týden s pohádkou O řepě
 • poslech pohádky a její následné smaostatné převyprávění
 • 2. lekce bruslení
 • rozlišování základních prostorových pojmů 
 • zpěv písně O řepě - dítě dokáže sladit pohyb se zpěvem
 • dělali jsme pokusy se šťávou z řepy
 • s dětmi jsme si upekli řepu

V týdnu od 2. - 6.10. 2023

 • pojmenovávali jsme si podzimní plody
 • naučili jsme se básničku o Hrušce a Švestce
 • 1. lekce bruslení
 • seznámení dětí s kocourem Cookiem
 • grafomotorické cvičení vodorovné a svislé čáry
 • společně jsme moštovali
 • na překážkové dráze jsme procvičili hrubou motoriku

V týdnu od 25. - 29. 9. 2023

 • pojmenovávali jsme si viditelné části těla a obličeje
 • kresba postavy
 • znát své jméno, příjmení a bydliště 
 • upekli jsme jablečné koláčky na zahradní slavnost
 • z různých stavebnic, vlny, látek jsme společně vytvořili kamarády
 • cvičení ve dvojicích, PH "Na lepidlo"
 • návštěva výstavy chovatelů

V týdnu od 18. - 22. 9. 2023

 • seznámili jsme děti s nejběžnějšími druhy hub (houby jedlé, nejedlé)
 • z čeho se skládá houba?
 • seznámení s básní "Na houbách"
 • upekli a ozdobili jsme si perníčky (hříbek, mochumůrka)
 • procvičili jsme grafomotoriku
 • cvičení "Lesní cestička" - využití lana, obručí, kamenů...... orientace v prostoru
 • pohybové hry "Houbař, Mařenka a Jeníček"
 • dramatizace pohádky Pod hříbkem
 • vyrobili jsme si hříbek nebo mochomůrku - mačkání krepového papíru, lepení, barvení voskovkama, stříhání
 • ukázali jsme si správnou techniku čištění zubů

V týdnu od 4. - 15. 9. 2023

 • seznámení s pí. učitelkami, prostorami třídy, s pravidly, s novými kamarády, s hračkami, se svou značkou
 • seznámení s uvítácí básničkou "Eniky, beniky"
 • otiskování a vystřižení ručiček
 • výroba domečku pro kočičkovou a pejskou třídu
 • cvičení ve dvojicích, relaxace ve dvojicích
 • pohybové hry "Na kominíka, na lepidla, na zvířátka"
 • rozvoj grafomotoriky - motám, motám klubíčko
 • společná práce - duha na velkém archu papíru
 • dramatizace pohádky O uzdravené kočičce
 • zapouštění barvy do mokrého podkladu - zvířátka
 • společná výroba batikovaného "pelíšku" 
 • pěší výlet do Hronova lesa a k Novému rybníku
 • procvičování barev
 • seznámení s písní "Barevná písnička"