Obrázek hlavičky
Povinné předškolní vzdělávání
 • IV.Integrobaný blok

  „Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší.“

  Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku
  Příroda nám přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude námětem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.
  Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem, pozorováním a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. V rámci oslav Dne Země se zaměříme na ochranu prostředí, ve kterém žijeme (recyklace, třídění odpadu, čištění okolí). To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.
  Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.
  Velikonoční tradice a tvoření.
  Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou inspirací pro podtéma
  „rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance).
  Budeme poznávat naše město- řeku, potok, náměstí, kulturní památky,…

  Okruhy činností – vzdělávací nabídka
  • manipulační činnosti s různými předměty
  • lokomoční pohybové činnosti
  • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
  • činnosti směřující k prevenci úrazů
  • vyprávění zážitků
  • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
  • práce s audiovizuální technikou
  • hry a praktické úkony procvičování orientace v prostoru i rovině
  • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
  • taneční a dramatické aktivity
  • námětové hry a činnosti
  • činnosti zaměřené na poznání lidských činností
  • výlety a poznávání našeho města
  • činnosti vyvolávající veselí a pohodu, činnosti vyjadřující náladu a vyžadující
  • samostatné vystupování
  • činnosti a hry, které vedou děti k ohleduplnosti
  • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
  • pozorování životních podmínek a stavu živ. prostředí , poznávání ekosystému
  • hry a aktivity na téma doprava
  • hry s tělem, experimentování, pozorování, námětové hry, výtvarné a pracovní činnosti, kolektivní práce

  Naše záměry, cíle
  • budeme rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu
  • budeme se učit vyjádřit říkanku pohybem (velikonoční koledy,…)
  • budeme se učit pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
  • budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu na zahradě MŠ, na louce,…
  • povedeme děti k vědomému využívání všech smyslů
  • podpoříme u dětí rozvoj tvořivosti a fantazie v tvořivých činnostech – práci s přírodninami a různým materiálem (velikonoční tvoření, recyklace a tvoření z odpadových materiálů
  • budeme rozvíjet schopnost chápat elementární časové pojmy a prostorové pojmy (roční období, ráno, v poledne, večer, nahoře, dole, ...)
  • budeme rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech
  • budeme se učit rozhodovat o svých činnostech
  • budeme se učit přijmout pozitivní i negativní hodnocení
  •  budeme se těšit ze společných příjemných zážitků (kulturních, přírodních krás)
  • budeme rozvíjet kooperativní dovednosti
  • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (rodina, přátelé, děti ve třídě)
  • budeme se učit orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola,…)
  • přiblížíme dětem tradice jarních svátků
  • budeme poznávat kulturní památky našeho města (knihovna, muzea, věž)
  • budeme poznávat naše město a okolí (knihovna, náměstí, řeka, potok, hasiči, policie)
  • děti budou seznamovány s existencí jiných kultur a národností
  • budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
  • budeme se učit schopnosti přizpůsobení se vnějšího prostředí i jeho změnám
  • budeme pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin
  • seznámíme děti s významem třídění odpad
  • povedeme děti ke spolupodílení na přípravě jídla
  • budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost
  • budeme se učit sebeovládání

  HL
  • budeme se učit správně formulovat otázky, slovně reagovat
  • budeme rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí (vést rozhovor na téma)
  • budeme cvičit fonematické schopnosti

  Doplňkové činnosti ke IV. integrovanému bloku

 • oslava čarodejnic – Čarodejnický rej
 • výlety do přírody - farma u Kubešů
 • společná oslava svátku matek v Senior domě
 • oslava Svátku matek s rodiči v MŠ
 • Den vody
 • Den Země
 • ​Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.
 • Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi realizovat, naleznete na naší  nástěnce v šatně.

V týdnu od 6.5 - 10.5.2024

 • Týdenní téma - Moje město
 • návštěva soběslavského kronikáře a informačního centra
 • společná stavba našeho města
 • poznávání a pojmenování některých kulturních památek ve městě
 • kresba postavy - pojmenovat části obličeje a těla
 • výprava za pokladem k Mochomůrce - podle mapy

V týdnu od 6.5 - 10.5.2024

 • Pokračujme v tématu - Rodina
 • společné pečení pohoštění pro maminky
 • rozvoj rytmického cítění
 • překážková dráha
 • schopnost chápat časové pojmy v rámci dne
 • uvědomovat si mezilidské vztahy

V týdnu od 29.4 - 3.5.2024

 • týdenní téma - Rodina
 • Čarodějnický rej
 • vaření čarodějného lektvaru
 • výroba dárkůpro maminky z pískového těsta
 • nácvik písní a básní na vystoupení pro maminky
 • výroba pozvánky pro maminky

V týdnu od 22.4 - 26.4.2024

 • týdenní téma - Povolání
 • 22.4. Den Země - práce s knihou "Chráníme naší planetu"
 • seznámení s různými druhy povolání 
 • pohádka o řemeslech
 • dramatizace povolání v kostýmech
 • námětová hra "Na pekaře" - práce se slaným těstem
 • rozhovory o povolání rodičů
 • cvičení na stanovištích

V týdnu od 15.4 - 19.4.2024

 • týdenní téma - Rodina
 • práce s IT tabulí 
 • tvoření domečku s rodinou
 • práce s pohádkou "O Budulínkovi" 
 • pohybové vyjádření písně a doprovázení na rytmické nástroje - píseň "Proč"
 • rozvoj komunikativná´ích dovedností - práce ve dvojicích
 • příprava pomazhánky a pojmenování surovin
 • orientace ve struktuře rodinných vztahů

V týdnu od 8.4 - 12.4.2024

 • pokračujeme v tématu Domácí zvířata a jejich mláďata
 • práce s IT tabulí 
 • rozvoj postřehu a orientace na ploše
 • práce s písní "Když jsem já sloužil"
 • výroba leporela k písni- stříhání, lepení, posloupnost
 • určování počtu slabik a první hlásky ve slově
 • pracovní list - hledání mláďat
 • cvičení s kytičkami - reagovat na signál a orientovat se v prostoru

V týdnu od 2.4 - 5.4.2024

 • týdenní téma - Domácí zvířata a jejich mláďata
 • práce s IT tabulí
 • pojmenování zvířat a mláďat 
 • naučíme se píseň "Tři slepice" 
 • rozvíjení kooperace - stavění příbytku pro zvířata
 • pěší výlet ke Kubešům 
 • rozvoj matematických dovedností - pracovní list "počítání zvířat a zaznamenání do grafu"
 • pracovní list - "Zvířata a jejich užitek" (ovce-vlna, kráva-mléko....)

V týdnu od 25.3 - 28.3.2024

 • povídání si velikonočních tradicích
 • práce s IT tabulí
 • Pohádková lední show
 • společně si upečeme velikonočního beránka a jidáše - pojmenovat suroviny
 • budeme rozvíjet grafomotoriku
 • procvičování první hlásky ve slově 

V týdnu od 18.3 - 22.3.2024

 • přiblížíme si velikonoční tradice
 • naučíme se píseň "Jaro" a Velikonoční koledu
 • vyrobíme si zápich kuřátko
 • zasejeme si velikonoční osení
 • z hlíny si vyrobíme vajíčko
 • budeme rozvíjet grafomotoriku
 • procvičování první hlásky ve slově 
 • navštívíme ZŠ Komenského a výstavu Soběslavská růže
 • 22.3. - Den vody
 • V týdnu od 11.3 - 15.3.2024

 • týdenní téma "Jarní květiny"
 • procvičování první hlásky ve slově a určování počtu slabik
 • pozorování, popis a nákup jarních květin
 • jarní výzdoba třídy
 • malování jarních květin vodovkami
 • první Jarní výprava do přírody - farma u Kubešu, Nový rybník
 • rozvoj jemné motoriky - horní oblouk
 • orientace v číselné řadě
 • naučíme se básničku "Sněženka"