Obrázek hlavičky
Povinné předškolní vzdělávání

IV.Integrobaný blok

„Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší.“

Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku

Příroda nám přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude námětem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.

Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem, pozorováním a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. V rámci oslav Dne Země se zaměříme na ochranu prostředí, ve kterém žijeme (recyklace, třídění odpadu, čištění okolí). To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.

Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.

Velikonoční tradice a společné dílny s rodiči a dětmi budou oslavou svátků velikonočních.

Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou inspirací pro podtéma „rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance).

Budeme poznávat naše město - řeku, potok, náměstí, kulturní památky,…

Okruhy činností – vzdělávací nabídka
• manipulační činnosti s různými předměty
• lokomoční pohybové činnosti
• činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
• činnosti směřující k prevenci úrazů
• vyprávění zážitků
• hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
• práce s audiovizuální technikou
• hry a praktické úkony procvičování orientace v prostoru i rovině
• činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
• volné hry a experimenty s materiálem
• taneční a dramatické aktivity
• námětové hry a činnosti
• činnosti zaměřené na poznání lidských činností
• výlety a poznávání našeho města
• činnosti vyvolávající veselí a pohodu, činnosti vyjadřující náladu a vyžadující
• samostatné vystupování
• činnosti a hry, které vedou děti k ohleduplnosti
• společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
• pozorování životních podmínek a stavu živ. prostředí , poznávání ekosystému
• hry a aktivity na téma doprava
• hry s tělem, experimentování, pozorování, námětové hry, výtvarné a pracovní činnosti, kolektivní práce

Naše záměry, cíle
• budeme rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu
• budeme se učit vyjádřit říkanku pohybem (velikonoční koledy,…)
• budeme se učit pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
• budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu na zahradě MŠ, na louce,…
• povedeme děti k vědomému využívání všech smyslů
• podpoříme u dětí rozvoj tvořivosti a fantazie v tvořivých činnostech – práci s přírodninami a různým materiálem (velikonoční dílny, recyklace a tvoření z odpadových materiálů
• budeme rozvíjet schopnost chápat elementární časové pojmy a prostorové pojmy (roční období, ráno, v poledne, večer, nahoře, dole, ...)
• budeme rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech
• budeme se učit rozhodovat o svých činnostech
• budeme se učit přijmout pozitivní i negativní hodnocení
•  budeme se těšit ze společných příjemných zážitků (kulturních, přírodních krás)
• budeme rozvíjet kooperativní dovednosti
• budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (rodina, přátelé, děti ve třídě)
• budeme se učit orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola,…)
• přiblížíme dětem tradice jarních svátků
• budeme poznávat kulturní památky našeho města (knihovna, muzea, věž)
• budeme poznávat naše město a okolí (knihovna, náměstí, řeka, potok, hasiči, policie)
• děti budou seznamovány s existencí jiných kultur a národností
• budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
• budeme se učit schopnosti přizpůsobení se vnějšího prostředí i jeho změnám
• budeme pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin
• seznámíme děti s významem třídění odpad
• povedeme děti ke spolupodílení na přípravě jídla

Sovička Jůla

• otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému

Medvídek Míša

• budeme posilovat pocity uspokojení, uznání, prožívání radosti ze zvládnutého, poznaného
• budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost
• budeme se učit sebeovládání

Hrošík Logík
• budeme se učit správně formulovat otázky, slovně reagovat
• budeme rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí (vést rozhovor na téma)
• budeme cvičit fonematické schopnosti

_____________________________________________________________________________________________

Činnosti a aktivity k naplnění našich záměrů:

Týden od 13.03. - 17.03.2023

• budeme poznávat zvířata exotická, domácí a lesní

• zdramatizujeme si pohádku Boudo budko

• procvičíme si grafomotoriku na lomených a šikmých čarách

• rozmívacími pastely si vybarvíme šablony ohrožených zvířat

• vyrobíme si zvířátka z pohádky Boudo budko

• čeká nás divadlení představení divadla Zvoneček

• budeme opakovat písničky a básničky 

 

Týden od 20.03. - 24.03.2023

• 22.3. Den vody - celý týden povídání o vodě

• navštěva ZŠ Komenského

• koloběh vody - společná práce koloběh vody

• pěší výlt k Novému rybníku

• experimenty s vodou

• společná práce - Sněženky

• budeme opakovat písničky a básničky 

 

Týden od 27.03. - 31.03.2023

• celým týdnem nás provede pohádka Hrnečku vař

• doplnění chybějící části obrázku

• více, méně - puntíky na hrnečkách

• dramatizace pohádky Hrnečku vař

• pokus - Hrnečku vař

• Ledové vystoupení

• rozlišovat hmatem vlastnosti předmětů - hledání v krupičce

• sluchem rozlišit slabiky a vytleskat je

 

Týden od 3.04. - 6.04.2023

• cvičení s overbally

• výroba velikonočního zápichu

• společné velikoční tvoření - žebřík do kurníku a ovečka

• přiblížení jarních tradic a zvyků

• trénování šikmého oválu v  písance

 

Týden od 11.04. - 14.04.2023

• rozhovory a aktivity na téma POVOLÁNÍ

• správný rozvoj jemné motoriky - držení tužky, manipulace s nůžkami

• pantomima - předvádění povolání

• dramatizace "U lékaře" - první pomoc, kam volat, ošetření......

• Co dělá máma a táta? 

• úkoly u IT

 

Týden od 20.03. - 24.03.2023

• 22.3. Den vody - celý týden povídání o vodě

• navštěva ZŠ Komenského

• koloběh vody - společná práce koloběh vody

• pěší výlt k Novému rybníku

• experimenty s vodou

• společná práce - Sněženky

• budeme opakovat písničky a básničky 

 

Týden od 17.04. - 21.04.2023

• seznámení s organizací a písničkami na besídku

• nácvik písní a básní

• sladit pohyb se zpěvem

• skládání pejska z papíru

• vnímat odlišnosti v detailech

• 22.4. Den Země - rozhovory a aktivity k tématu

• rozlišování chutí - hořké, sladké, slané, kyselé

• cvičení s kytičkami

 

Týden od 24.04. - 28.04.2023

• opakování geometrických tvarů

• nácvik písní a básní

• pracovní sešit Matematika předškoláka 

• představení sokolníka s ukázkou dravců

• tvoření pavoučka v pavučině

• aktivity u stolečku k tématu Čarodějnice

• Čarodějnický rej - vaření lektvaru, vymýšlení zaklínadel a čarodějnických jmen, návštěva jiných tříd

 

Týden od 2.5 - 5.5.2023

• zvířata a jejich mláďata

• výlet na statek u Kubešů

• pracovní list - přiřazování mláďat ke zvířeti a vybarvení

• malba krajiny temperami s využitím otiskování různých materiálů (houbička, pytlík, bublinková folie, uchošťoury...)

• nácvik písní a básní na besídku

• cvičení ve dvojicích

• rozvoj sluchové vnímání, zrakového vnímání a paměti s využitím interaktivní tabule

 

Týden od 9.5 - 12.5.2023

• opakování zvířat a jejich mláďat

• opakování a procvičování  geometrických tvarů a barev

• oblíbené zvířátko namalované tuší

• naučíme se správně ovládat interaktivní hračky

• nácvik písní a básní na besídku

• procvičování prostorových pojmů (nahoře, dole, před, nad, za...)

 

Týden od 15.5 - 19.5.2023

• procvičování číselné řady 1-4 mladší děti, 1-8 starší děti

• u interaktivní tabule budeme procvičovat zrakové vnímání

• výroba přáníčka a dárku ke dni matek

• procvičování zvířat a jejich mláďat

• nácvik písní a básní na besídku

• dbát na správné držení tužky

 

Týden od 22.5 - 26.5.2023

• hovořit v celých větách

• dokončování pracovních sešitů

• reakce na zvukový signál

• vyjadřovat se zpěvem

• hra na jednoduché rytmické nástroje

• práce dle pracovního postupu