Podporou ke kvalitě vzdělávání

 

Na základě Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 škola realizuje projekt s názvem

 „PODPOROU KE KVALITĚ VE VZDĚLÁVÁNÍ“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/18_063/0009582

Poskytnutá dotace je ve výši : 816.894,-Kč

Realizace projektu byla zahájena  1.9.2018.

Projekt je naplánován dle pravidel na dobu dvou let.

Obsahová část projektu:

  • Personální šablona: školní asistent
  • DVPP:   Polytechnické vzdělávání, ICT, Matematická pregramotnost                    
  • Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ¨

 

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem a podporu při organizačně náročných aktivitách. Personální šablona školního asistenta zvyšuje možnost individualizovaného vzdělávání.

 

Cílem  zvýšení kvality vzdělávání je i  podpora profesního růstu pedagogů. Témata, která byla vybrána je polytechnické vzdělávání, využití IT ve vzdělávacím procesu a získání nové odbornosti v oblasti matematické pregramotnosti.

Cílem je podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

 

Zapojením odborníka z praxe – rodilého mluvčího AJ chceme zvýšit kvalitu vzdělávání v oblasti jazykové. Prostřednictvím společného plánování ,vzdělávání a hodnocení  odborníka z praxe společně s pedagogem dané třídy podpoříme jeho kompetence k dané činnosti.

 

V rámci projektu připravíme odborně zaměřená tématická setkání odborníků a rodičovské veřejnosti. Budou zacílena na podporu připravenosti dětí pro vstup do základní školy a plynulý přechod bez rizik. Setkáme se určitě se speciálním logopedem, psychologem či speciálním pedagogem.

 

Společně připravíme komunitní osvětové setkání rodičů a přátel školy.

 

MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 25.06.2020 v rámci Výzvy č. 02_20 080 ŠABLONY III, v aktuálním znění podle §14 odst. 4 a § 14m odst.1 písm. a) zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750.