Podpora vzdělávání pedagogů MŠ

Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

 Rády bychom Vám  představily projekt, v rámci kterého bylo naše Centrum vytvořeno a proč tu vlastně Centrum je a k čemu slouží.

Naše mateřská škola byla oslovena týmem z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který obdržel dotaci na projekt „Podpora vzájemného učení pedagogů v MŠ“, podpořený v rámci OP VVV – Operační program – výzkum, vývoj, vzdělávání. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu předškolního vzdělávání a tím usnadnit přechod dětí do prvních tříd základních škol. Projekt je tříletý a v každém roce vytvoří jedno nové Centrum v každém kraji ČR. My jsme se tedy staly prvním Centrem v našem kraji v rámci tohoto projektu.

Účelem Centra je vytvořit prostor pro  vzájemné obohacování pedagogů mezi sebou navzájem, či prostřednictvím přizvaných expertů. Fungování Centra tedy není klasickým seminářem, kde lektor vede program na určité téma a účastníci jej sdílí, podstatou fungování Centra je společná diskuze všech přítomných na dané téma. A to i v případě přizvaného experta. Centrum je tu k tomu, abychom na řešení každodenních profesních problémů nebyli sami, ale měli příležitost přemýšlet a hledat řešení společně s ostatními. Víc hlav víc ví.

Naše Centrum by mělo pro všechny pedagogy,  ale i  další činitele podílející se vzdělávání (provozní zaměstnanci, chůvy, rodiče atd.), vytvořit platformu, kde budeme sdílet své zkušenosti, čerpat inspiraci, dozvídat se nové, konfrontovat své názory a zkušenosti s ostatními, společně hledat a nacházet řešení na zvolená témata týkající se ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI i budoucího ČTENÁŘSTVÍ svěřených dětí.

 

 Projekt "Bez obav spolu ",

registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní

vzdělávání, investiční priority 3 - Socioekonomická integrace

marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 - Rovný přístup

ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož

příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

odkaz na www stránky projektu http://bos.zvas.cz/