Operační program Jan Amos Komenský

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo programu : 02

Číslo priority: 02.02

Název priority: Vzdělávání

Číslo cíle politiky: CP4

Název cíle politiky: Sociální Evropa

Číslo specifického cíle/opatření-

Formát ŘO:      02.02.02

Formát EK: Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání  klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností a prosazováním zavádění odborné přípravy a učňovské přípravy duálních systémů

číslo projektu:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0001308

Název projektu:  "Cesta k úspěchu"

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu, sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, spolupráci s rodiči a dětmi

Škola zvolila šablonu personální podpory školního asistenta.Cílem je zajistit dostatečnou podporu u ohrožených dětí  školní neúspěšností.

Asistent významně pomáhá jak pedagogovi , tak v běžných činnostech samotným dětem. Podpora je cílena i rodinám dle jejich potřeb. Další výběr šablon byl zacílen na profesní rozvoj pedagogů, spolupráci s rodinou a vzájemná sdílení s pedagogy jiných škol za účelem posílení pedagogických kompetencí a předání zkušeností.