Hrátky hrošíka Logíka

Hrátky hrošíka Logíka

 • Učíme děti správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Podporujeme samostatné vyjadřování a smysluplné zformulování myšlenek, nápadů a pocitů
 • Posilujeme vědomé vnímání pomocí všech smyslů, záměrné pozorování, umět postřehnout či všimnout si (nového, změněného, chybějícího)
 • v rámci Hrátek hrošíka Logíka je prováděna logopedická intervence u nás v MŠ
  1. Na začátku školního roku pedagogové s certifikátem logopedického asistenta provedou vstupní diagnostiku (depistáž), kde zaznamenají vývojovou úroveň řeči každého dítěte a vyhodnotí jeho stávající úroveň.
  2. Rozhodnou o dalších doporučeních, která budou směřovat k podpoře předčtenářské gramotnosti, tedy dobrému rozvoji komunikačních dovedností se správnou výslovností.
  3. Práci s dětmi, které potřebují intenzivní logopedickou podporu, zajišťují logopedičtí asistenti v častějším časovém režimu.
  4. Naplnění našich cílů je úzká spolupráce s klinickým logopedem a odborníky.

 

Projekt „Hrátky hrošíka Logíka“ se zaměřuje na podporu rozvoje komunikativních dovedností dětí. Vývoj řeči úzce souvisí s vývojem motorických schopností dítěte (s hrubou motorikou celého těla i s jemnou motorikou ruky a prstů, s motorikou mluvních orgánů), také souvisí s vývojem poznání, s časovou orientací, chápáním posloupnosti a příčinných vztahů. Abychom zaručili přirozený vývoj řeči je potřeba mít na paměti sounáležitost všech aspektů, které se na vývoji řeči dítěte podílejí. Projekt řeší nejen vlastní vzdělávací cíle a vzdělávací nabídku, ale zabývá se též otázkou podmínek vzdělávání v této oblasti spoluprací s rodinou, postupy a metodami, které nastaví další kroky práce pro vlastní vzdělávání dětí.

 

Projekt „Hrátky hrošíka Logíka“:

 • učí děti správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • učí samostatně se vyjadřovat a zformulovat smysluplně myšlenky, nápady, pocity
 • učí vědomě vnímat pomocí všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • podporuje ovládání dechového svalstva a sladění pohybu se zpěvem
 • pomáhá ke koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • podporuje napodobování jednoduchého pohybu podle vzoru