Čtenářská pregramotnost
  • Stimulujeme schopnosti a dovednosti potřebné pro rozvoj čtení a psaní
  • Motivujeme děti pro budoucí čtení a psaní
  • Rozvíjíme komunikační dovedností
  • Podporujeme nácvik správné výslovnosti a celkového mluveného projevu

Čtenářská pregramotnost je nedílnou součástí všech integrovaných bloků Školního vzdělávacího programu naší MŠ. Úzce souvisí s dalšími projekty, které dále rozvíjí všechny percepční, kognitivní a motorické funkce přímo ovlivňující budoucí čtenářské schopnosti dětí, především rozvoj řeči a komunikačních dovedností – „Hrátky hrošíka Logíka“ a „Neobyčejné příběhy pejska Broka“. Podporou pro čtenářskou negramotnost je i projekt „Celé Česko čte dětem“. Důležitou součástí je pedagogická diagnostika, která by měla odhalit možná rizika – opožděný vývoj řeči, oslabení pravo-levé orientace, problémy ve zrakovém a sluchovém rozlišování.

V každé třídě mají děti k dispozici čtenářský koutek, kde mají vybavenou knihovnu a místo na relaxování. Děti si mohou půjčit knihy kdykoliv během dne, při klidových činnostech si mohou prohlížet knihy i na lehátku. Každý den paní učitelky čtou dětem před odpočíváním. Příběhy, ať už obrázkové nebo nedokončené, používají i při řízených činnostech.  Děti v každé třídě mají maňásky a loutky k dramatizaci podle své fantazie. Paní učitelky dramatizují známé pohádky pomocí „Pohádkového kufříku“, využívají maňásky také k řešení problémů ve třídě a hrají dětem divadlo.

Děti z předškolních tříd v každodenní volné hře i při řízených činnostech využívají interaktivní technologie – interaktivní tabuli a stůl. Ve spolupráci s rodiči vymýšlely nejstarší děti příběhy na určité téma a doplnily je kresbou. Paní učitelky z příběhů a kreseb dětí vyrobily knihu, kterou si děti mohou libovolně půjčovat a prohlížet.

Projekt „Zahrada sedmi barev“ nám umožnil zrealizovat ve vstupní části zahrady „knihobudku“, kde si rodiče s dětmi mohou vybrat knihu a půjčit si jí domů, pokud si ji chtějí nechat, mají možnost a za výměnu přinést vlastní knihu.

Naše škola spolupracuje s městskou knihovnou. Děti pravidelně docházejí do knihovny, mohou si půjčit knihu, která je zaujme a donést si ji do MŠ.

V rámci projektu OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ se naše škola stala prvním Centrem kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti v Jihočeském kraji. V letech 2016-2019 se u nás v MŠ každý měsíc setkávali pedagogové a společně se inspirovali v oblasti čtenářské pregramotnosti.