Obrázek hlavičky
1. etapa

Aktivita pedagogů – „Chceme změnu!“

Po analýze stávajícího stavu zahrady s dosluhujícími prvky se pedagogové už v únoru roku 2016 zamysleli na základě připraveného dotazníku nad potřebou renovace zahrady. Všichni jsme vyhodnotili současné možnosti a nabídku naší školní zahrady a zároveň jsme se důkladně zaměřili na potřeby dětí, učitelů a ostatních partnerů školy. Zřizovatel po naší žádosti dal souhlas s rozšířením pozemku, společná filosofie byla všem jasná.

 

Aktivita s dětmi – „Jakou zahradu chtějí děti?“

Zajímalo nás, jak si „zahradu snů“ představují děti. Vyzvali jsme je k plánování a tvoření a byli jsme velmi mile překvapeni zapálením dětí a jejich tvořivostí. V každé třídě vznikl osobitý projekt plný dobrých nápadů. Fotografie si mohli rodiče prohlédnout na webu i na nástěnkách.

 

 

Aktivita s rodiči – Anketa „Zahrada snů – zahrada jako příležitost!“

V březnu 2016 jsme připravili pro rodiče leták, který je informoval o našem záměru a vyzvali jsme je ke spoluúčasti na přípravě cílů, záměrů nového projektu. Výstupem byly mimo jiné „projektové návrhy“ vytvořené dětmi s rodiči, ale hlavně jsme od rodičů dostali příslib na spoluvytváření zahrady, spoluúčast na akcích, pomoc materiální i finanční.

 

Aktivita pedagogů – „Proměny v jiných zahradách“

Nápadů není nikdy dost a tak jsme přijali pozvání Nadace Proměny k návštěvě školních zahrad v mateřských školách, kde proměnu zahrady již zrealizovali

 

 

Aktivita s projektantem – „Plánujeme novou zahradu“

Po předání informací o tom, co od nové zahrady očekáváme my, děti a rodiče vytvořila projektantka projekt, se kterým se všichni pedagogové seznámili, aby jej mohli zhodnotit a vyjádřit se k němu. Projekt byl vytvořen jako otevřený, to znamenalo, že jej budeme s rozšířením našich konkrétních představ upravovat.

 

 

Aktivita pedagogů a rodičů – „Hurá, budeme mít „zahrada našich snů“!

Na schůzkách s rodiči byli všichni seznámeni s výsledkem hodnocení projektové žádosti, příslibem skvělé dotace a dozvěděli se další postupové kroky. Společně se zástupcem rodičů byl vytvořen další informační leták s dotazníkem pro rodiče pro přípravu další konkrétní spolupráce, vyzvali jsme je k plánování benefiční akce akce na jarní měsíce, doplnili jsme vytvořený projektový tým školy a znova jsme se zamysleli nad projektem a aktualizovali jsme jej. Širokou veřejnost jsme informovali prostřednictvím místního tisku.

 

Aktivita pedagogů – „Jak to dopadlo?“

Pedagogové shromáždili výsledky naší ankety a výstupem je přehled všech nabízených aktivit rodičů – finanční příspěvek, materiál, pomoc při přípravě a konání akcí, rukodělné výrobky k prodeji na zorganizované benefiční akci, spoluúčast na práci při rekonstrukci zahrady …

 

Aktivita pedagogů - realizačního týmu
Na setkání 2.2. 2017 byl realizačnímu týmu představen návrh koncepce projektu zahrady výtvarníkem a projektantkou. Vznikl společnou intenzivní komunikací těchto dvou důležitých pracovníků a bylo zřejmé, že oba mají podobné myšlenky, jeden je oporou druhému a vzájemně se obohacují. Specifikací jednotlivých zón s konkrétním záměrem jsme si vytvořili jasnější představu o tom, jak bude „zahrada snů“ jednou vypadat. Členové realizačního týmu formulovali své požadavky.

Aktivita pedagogů se zástupci rodičů   "Pusťme se do příprav!"   14.2. 2017
Společně se zástupci rodičů byl vytvořen další informační leták s dotazníkem pro rodiče pro přípravu další konkrétní spolupráce, vyzvali jsme je k plánování benefiční akce na jarní měsíce, doplnili jsme vytvořený projektový tým školy a znova jsme se zamysleli nad projektem a aktualizovali jsme jej. Širokou veřejnost jsme informovali prostřednictvím místního tisku.
 

Aktivita pedagogů, výtvarníka, projektantky a zástupců realizačního týmu
Na poradě 2.3. 2017 byl představen podrobnější plán pro přestavbu zahrady s vymezením sedmi zón barevně rozlišených v návaznosti na barvy duhy, diskutovali jsme o konkrétních prvcích v těchto zónách a barevných symbolech. Hovořili jsme o legendě, která se k duze vztahuje, promýšleli jsme použití pohádkové postavy v projektu a o jejím ztvárnění, promýšleli jsme vhodnost prvků v návaznosti na věkové kategorie dětí a srozumitelnost směrem k rodičům.
Definovali jsme další postupové kroky výtvarníka a projektantky. Projektovému týmu a zástupci z řad rodičů byl zadán požadavek na prezentaci pro rodiče.
 

Aktivita všech pedagogů, zástupců rodičů, města, architektky, výtvarníka a pracovníků Nadace Proměny Karla Komárka:

 "Jaká bude zahrada?
Porada 15.3.
Tým se sešel k představení projektu, promítnutí vize přestavby, vysvětlení symboliky jednotlivých barev a symbolů. Vysvětlili jsme si postupnou přestavbu s pozvolným nahrazením prvků. Přítomní byli překvapeni připraveným projektem a ocenili práci projektantky a výtvarníka.
Připravily se kroky k představení projektu široké veřejnosti dne 28.3. 2017 ve společenském centru.
 

Aktivita vedení školy, architektky a výtvarníka

"Představujeme projekt Zahrada sedmi barev" (28.3. 2017)

Na představení projektu byli pozváni všichni rodiče a zástupci města, zúčastnili se také všichni pedagogové i ostatní pracovníci školy. Slovem i obrazem všechny přítomné s projektem seznámili výtvarník s projektantkou. Přítomní si vyslechli příběh tématicky související s naším názvem školy DUHA, byl jim vysvětlen hlubší význam barevných zón- sedmi barev- a popsán plán s konkrétními zónami pro polytechnické, prožitkové, pěstební a pohybové činnosti. Všichni mohli  projekt připomínkovat. Byl promítnut film o tom, co vše se už do této doby zrelizovalo, jaké akce jsou dnes již minulostí. Paní ředitelka poděkovala pedagogům, rodičům, projektantce, výtvarníkovi a těm, kteří nám v přípravách pomáhali. Zároveň všechny pozvala na akci "DUHOVÝ DEN"

 

Aktivita všech zaměstnanců a rodičů - "DUHOVÝ DEN"  (8.4. 2017)

DUHOVÝ DEN  byl pro širokou veřejnost. Na přípravách se podílel velký počet - všichni zaměstnanci a opravdu mnoho rodičů - všem velice děkujeme! Také děkujeme srdečně všem, kteří svým darem přispěli na vybudování nového prostředí zahrady!

Více se o akci dozvíte v článku v měsíčníku Hláska /4- 2017/ - přiložen níže.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek