Obrázek hlavičky
1. etapa

 

Aktivita pedagogů – „Chceme změnu!“

Po analýze stávajícího stavu zahrady s dosluhujícími prvky se pedagogové už v únoru roku 2016 zamysleli na základě připraveného dotazníku nad potřebou renovace zahrady. Všichni jsme vyhodnotili současné možnosti a nabídku naší školní zahrady a zároveň jsme se důkladně zaměřili na potřeby dětí, učitelů a ostatních partnerů školy. Zřizovatel po naší žádosti dal souhlas s rozšířením pozemku, společná filosofie byla všem jasná.

 

Aktivita s dětmi – „Jakou zahradu chtějí děti?“

Zajímalo nás, jak si „zahradu snů“ představují děti. Vyzvali jsme je k plánování a tvoření a byli jsme velmi mile překvapeni zapálením dětí a jejich tvořivostí. V každé třídě vznikl osobitý projekt plný dobrých nápadů. Fotografie si mohli rodiče prohlédnout na webu i na nástěnkách.

 

Aktivita s rodiči – Anketa „Zahrada snů – zahrada jako příležitost!“

V březnu 2016 jsme připravili pro rodiče leták, který je informoval o našem záměru a vyzvali jsme je ke spoluúčasti na přípravě cílů, záměrů nového projektu. Výstupem byly mimo jiné „projektové návrhy“ vytvořené dětmi s rodiči, ale hlavně jsme od rodičů dostali příslib na spoluvytváření zahrady, spoluúčast na akcích, pomoc materiální i finanční.

 

Aktivita pedagogů – „Proměny v jiných zahradách“

Nápadů není nikdy dost a tak jsme přijali pozvání Nadace Proměny k návštěvě školních zahrad v mateřských školách, kde proměnu zahrady již zrealizovali

 

Aktivita s projektantem – „Plánujeme novou zahradu“

Po předání informací o tom, co od nové zahrady očekáváme my, děti a rodiče vytvořila projektantka projekt, se kterým se všichni pedagogové seznámili, aby jej mohli zhodnotit a vyjádřit se k němu. Projekt byl vytvořen jako otevřený, to znamenalo, že jej budeme s rozšířením našich konkrétních představ upravovat.

 

Aktivita pedagogů a rodičů – „Hurá, budeme mít „zahrada našich snů“!

Na schůzkách s rodiči byli všichni seznámeni s výsledkem hodnocení projektové žádosti, příslibem skvělé dotace a dozvěděli se další postupové kroky. Společně se zástupcem rodičů byl vytvořen další informační leták s dotazníkem pro rodiče pro přípravu další konkrétní spolupráce, vyzvali jsme je k plánování benefiční akce akce na jarní měsíce, doplnili jsme vytvořený projektový tým školy a znova jsme se zamysleli nad projektem a aktualizovali jsme jej. Širokou veřejnost jsme informovali prostřednictvím místního tisku.

 

Aktivita pedagogů – „Jak to dopadlo?“

Pedagogové shromáždili výsledky naší ankety a výstupem je přehled všech nabízených aktivit rodičů – finanční příspěvek, materiál, pomoc při přípravě a konání akcí, rukodělné výrobky k prodeji na zorganizované benefiční akci, spoluúčast na práci při rekonstrukci zahrady …

 

Aktivita pedagogů - realizačního týmu
Na setkání 2.2. 2017 byl realizačnímu týmu představen návrh koncepce projektu zahrady výtvarníkem a projektantkou. Vznikl společnou intenzivní komunikací těchto dvou důležitých pracovníků a bylo zřejmé, že oba mají podobné myšlenky, jeden je oporou druhému a vzájemně se obohacují. Specifikací jednotlivých zón s konkrétním záměrem jsme si vytvořili jasnější představu o tom, jak bude „zahrada snů“ jednou vypadat. Členové realizačního týmu formulovali své požadavky.

 

Aktivita pedagogů se zástupci rodičů   "Pusťme se do příprav!"   14.2. 2017
Společně se zástupci rodičů byl vytvořen další informační leták s dotazníkem pro rodiče pro přípravu další konkrétní spolupráce, vyzvali jsme je k plánování benefiční akce na jarní měsíce, doplnili jsme vytvořený projektový tým školy a znova jsme se zamysleli nad projektem a aktualizovali jsme jej. Širokou veřejnost jsme informovali prostřednictvím místního tisku.
 

Aktivita pedagogů, výtvarníka, projektantky a zástupců realizačního týmu
Na poradě 2.3. 2017 byl představen podrobnější plán pro přestavbu zahrady s vymezením sedmi zón barevně rozlišených v návaznosti na barvy duhy, diskutovali jsme o konkrétních prvcích v těchto zónách a barevných symbolech. Hovořili jsme o legendě, která se k duze vztahuje, promýšleli jsme použití pohádkové postavy v projektu a o jejím ztvárnění, promýšleli jsme vhodnost prvků v návaznosti na věkové kategorie dětí a srozumitelnost směrem k rodičům.
Definovali jsme další postupové kroky výtvarníka a projektantky. Projektovému týmu a zástupci z řad rodičů byl zadán požadavek na prezentaci pro rodiče.
 

Aktivita všech pedagogů, zástupců rodičů, města, architektky, výtvarníka a pracovníků Nadace Proměny Karla Komárka:

 "Jaká bude zahrada?
Porada 15.3.
Tým se sešel k představení projektu, promítnutí vize přestavby, vysvětlení symboliky jednotlivých barev a symbolů. Vysvětlili jsme si postupnou přestavbu s pozvolným nahrazením prvků. Přítomní byli překvapeni připraveným projektem a ocenili práci projektantky a výtvarníka.
Připravily se kroky k představení projektu široké veřejnosti dne 28.3. 2017 ve společenském centru.
 

Aktivita vedení školy, architektky a výtvarníka

"Představujeme projekt Zahrada sedmi barev" (28.3. 2017)

Na představení projektu byli pozváni všichni rodiče a zástupci města, zúčastnili se také všichni pedagogové i ostatní pracovníci školy. Slovem i obrazem všechny přítomné s projektem seznámili výtvarník s projektantkou. Přítomní si vyslechli příběh tématicky související s naším názvem školy DUHA, byl jim vysvětlen hlubší význam barevných zón- sedmi barev- a popsán plán s konkrétními zónami pro polytechnické, prožitkové, pěstební a pohybové činnosti. Všichni mohli  projekt připomínkovat. Byl promítnut film o tom, co vše se už do této doby zrelizovalo, jaké akce jsou dnes již minulostí. Paní ředitelka poděkovala pedagogům, rodičům, projektantce, výtvarníkovi a těm, kteří nám v přípravách pomáhali. Zároveň všechny pozvala na akci "DUHOVÝ DEN"

 

Aktivita všech zaměstnanců a rodičů - "DUHOVÝ DEN"  (8.4. 2017)

DUHOVÝ DEN  byl pro širokou veřejnost. Na přípravách se podílel velký počet - všichni zaměstnanci a opravdu mnoho rodičů - všem velice děkujeme! Také děkujeme srdečně všem, kteří svým darem přispěli na vybudování nového prostředí zahrady!

Více se o akci dozvíte v článku v měsíčníku Hláska /4- 2017/ - přiložen níže.

 

Říjen 2017 – přípravné kroky k realizaci
V současné době se připravují prvky, které budou na naší nové Zahradě sedmi barev, upravují se dřeviny a bude se připravovat terén. Brigáda bude po poradě s radou rodičů realizována v prvních jarních měsících. Rodiče budou vyzváni k pomoci materiální, finanční a technické i k samotné účasti na pracích, neboť v předcházejícím anketním šetření přislíbili jak finanční příspěvky, dovezení různého materiálu (stromky, rostliny pro osázení apod.), taktéž nabídli techniku pro práce v zahradě (nakladače, bagry apod.).
Ve výběrovém řízení na realizaci rekonstrukce zahrady mateřské školy byla určena firma Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o.. Na základě plánovaných prací spojených s obnovou zeleně (zpracovala firma Bušim - péče o zeleň, s.r.o.)  projektový tým vybral pro realizaci na základě výběrového řízení firmu Polák Jiří, Berlínská 2756, 39005 Tábor. Rada města s rozhodnutím komise souhlasila.
 

Setkání s radou rodičů – 7.11. 2017
Na schůzce byli představeni noví zástupci rodičů ze všech tříd a členové projektového týmu projektu „Zahrada sedmi barev“. Byly předány informace o průběhu druhé etapy (výběrové řízení, přípravy, osázení některých dřevin, rozdání dotazníků novým rodičům …). Brigáda bude zorganizována v březnu 2018, práce budou probíhat do srpna téhož roku, kdy by měla být ukončena druhá etapa realizace proměny zahrady. Stále se hledají další možnosti financování tohoto projektu. Další informace včetně těchto naleznou rodiče na nástěnkách tříd (cena stravného, podpora předčtenářské gramotnosti, asistenti ve třídách, inkluze…)
 

Žádost o další dotaci na rekonstrukci zahrady - únor 2018

Vážení rodiče,
plán rekonstrukce školní zahrady nám jasně ukázal finanční náročnost, čehož jsme se nezalekli. A protože chceme, aby toto přírodní prostředí bylo co možná nejdříve pro děti připravené podle našich i Vašich představ, hledáme stále další cesty pro financování projektu naší školní zahrady „ZAHRADA SEDMI BAREV“.

Využili jsme proto Výzvy č.6 Ministerstva životního prostředí, které prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabídlo možnost získat dotaci, jejímž cílem je podpora environmentálního vzdělávání a osvěty. Maximální výše dotace činí 500.000 Kč,-, které by umožnily realizovat další části zahrady. O které se jedná konkrétně?

Naše žádost o dotaci je zacílena na část projektu, která je nazvaná „FARMA“ a „OÁZA“, kde se děti budou vzdělávat především v environmentální oblasti a získávat dovednosti a zkušenosti v polytechnice, ale i jiných oblastech, byl by to dlouhý výčet.

Moc si přejeme, aby žádost byla ohodnocena kladně, a my jsme mohli zrealizovat tuto další část projektu naší školní zahrady.

Sledujte informace o plánovaných aktivitách realizace projektu. Budeme Vás dále informovat.

 

Setkání s radou rodičů 20.2. 2018
 Připravit, pozor – teď! Zadržte, vše naplánujeme a dáme vědět. Sešli jsme se  - tým mateřské školy – vedení školy, zástupci pedagogů, domovník a zástupci rodičů, abychom se poradili, jak nejlépe připravit aktivity související s rekonstrukcí zahrady. Společně připravíme leták, který bude informovat všechny rodiče o brigádě, která připraví terén pro odborné práce. Předem děkujeme za nabídky konkrétní pomoci, jenž jste nabídli v předcházejících anketách –tyto rodiče v dohledné době vyzveme ke schůzce, abychom práce dobře zkoordinovali. Také už společně přemýšlíme o slavnostním zahájení, které proběhne na zahradě a bude pro dospělé a hlavně pro děti.
 Těšíme se na spolupráci s Vámi!
 

Časový harmonogram přípravných aktivit pro realizaci projektu
Cílem všech aktivit je dokončení inventarizace dřevin, provedení ochranných vazeb, pokácení starých nebezpečných dřevin, dokončení výsadby nové zeleně a zatravnění některých ploch. Zároveň s těmito aktivitami bude provedena demontáž některých starých herních prvků a připraven terén k realizaci projektu.

19.1. 2018 – schůzka s dozorem stavby p. Ing. Pantoflíčkem,  s realizačními  firmami  -firmou Zahradnictví Jiří Polák, firmou Dřevovýroba Václav Vaňek a firmou ACTPRO: plánování prací

1.2. 2018 – schůzka s realizační firmou ACTPRO s p. Šimkem: diskuse o přípravě terénu pro budování

27.2. 2018 – schůzka s dozorem stavby Ing. Pantoflíčkem, s realizačními  firmami - firmou Dřevovýroba Václav Vaňek, s firmou Zahradnictví Jiří Polák, s firmou ACTPRO s p. Šimkem, zástupci projektového týmu

16.3. 2018 – schůzka s realizační firmou Dřevovýroba Václav Vaňek s.r.o, firmou ACTPRO,  diskuse o potřebné technice, postupu prací, potřebném nářadí

17.3. 2018 – schůzka části projektového týmu školy – příprava informačního letáčku na brigádu pro rodiče, organizace

22.3. 2018 - schůzka projektového týmu schůzka s realizační firmou ACTPRO, koordinace brigády rodičů – zhodnocení nabídky práce a podpory rodiče
  Pan Drunecký, který se stará o zeleň naší školní zahrady, nemalou měrou také přispěl k urychlení prací – zlikvidoval poškozené dřevěné komponenty, které budou nahrazeny novými prvky. Jeho nemalé pomoci si velice vážíme.

 

Brigáda s rodiči - 5.4. 2018
Ve čtvrtek 5.4. 2018 se na naší zahradě sešli rodiče vyzbrojeni zahradním náčiním všech kalibrů – přinesli si rýče, motyky, hrábě, krumpáče, palice, lopaty … Kolektiv učitelek s paní ředitelkou organizovali práce, ale také pilně přiložili ruce k dílu. Cílem bylo připravit terén pro výsadbu další nové zeleně a prostředí pro plnou realizaci projektu. Společně bylo rozebráno staré dosluhující vybavení zahrady ze dřeva. Rozloučili jsme se s pódiem – jevištěm i hledištěm, byl srovnán terén po vykácených starých nebezpečných stromech a po odstranění posezení byl navezen materiál okolo nové pískové plochy z již osazených kmenů dle projektové dokumentace a připraveny základy včetně spodní části zvukového prvku k následnému betonování základové desky. Všechen nepotřebný materiál byl přesunut na odvozové místo, některý uložen k následnému využití. Z práce nás jen na chvíli celkem vhodně vyrušil déšť, což nám umožnilo dát si bez výčitek dobré pohoštění a osvěžení.
Opravdu srdečně tatínkům ještě jednou děkujeme – udělali jsme společně kus práce a ušetřili jsme nemalé finance!

 

Přípravné práce – vstupní část zahrady (květen, červen 2018)
V pátek 18.5. 2018 se setkali zástupci školy s výtvarníkem a realizátorem ústřední postavy Zahrady sedmi barev – skřítka Duháčka panem Martinem Mikulou. Prodikustovali jsme vzájemně návrhy na figuru ve vstupní části zahrady a v zadní části zahrady. Finální podoba je už na světě!
V úterý 29.5. 2018 jsme plánovali v prostorách zahrady s pracovníkem reklamního ateliéru panem Tíkalem  realizaci velké informační tabule ve vstupní části, která bude u vchodu instalována nad rámec projektu.
Další přípravné práce probíhají intenzivně s pracovníkem firmy Dřevovýroba Václav Vaňek panem Kubešem – budeme realizovat výrobu „Knihobudky“ (malá půjčovna knih), pracuje na zhotovení herních prvků do zahrady – vzájemně se domlouváme na jejich podobě a umístění. Prodiskutovali jsme výběr podlahy ve venkovní přírodní učebně a radili jsme se ohledně prostoru před přírodní učebnou.

Setkání s Radou rodičů – předání informací
Na  jednání zástupců rady rodičů dne 31.5. 2018 s vedením MŠ Duha a zástupkyněmi pedagogického personálu jednotlivých tříd byli všem zástupcům rodičů předány informace ohledně realizace dalších prací v zahradě (viz. výše uvedené kroky). Paní ředitelka informovala o probíhajícím jednání k získání dalších financí – žádost o dotaci, která byla podána na Státní fond ŽP, byla po formální stránce přijata.
Všichni rodiče se tak mohou dozvědět od zástupců přímo nebo prostřednictvím zápisu ze schůzky aktuální kroky v realizaci projektu Zahrada sedmi barev.
 
Práce v zahradě pokračují (červen 2018)
 Ve středu 13.6. byly dokončeny práce firmy Zahradnictví panem Polákem -  inventarizace dřevin, osetí trávníků v prostorách, kde se nebude budovat, výsadba a rekultivace dřevin.  Úspěšné bylo jednání s ředitelem správy města Soběslav ohledně poskytnutí dalších přírodních prvků do zahrady využitelných pro pozorování, bádání, rozvoj motoriky – v zahradě budou rozmístěny různé křivé a duté balanční klády.
Intenzivně se připravuje zvuková socha – její podobu realizuje projektant a výrobce pan Šimek, zázemí nutné k instalaci (podloží, zednické práce) připravuje ochotný tatínek pan Pavlovich. Realizace proběhne na přelomu července a srpna 2018.

Prázdninové finišování (srpen 2018)
O prázdninách se na zahradě mateřské školy Duha rozhodně nelenošilo. Firmy se střídaly, odborníci pracovali, což je už nyní vidět v několika prostorách zahrady. Úspěšně se finalizují práce, které jsou finančně podpořeny z nadace Proměny Karla Komárka, ale dokončujeme i další práce mimo tento projekt. Ještě nás čeká mnoho úkolů, ale již brzo Vás pozveme na slavnost k příležitosti otevření zahrady v novém „kabátě“ – sledujte proto, prosím, naše stránky a informační tabule. Zatím můžete nahlédnout do fotogalerie.

Kontrolní den (srpen 2018)

Dne 31. srpna proběhl kontrolní den za přítomnosti architektky Lucie Pavlíčkové, zástupce realizační firmy a technického dozoru. Výstupy kontrolní činnosti byly bez námitek a doporučení. Škola a odborníci jsou velmi spokojeni s velmi odpovědnou výbornou spoluprací firmy Dřevovýroba Vaněk pod vedením pana Jiřího Kubeše.

Zase o krok dál (září 2018)

Firmy odvedly dobrou práci! Na mnoha místech zahrady se „líhnou“ nové prvky. Prohlédněte si je na našem webu.

Sobotní akce (září 2018)
Firma Yanfeng Automotive Interiors Planá nad Lužnicí podpořila realizaci další části našeho projektu vlastní pracovní aktivitou a finanční pomocí. Celosobotní brigáda přispěla významně k dokončení některých prací a naše zahrada se ukázala v celé své kráse.  Děkujeme vedení firmy Yanfeng Interiors a lidem, kteří ve svém volném čase pomáhají dobré věci.

Svou ruku k dílu přiložili i pedagogové - i jim patří díky za vloženou energii.

Fotografie ve fotogalerii.

Slavnostní otevření Zahrady sedmi barev (25.9. 2018)
 V úterý 25.9. 2018 se konala velká zahradní slavnost u příležitosti zakončení 1. etapy rekonstrukce zahrady. Zahrada byla upravena, plánované práce této etapy dovedeny do finále a celý prostor je nyní přístupný. Pečlivá příprava tohoto významného dne se vyplatila, s průběhem jsme byli spokojeni a doufáme, že si vše užili i všichni, kteří přijali naše pozvání.

Tímto všem děkujeme za účast!

Fotografie ve fotogalerii...
 

Zahradní slavnosti v mateřské škole se také zúčastnila redaktorka měsíčníku Hláska Míša Nováková.

Co o slavnosti napsala a o co se zajímala, se můžete dočíst v článku, který zde s jejím svolením uveřejňujeme:

V úterý 25. září 2018 se v prostorách mateřské školy DUHA v Soběslavi konala Zahradní slavnost, které se zúčastnila řada dětí MŠ Duha v doprovodu svých rodin. Akce byla pořádána u příležitosti otevření první etapy projektu „Zahrada sedmi barev“. Dětem přináší řadu herních prvků, které jim umožní rozvíjet své znalosti a dovednosti. Akce byla zahájena úvodním proslovem ředitelky MŠ DUHA Aleny Krejčové.   Pan starosta přestříhl duhovou pásku, pozdravil děti a popřál jim i zahradě hodně radosti a spokojenosti v mateřské škole. Duhový poklad pak předal paní učitelkám a během chvilky už keramická srdíčka radosti měli ti nejmenší.  Zástupce Nadace proměny Karla Komárka Radek Janoušek přiblížil hlavní záměry  těchto projektů a uvedl, že MŠ DUHA je zatím jedinou podpořenou školou v Jižních Čechách.
A pak už se roztančila celá zahrada. Děti, učitelky a nakonec i rodiče.
O spoustu zábavy se postarala kuchařská show Martina Škody. Dyňová polévka s kokosovým mlékem, tagliatelle s hovězím ragú a fantastická domácí zázvorová limonáda všem dětem opravdu chutnala. Po celodenním shonu Martin  přichystal výborné občerstvení i pro rodiče.  S celou přípravou mu pomohly kuchařky z duhové mateřské školy. Dětské oči pak zářily během hudebního programu, kterého se ujala zpěvačka Jana Rychterová. Děti zpívaly a tančily, společně s rodiči napsaly srdíčková přání pro naši DUHU. Vždyť první barva,  se kterou se v nové zahradě potkají,  je barva červená, barva přijetí, radosti lásky, energie a barva srdce.  Program byl proložen vystoupením Klauna Huga, který rodičům s dětmi předvedl, jak se vážou zvířátka z nafouknutých balónků a rozdováděl je během chytání mýdlových bublin z bublifuku. Mnozí rodiče poseděli u dobrého občerstvení, které jim MŠ DUHA připravila, a opekli si vuřty na novém ohništi. Zájemci se mohli nechat vyfotit na památku v pěkně nazdobeném fotokoutku. Kdo má rád barvy a malování, mohl si nechat namalovat obličej nebo naopak využít vlastní výtvarné schopnosti při malování kamínků do základního kamene nově otevřené zahrady .
Samotný projekt rekonstrukce zahrady připravila Lucie Pavlíčková, výtvarné návrhy jednotlivých prvků vypracoval Lukáš Urbanec. Na projektu Zahrady sedmi barev se podílela řada organizací i jednotlivců. Dřevovýroba Václav Vaněk, Martin Mikula, který vyřezal dětem z MŠ DUHA pěkné dřevěné skřítky. Luboš Tíkal z Reklamního ateliéru Soběslav zhotovil grafický návrh zpracování infotabule a Jakub Šimek je autorem zvukové sochy. Velké poděkování vyslovila ředitelka všem a především rodičům V rámci první etapy se stihla realizovat velká část projektu a všechny prvky byly již předány do užívání. Zbylé části projektu a tedy i další herní prvky na děti ještě čekají.  
    

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek