Vzdělávací program v Žluté třídě

 • Třídní vzdělávací program

  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŽLUTÁ TŘÍDA

  IV. Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší
  Naše záměry, cíle
  DT
  • budeme rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu
  • budeme se učit vyjádřit říkanku pohybem (velikonoční koledy,…)
  • budeme se učit pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
  • budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu na zahradě MŠ, na louce,…
  DP
  • povedeme děti k vědomému využívání všech smyslů
  • podpoříme u dětí rozvoj tvořivosti a fantazie v tvořivých činnostech – práci s přírodninami a různým materiálem (velikonoční dílny, recyklace a tvoření z odpadových materiálů
  • budeme rozvíjet schopnost chápat elementární časové pojmy a prostorové pojmy (roční období, ráno, v poledne, večer, nahoře, dole, ...)
  • budeme rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech
  • budeme se učit rozhodovat o svých činnostech
  • budeme se učit přijmout pozitivní i negativní hodnocení
  •  budeme se těšit ze společných příjemných zážitků (kulturních, přírodních krás)
  • budeme děti seznamovat s živou i neživou přírodou, věcmi se kterými se můžeme v přírodě setkat
  • podpoříme správnou výslovnost, budeme se učit ovládat dech, tempo a intonaci řeči
  • podpoříme rozvoj paměti- zapamatování textu
  • povedeme děti k základnímu povědomí- planeta země, měsíc, slunce……

  DD
  • budeme rozvíjet kooperativní dovednosti
  • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (rodina, přátelé, děti ve třídě)
  DSP
  • budeme se učit orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola,…)
  • přiblížíme dětem tradice jarních svátků
  • budeme poznávat kulturní památky našeho města (knihovna, muzea, věž)
  DSV
  • budeme poznávat naše město a okolí (knihovna, náměstí, řeka, potok, hasiči, policie)
  BK  
  • DSV – budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
  • DSV – budeme se učit schopnosti přizpůsobení se vnějšího prostředí i jeho změnám
  • DP – budeme pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin
  • DSV – seznámíme děti s významem třídění odpadu
  SJ
  • DT – povedeme děti ke spolupodílení na přípravě jídla
  • DT – otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému
  MM
  • DP – budeme posilovat pocity uspokojení, uznání, prožívání radosti ze zvládnutého, poznaného
  • DP – budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost
  • DP – budeme se učit sebeovládání
  HL
  • budeme se učit správně formulovat otázky, slovně reagovat
  • budeme rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí (vést rozhovor na téma)l

  Co využijeme k naplnění našich cílů?

  - manipulační činnosti s různými předměty
  - lokomoční pohybové činnosti
  - činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
  - činnosti směřující k prevenci úrazů
  - vyprávění zážitků
  - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
  - práce s audiovizuální technikou
  - hry a praktické úkony procvičování orientace v prostoru i rovině
  - činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
  - volné hry a experimenty s materiálem
  - taneční a dramatické aktivity
  - námětové hry a činnosti
  - činnosti zaměřené na poznání lidských činností
  - výlety do okolí
  - činnosti vyvolávající veselí a pohodu, činnosti vyjadřující náladu a vyžadující
         samostatné vystupování
  - činnosti a hry, které vedou děti k ohleduplnosti
  - společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
  - pozorování životních podmínek a stavu živ. prostředí , poznávání ekosystému
  - hry a aktivity na téma doprava

  Aktuální informace o vzdělávacím procesu naleznete na nástěnce třídy. Sledujte také fotogalerii.