Vzdělávací program v Školka doma třídě

 • Třídní vzdělávací program

  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  II. Integrovaný blok:

  „ S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme?“

            Již název tohoto tématu přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají, starší děti i poznávání vynálezů techniky. Budeme pracovat s přírodninami, i cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, přichystáme podzimní slavnosti i s jablečným čajem a ovocnými dobrotami.

  Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, části těla a jaké oblečení v období podzimu potřebujeme, bude předmětem našich činností a her.

  Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme naší třídu.

  Cíle a záměry:

  1. pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
  2. zdravotním cvičením budeme podporovat správné držení těla
  3. maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem a zeleninou v různých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických)
  4. budeme u dětí rozvíjet základní předmatematické  představy (tvary, velikost, orientace v číselné řadě, číslovka – počet)
  5. budeme se učit přemýšlet a uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit (zobecňovat- ovoce, zelenina, rozdílné znaky, labyrinty)
  6. budeme podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami (básničky, říkanky písničky, vyprávění, dramatizace apod.)
  7. budeme se učit přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
  8. budeme se učit zvládnout život v MŠ, aktivně zvládat požadavky života školy
  9. budeme se učit vyjádřit a zhodnotit zážitky (výstava, divadlo, koncert)
  10. budeme děti učit vnímat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim
  „Babka Kořenářka“
  1. budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí (třídění odpadu….)
  2. budeme se učit pojmenovávat plody, poznávat je zrakem, hmatem, čichem, chutí, přiřazovat je k rostlinám a znát jejich význam a užitek
  3. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)
  4. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)
  „Sovička Jůla“
  1. budeme podporovat  fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody a okolí města
  2. budeme dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu prostřednictvím spolupodílení se na přípravě jídla (příprava pomazánek, moštování, slavnosti…..)
  „Medvídek Míša“
  1. budeme se učit dodržovat společně vytvořená pravidla a společenské normy chování
  2. budeme se učit navzájem si pomáhat, spolupracovat s ostatním
  „Hrošík Logík“
  1. zaměříme se na uvolnění ruky, podporu hrubé i jemné motoriky
  2. budeme se učit ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (rytmizace)
  3. zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu (domluvit se slovy)
  4. budeme se učit pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
  5. budeme se učit správně vyslovovat
   

   

  Co využijeme k naplnění našich cílů, záměrů?
  ◦pohybové činnosti
  ◦jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
  ◦řečové hry
  ◦námětové hry a činnosti
  ◦pohádky, písničky a básničky
  ◦pozorování blízkého okolí a přírody
  ◦výlety do přírody
  ◦pracovní činnosti s přírodninami
  ◦dramatizaci pohádky

  Doplňkové činnosti k II.integrovanému bloku:
  ◦výstava drobného zvířectva ve městě
  ◦pěší výlet do okolí s batůžkem
  ◦podzimní slavnosti v MŠ během dvou týdnů na třídách
  ◦maňáskové divadlo Šternberk – pásmo pohádek

  ​Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.

  Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi realizovat, naleznete na naší  nástěnce v šatně.