Vzdělávací program v Žluté třídě

 • Třídní vzdělávací program

  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŽLUTÁ TŘÍDA

  V. INTEGROVANÝ BLOK.:
  „Objevujeme barevný svět DUHY“

  Průběhové cíle během celého dne:
  DT
  • postupně se naučíme zvládat jednoduchou sebeobsluhu – oblékání, úprava, starší děti zapínání, používání toaletního papíru samostatně po stolici s kontrolou učitelky, ukládání svých věcí na určené místo, přenášení židličky, pití z hrnečku, příprava ke stolování, úklid po jídle, úklid po hře, skládání deky po odpočinku (mladší děti s pomocí učitelky nebo staršího dítěte), používání splachovacího zařízení
  DP
  • naučíme se orientaci v prostoru, novém prostředí – pohybovat se bezpečně ve skupině v přiměřeně rychlém tempu, kolem vozovky a při přecházení vždy ve dvojici s kamarádem s rozhlédnutím
  • budeme podporovat schopnost odloučení od rodičů či blízkých na určitou dobu a být aktivní i bez jejich podpory – mladší děti  s adaptací s rodičem v prvním týdnu
  • povedeme děti k postupnému ovládání svých citů ve známých a opakujících se situací – mladší děti s pomocí učitelky a radou starších dětí, starší děti budu provokovat k samostatnému odpovědnému chování, k sebehodnocení vlastního chování a využiji jejich rady mladším kamarádům
  DD
  • povedeme děti ke schopnosti navazování kontaktů s dětmi i dospělými- laskavým přijetím za pomoci kolektivu usnadním nově příchozím dětem vstup do školy, procvičíme si jména kamarádů, seznámím děti se jmény těch, kdo o ně pečují, a poskytnu jim příležitosti ke komunikaci nejen s dětmi, ale i s dospělými
  DSP
  • budeme vytvářet návyky společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi – povedu děti k dovednosti poprosit, poděkovat, pozdravit, komunikovat s očním kontaktem, omluvit se, požádat o pomoc
  • povedeme děti k uvědomění svojí role ve společnosti (rodině, třídě) - povedu děti k vykání dospělým
  Sovička Jůla
  • DT povedu děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví,
        bezpečí  - vysvětlíme si význam správného postupu při mytí rukou, správného čistění zubů, význam používání kapesníku, používání vlastního kelímku na pití, budu u dětí vytvářet návyk pitného režimu, zaměřím se na správné oblečení vzhledem k počasí, dovednost upravit se, zaměřím se na správné sezení u stolu s opřením o opěradlo, chodidla u podlahy
  • DT povedu děti k aktivnímu pohybu – budu motivovat k pravidelnému pohybu (ranní cvičení, pohybové aktivity), povedu děti ke správnému držení těla během celého dne při všech činnostech, budeme nacvičovat vědomé uvolnění těla při relaxaci
  • DT povedu děti zdravé výživě – budeme si vysvětlovat význam zdravé výživy (vitamíny, minerály, složení stravy, význam stravy pro růst kostí, , posílení svalů,význam pohybu…)

  Medvídek Míša
  • DD povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, zahrady, vesty na vycházku…- bezpečná rychlost v určitých prostorách, bezpečné chování na nářadí ve škole a na zahradě (žebříky, tobogán, skluzavka…), bezpečná chůze s kamarádem kolem vozovky, před přechodem vozovky děti povedu k rozhlédnutí a rychlému přechodu vozovky, starší děti povedu k rozlišování pravé a levé strany
  • DD budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – povedu děti k dodržování dohodnutých pravidel,  k respektu k vzájemným odlišnostem, budeme hledat společné vlastnosti, zájmy, obdivovat schopnosti druhých, budeme se učit vzájemně respektovat při rozhovoru  s vnímáním zvednuté ruky „potřebuji něco říct, prosím ticho“, vytvoříme si společně pravidla chování ve třídě:
  o „Ve školce nic nesmí bolet“
  o „Pravidlo úklidu každý vše na své místo“
  o „Pravidlo slušných slov“
  o „Pravidlo smutných kapiček“ (šetříme vodou)
  o „Pravidlo počtu dětí u hry“
  o „Voda teče na provázek“
  o „Běháme po dvou nožičkách“
  Hrošík Logík
  • DP budeme se učit správně vyslovovat, ovládat dech,, tempo a intonaci řeči – provedu depistáž výslovnosti a komunikativních  dovedností dětí, navážu spolupráci s rodiči, zjistím péči odborného logopeda

  Konkretizované cíle řízených činností:
  DT
  1. budeme se učit správnému držení těla- správné držení těla při cvičení, nádech excentrickým pohybem paží, zaměřím se na pohyb v rytmu – běh, chůze, poskoky, střídání rychlé a pomalé chůze, běhu, seskok z vyšší roviny
  DP
  2. budeme rozvíjet schopnost soustředění a udržení pozornosti – schopnost poslechu pohádky, příběhu, vnímání poezie, řešení úloh a problémů
  3. povedeme děti ke schopnosti vyjadřování své představivosti a fantazie v tvořivých , konstruktivních činnostech (výtvarných, pohybových, hudebních, dramatických…)- zachycení citového prožitku,  postavy, zvířete, tanec podle hudby
  4. povedeme děti k chápání základních číselných a matematických pojmů- chápání toho, že slovo znamená počet – mladší děti do 4-5, starší děti až 6, budeme rozlišovat více – méně, stejně
  5. povedeme děti k získání schopnosti řešit problém, úkoly a situace – mladší děti o oporou učitelky nebo starších, starší děti povedu k vytvoření si úsudku a řešení samostatně, zaměřím se na rozlišování barev
  6. budeme se učit rozpoznávat jednoduché obrazné symboly (piktogramy, značky, geometrické znaky…)- vlastní značku, vizuální podobu svého jména velkým tiskacím písmem, rozlišení piktogramů chování, rozlišení základních dopravních značek na dopravním hřišti, u sinice, seznámím děti se symboly času v návaznosti na časový režim
  DSP
  7. povedeme děti k chápání, že všechny děti, lidé mají stejnou hodnotu- povedu děti k prosociálnímu chování, vzájemné pomoci, dovednosti odsoudit nesprávné chování vůči druhým, dovednosti domluvit se slušnými slovy, vážit si ostatních
  DSV
  8. budeme se učit orientovat bezpečně ve známém prostředí(mateřské školy, zahrady a okolí školy)- seznámí děti prostředím třídy a školy a okolí, naučím děti zvládat přecházení do vedlejších tříd (starší děti budu motivovat k pomoci mladším při adaptačních problémech), budeme se seznamovat s režimovým uspořádáním dne
  9. budeme pozorovat změny v nejbližším okolí, všímat si jich – seznámím děti s prostředím zahrady, povedu je k vnímání přírodního bohatství jak v zahradě, tak i v okolní přírodě, využiju poznatků starších dětí k rozvoji poznání mladších dětí 
  Babička Kořenářka
  10. DSV budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k prostředí ve kterém žijeme- povedu děti k estetickému cítění, vnímání hodnot naší společnosti, povedu děti k vnímání změn, které souvisejí se změnami ročních období, využiju četby na pokračování k budování vztahu ke kladné postavě s důrazem na vztah k přírodě
  11. DSV budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – povedu děti k ohleduplnému chování k živé i neživé přírodě, budeme třídit odpadní materiál
  12. DP seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budeme poznávat přírodu na zahradě, povedu děti k péči o ni, podpořím u dětí vztah k vnímání přírodního bohatství v přilehlém okolí (květiny, byliny, stromy, ptáci, zvířata volně žijící a domácí, hospodářská)
  13. DP budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám – budeme rozlišovat stromy jehličnaté a listnaté, jejich názvy – dub, javor, bříza, borovice, smrk, názvy jejich plodů
  14. DSV zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – budeme je rozlišovat všemi smysly, procvičovat si názvy, porovnávat tvar, chuť, umožním dětem praktické zkušenosti související s ročním obdobím, povedu je k péči o rostliny na zahradě
  15. DSV budeme pozorovat a poznávat zvířata domácí, volně žijící- rozlišíme prostředí, ve které zvířata žijí, budeme určovat, jaký užitek nám dávají, budeme si všímat detailů
  Sovička Jůla
  16. DT budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla- zařadíme pravidelně ranní cvičení a pohybové hry, aktivity s náčiním,  hudebně pohybové aktivity v 2/4 rytmu, budu  rozvíjet  schopnost nazvat jednotlivé části těla správným  názvem  ( mladší děti: oči, nos, ústa, hlava, ramena, končetiny, břicho;starší děti hrudník, koleno, pata, krk, stehna, lýtka, lokty)
  Medvídek Míša
  17. DT budeme manipulovat s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály, naučíme se o ně řádně starat- povedu děti k péči o hračky, jejich úklid, naučíme se správně používat hřeben, kartáček na zuby, ručník a papírové ubrousky, straší děti se budou učit správně stříhat, budeme si osvojovat správný postup při lepení, mačkání papíru, na zahradě se zaměřím manipulaci s pískem, na používání koloběžek
  Hrošík Logík
  18. DT Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel- zaměřím se na dovednost nápodoby pohybu rtů a obličeje, podpořím ovládání dechového svalstva (hlubší nádech, pozvolný výdech)
  19. DT Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky – zaměřím se na držení tužky, příboru, u starších dětí zapínání zipu, schopnost úchopu drobnějšího materiálu (špejle, párátka, puzzle, drobné stavebnice, ..), povedu ke správnému držení tužky, štětce,  zapínání, mačkání a skládání papíru, stříhání, práce s pískem, přírodninami, rozvinu dovednost manipulace s drobnějšími puzzlemi a konstruktivními stavebnicemi …
  20. DT Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru- nápodoba pohybu při cvičení, tanci, pohybovém ztvárnění básně, písně
  21. DP Podpořím u dětí koordinaci oka a ruky- budeme se zaměřovat na rozlišení detailů se zachycením rozdílů
  22. DP budeme se učit správně vyslovovat, ovládat dech,, tempo a intonaci řeči – provedu depistáž výslovnosti a komunikativních  dovedností dětí, budu navozovat situace podněcující slovní aktivitu dětí, budu poskytovat vzor výslovnosti a řeči vůbec, zaměřím se na vhodnou intenzitu řečového projevu dětí s vyvozením pravidla „půlmetrového hlásku“
  23. DP Děti budou vnímat pomocí všech smyslů – budeme rozlišovat zrakem, sluchem, čichem, hmatem