Vzdělávací program v Školka doma třídě

 • Třídní vzdělávací program

  Děti nejsou ve školce? Nevadí! Podívejte se na náčrt cílů a dojdete jistě k závěru, že to všechno vlastně děláte! Jen si to možná neuvědomujete... smiley tak tedy:

  Naše záměry, cíle aneb kam směřovat, když už je tu jaro, co děti učit:
   rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu, vyjádřit říkanku pohybem (velikonoční koledy,…)
   pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
   budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu na zahradě, na louce,… - běžet delší dobu, skákat, vylézt na žebřík, houpat se na houpačce, jezdit na koloběžce a tříkolce i na kole
   rozvíjet grafomotoriku – uchopovat drobné stavebnice, kreslit a správně držet pastel, malovat, rýt klacíkem, tvořit z písku…vázat nejen uzlík, ale i kličku
   rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí (vést rozhovor na dané téma), učit správně formulovat otázky, slovně reagovat na otázku
   rozvoj tvořivosti a fantazie v tvořivých činnostech – vytvořit malbu, stavbu, dílo podle vlastní fantazie
   rozvíjet schopnost chápat elementární časové pojmy a prostorové pojmy (roční období, ráno, v poledne, večer, včera, dnes, zítra,, dny v týdnu, nahoře, dole, první, poslední, před, za, uprostřed, mezi, pod, nad, vedle…  upevňovat vlevo - vpravo.)
   rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech – najít rozdíl v detailu, zařadit věc do souboru, vyřadit věc a vysvětlit, proč do něj nepatří, najít shodné znaky …
   učit se rozhodovat o svých činnostech, nabývat vědomí, že za své činy nesu odpovědnost
   přijmout pozitivní i negativní hodnocení, umět sám sebe ocenit, říct, co se mi nepovedlo a jak to napravím, co pro to udělám
   těšit se ze společných příjemných zážitků
   seznamovat s živou i neživou přírodou, věcmi se kterými se můžeme v přírodě setkat
   podporovat správnou výslovnost, učit se ovládat dech, tempo a intonaci řeči – vyprávět pohádku, zazpívat písničku, říct hlasitě básničku, správně se při tom nadechovat
   vedení k základnímu povědomí- planeta země, měsíc, slunce……
   rozvíjet kooperativní dovednosti – spolupracovat při činnostech, dihodnout se na tom, co kdo udělá, zvládnout úkol do konce
   posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému – odsoudit hrubé a necitlivé chování vůči druhým, nabídnout pomoc tomu, kdo ji potřebuje
   orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola,…) – vědět, že cizím a dospělým lidem se vyká, umět poprosit a poděkovat, hlasitě pozdravit, omluvit se
   přiblížit dětem tradice jarních svátků – seznámit děti s tradičním koledováním, barvením vajíček, pečením velikonočních dobrot …
   budeme poznávat kulturní památky našeho města a okolí (knihovna, muzea, věž) – seznamovat s názvy významných budov, institucí, lokalit (řeka, potok, hasiči, policie)
   pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin – zasadit osení nebo řeřichu, květinu …
   seznámit s významem třídění odpadu – znát barvy kontejnerů, odnášet odpad a správně jej třídit
   spolupodílení na přípravě jídla – pomáhat při přípravě ingrediencí, míchat, zdobit pokrm …
   posilovat pocity uspokojení, uznání, prožívání radosti ze zvládnutého, poznaného
   hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost
   učit sebeovládání – umět počkat, neskákat do řeči, když někdo mluví, smířit se s tím, že něco nedostanu, protože …uklidit, když je čas…jít ke stolu a spořádaně stolovat s ostatními…
   

  Inspirace najdete na našem webu v sekci Školka na doma

  Básničky a písničky (i nové) v sekci Inspirace pro doma

  Doufám, že se brzy shledáme! Děkuji za spolupráci a těším se na Vaše fotografie!

  Potřebujete radu? Pomoc? Neváhejte a ozvěte se wink!