Vzdělávací program v Školka doma třídě

 • Třídní vzdělávací program

  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  V.IB: Červená svítí STÁT! Pojďme si na louku hrát.

  • Podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí
  • Budeme podporovat a rozvíjet komunikaci s vrstevníky i dospělými
  •  budeme posilovat a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci
  • Budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých
  • Budeme učit děti dovednostem, jak se chovat u vody, ve městě, na výletě
  • Budeme vnímat přírodu a život v ní
  • Procvičíme si časové pojmy
  • Budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky a dalších dovedností
  • Budeme rozvíjet pěvecké dovednosti
  • Dále podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků
  • Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem - rodina
  • Podpoříme získání relativní citové samostatnosti
  • Budeme rozvíjet schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy
  • Budeme rozvíjet tvořivost, řešit problémy
  • Podpoříme rozvoj paměti a pozornosti
  • Podpoříme zájem dítěte o učení, o experimenty
  • Budeme poznávat existenci jiných kultur, národností

   

  IV. Integrovaný blok: „Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší.“

   Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku

       Již název tématu vypovídá o probuzení přírody, ale zároveň i nás, po zdánlivém zimním odpočinku. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude námětem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.

       Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem, pozorováním a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. V rámci oslav Dne Země se zaměříme na ochranu prostředí, ve kterém žijeme (recyklace, třídění odpadu, čištění okolí). To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce. Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy. Velikonoční tradice, výstavka a společné dílny s rodiči a dětmi budou oslavou svátků velikonočních. Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou inspirací pro podtéma „rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance).

  Budeme poznávat naše město- řeku, potok, náměstí, kulturní památky,…

  Naše záměry, cíle

  DT

  • budeme rozvíjet schopnost provést pohyb podle vzoru nebo pokynu
  • budeme se učit vyjádřit říkanku pohybem (velikonoční koledy,…)
  • budeme se učit pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
  • budeme rozvíjet fyzickou zdatnost při pohybu na zahradě MŠ, na louce,…

  DP

  • povedeme děti k vědomému využívání všech smyslů
  • podpoříme u dětí rozvoj tvořivosti a fantazie v tvořivých činnostech – práci s přírodninami a různým materiálem (velikonoční dílny, recyklace a tvoření z odpadových materiálů
  • budeme rozvíjet schopnost chápat elementární časové pojmy a prostorové pojmy (roční období, ráno, v poledne, večer, nahoře, dole, ...)
  • budeme rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech
  • budeme se učit rozhodovat o svých činnostech
  • budeme se učit přijmout pozitivní i negativní hodnocení
  •  budeme se těšit ze společných příjemných zážitků (kulturních, přírodních krás)

  DD

  • budeme rozvíjet kooperativní dovednosti
  • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (rodina, přátelé, děti ve třídě)

  DSP

  • budeme se učit orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola,…)
  • přiblížíme dětem tradice jarních svátků
  • budeme poznávat kulturní památky našeho města (knihovna, muzea, věž)

  DSV

  • budeme poznávat naše město a okolí (knihovna, náměstí, řeka, potok, hasiči, policie)

  Babička Kořenářka   

  • DSV – budeme realizovat záměry s ekologickým námětem
  • DSV – budeme se učit schopnosti přizpůsobení se vnějšího prostředí i jeho změnám
  • DP – budeme pozorovat klíčení semen, růst nových rostlin
  • DSV – seznámíme děti s významem třídění odpadu

  Sovička Jůla

  • DT – povedeme děti ke spolupodílení na přípravě jídla
  • DT – otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému

  Medvíček Míša

  • DP – budeme posilovat pocity uspokojení, uznání, prožívání radosti ze zvládnutého, poznaného
  • DP – budeme se učit hodnotit své chování a jednání a nést za něj vlastní odpovědnost
  • DP – budeme se učit sebeovládání

  Hrošík Logík

  • budeme se učit správně formulovat otázky, slovně reagovat
  • budeme rozvíjet praktické a komunikační dovednosti dětí (vést rozhovor na téma)

  Okruhy činností – vzdělávací nabídka

  • manipulační činnosti s různými předměty
  • lokomoční pohybové činnosti
  • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
  • činnosti směřující k prevenci úrazů
  • vyprávění zážitků
  • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
  • práce s audiovizuální technikou
  • hry a praktické úkony procvičování orientace v prostoru i rovině
  • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
  • volné hry a experimenty s materiálem
  • taneční a dramatické aktivity
  • námětové hry a činnosti
  • činnosti zaměřené na poznání lidských činností
  • výlety a poznávání našeho města
  • činnosti vyvolávající veselí a pohodu, činnosti vyjadřující náladu a vyžadující
  • samostatné vystupování
  • činnosti a hry, které vedou děti k ohleduplnosti
  • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
  • pozorování životních podmínek a stavu živ. prostředí , poznávání ekosystému
  • hry a aktivity na téma doprava

  ​Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.

  Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi realizovat, naleznete na naší  nástěnce v šatně.