Vzdělávací program v Žluté třídě

 • Třídní vzdělávací program

  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŽLUTÁ TŘÍDA

  III. Integrovaný blok

  Modrý zvonek krásně zvoní, přijde mrazík jako vloni?

  Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku:

  Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví.  Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní „Vánoční cinkání s rodiči“.

  A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si masky a pustíme se do karnevalového reje.

  Okruhy činností – vzdělávací nabídka
  • sezónní činnosti, přímé pozorování jevů v okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
   • manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti
  • smyslové a psychomotorické hry
  •  hudebně pohybové hry
  • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
  • slovní projev – recitace, zpěv, dramatizace, činnosti se zaměřením na samostatné vystupování, vyjadřování
  • nejrůznější činnosti zaměřené na koncentraci pozornosti, řešení myšlenkových i praktických problémů, hry a činnosti zaměřené na procvičování různých forem paměti
  • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
   • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině, společná setkávání, aktivity podporující sbližování dětí
  • četba a vyprávění pohádek, poslech
  • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se děti učí respektovat a přijímat druhého
  • příprava a realizace společných zábav a slavností
  • setkávání se s uměním mimo MŠ (návštěva kulturních akcí)
  • hry se zaměřením na poznávání a rozlišování různých společenských rolí
  • aktivity zaměřené na získávání praktické orientace v našem městě
   • praktické činnosti s různými materiály a technikami
  • experimenty se sněhem, vodou, ledem …
  • zimní sporty, hry se sněhem
  • pozorování v přírodě
   • maňáskové scénky, dramatické činnosti, příběhy, vyprávění a další

  Konkretizované cíle:

  DT
  • při průpravném cvičení budeme využívat různé náčiní, pomůcky –manipulace s deskou, tyčí..
  • zaměříme se na činnosti, při kterých dítě preferuje dominantní ruku, správné držení tužky, náčiní, materiálu
  DP
  • povedeme děti k soustředěnosti na činnost a její dokončení (neodbíhat) a k udržení pozornosti i při méně atraktivních činnostech – spolupodílení se na programu pro rodiče – zd.d. s větší výdrží
  • budeme rozvíjet tvořivost a fantazii v různorodých činnostech (konstruktivní, výtvarné, pohybové, dramatické) – zd.d budou opoprou a rádcem ost.d.
  • budeme děti učit orientaci v časových údajích v rámci dne, týdne, měsíce, roku – zd.d se seznámí s měsíci, ost.d. si budou budovat povědomí o dnech v týdnu a budou rozlišovat části dne
  • budeme i nadále u dětí rozvíjet základní předmatematické představy (tvary, velikost, orientace v číselné řadě, číslovka – počet) – zaměřím se na počet – zd.d. do 10, ost. do 5-6; budeme se seznamovat s geometrickými tvary
  • povedeme děti k zájmu o různé experimenty
  • budeme rozvíjet schopnost kooperace – povedu d ke schopnosti domluvit se, pomoci druhým, vyjít vstříc
  • budeme posilovat schopnost záměrně řídit své chování – ovládat volní chování, zd.d povedu k dovednosti být vzorem pro ostatní
  DD
  • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním – k dospělým, v dětské skupině – podpořím u zd.d schopnost ustoupit, nabídnout pomoc, omluvit se, dohodnout se
  • povedeme děti k chápání osobnostních odlišností mezi lidmi – povedu je k respektu ke starším lidem, k vykání
  DSP
  • nadále budeme prohlubovat a upevňovat zvládání požadavků života v MŠ – povedu d k přiměřené komunikaci s ostatními (dětmi i dospělými)
  • povedeme děti k pochopení, že každý má ve společenství (rodina, třída, herní skupina) svoji roli
  • povedeme děti k vyjadřování se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností – tanec v 2/4 rytmu, hra na rytmické nástroje, rytmizování, pohybové ztvárnění básní
  DSV
  • přiblížíme dětem tradice vánoc, Mikuláše

  BK
  • DSV – budeme rozvíjet poznatky o živých tvorech v přírodě, hl. v zimním období
  • DP - budeme zkoumat přírodní jevy – vlastnosti vody, změny počasí
  SJ
  • DT - budeme u dětí vytvářet povědomí o zdravém životním stylu – význam stravy, pohybu, relaxace, psychické pohody
  MM
  • DP – povedeme děti k úctě ke starším lidem
  • DD povedeme děti k vzájemné spolupráci
  • DSP - povedeme děti k zodpovědnosti za svoje chování
  HL
  • DP zaměříme se na vyjadřování, vhodnou formulaci vět, rozvíjení slovní zásoby a používání jednodušších souvětí – zd.d. vyjadřování v souvětí, ost ve větě; zřetelný projev s ovládáním dechu a tempa řeči – zd.d. samostatně, ost s pomocí uč.; správná výslovnost
  • DP podpoříme vyprávění zážitků, budeme posilovat kultivovaný projev dětí – projev v individ kontaktu i před ostatními – zd.d. samostatně