Vzdělávací program v Žluté třídě

 • Třídní vzdělávací program

  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŽLUTÁ TŘÍDA

  II.integrovaný blok:
   „S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme"
  Naše záměry, cíle:
  1. pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
  2. zdravotním cvičením budeme podporovat správné držení těla
  3. maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem a zeleninou v různých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických)
  4. budeme u dětí rozvíjet základní předmatematické  představy (tvary, velikost, orientace v číselné řadě, číslovka – počet)
  5. budeme se učit přemýšlet a uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit (zobecňovat- ovoce, zelenina, rozdílné znaky, labyrinty)
  6. budeme podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami (básničky, říkanky písničky, vyprávění, dramatizace apod.)
  7. budeme se učit přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
  8. budeme se učit zvládnout život v MŠ, aktivně zvládat požadavky života školy
  9. budeme se učit vyjádřit a zhodnotit zážitky (výstava, divadlo, koncert)
  10. budeme děti učit vnímat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim
  „Babka Kořenářka“
  1. budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí (třídění odpadu….)
  2. budeme se učit pojmenovávat plody, poznávat je zrakem, hmatem, čichem, chutí, přiřazovat je k rostlinám a znát jejich význam a užitek
  3. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)
  4. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)
  „Sovička Jůla“
  1. budeme podporovat  fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody a okolí města
  2. budeme dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu prostřednictvím spolupodílení se na přípravě jídla (příprava pomazánek, moštování, slavnosti…..)
  „Medvídek Míša“
  1. budeme se učit dodržovat společně vytvořená pravidla a společenské normy chování
  2. budeme se učit navzájem si pomáhat, spolupracovat s ostatním
  „Hrošík Logík“
  1. zaměříme se na uvolnění ruky, podporu hrubé i jemné motoriky
  2. budeme se učit ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (rytmizace)
  3. zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu (domluvit se slovy)
  4. budeme se učit pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
  5. budeme se učit správně vyslovovat
   
  Jaké činnosti využijeme?
  1. lokomoční pohybové činnosti v různém prostředí
  2. nelokomoční pohybové činnosti a jiné ( turistika, sezónní činnosti, hry)
  3. manipulační činnosti a jednotlivé úkony s hračkami, předměty, nástroji a různým materiálem
  4. zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací, dechové, průpravné a relaxační cvičení, tanec v 2/4 rytmu)
  5. příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků
  6. poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek, sledování divadelních pohádek a příběhů
  7. společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
  8. přípravy a realizace společných zábav a slavností
  9. tvůrčí činnost – výtvarné, pracovní , hudebně pohybové
  10. poučení o nebezpečných situacích a o způsobech, jak se před nimi chránit (zvířata, houby, povětrnostní jevy)
  11. práce s literárními texty a obrazovým materiálem (encyklopedie, zásobníky)