Vzdělávací program v Školka doma třídě

 • Třídní vzdělávací program

  Třídní vzdělávací program a doplňkové činnosti k jednotlivým integrovaným blokům - MODRÁ TŘÍDA

  I.Integrovaný blok 

  "Objevujeme barevný svět duhy"

  Naše záměry a cíle:

  • seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází – děti seznámím se svou značkou, svým místem, budeme se učit, kam co patří – starší děti samostatně, mladší s pomocí učitelky, budeme děti učit orientovat se v prostorách třídy a mateřské školy, 
  • naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne – postupně se naučíme vnímat, kdy děláme jakou činnost, kdy stolujeme, jdeme ven…
  • podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování – povedeme děti k návyku správného postupu při mytí, utírání rukou, k čistění nosu
  • povedeme děti k projevování svých potřeb a povedeme děti k vyjadřování svých pocitů – podpořím dovednost říci o pomoc či radu, citovou podporu, vyjádřit pocit, náladu .
  • podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením  nových vztahů v kolektivu –budu rozvíjet navazování přátelských vztahů pomocí rozhovoru, dramatických i spontánních her
  • společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití a povedeme děti ke schopnosti společná pravidla přijímat a dodržovat – pravidlo bezpečné rychlosti, pravidlo domluvy pusou, pravidlo úklidu použitých hraček, pravidlo počtu dětí u hry, pravidlo zvednuté ruky
  • seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně –povedeme děti ke znalosti  jména paní učitelek, paní asistentky, paní uklizečky
  • povedeme děti k vnímání přírody, života v ní – povedu děti k ochraně přírody, zájmu o přírodu živou a neživou

  „Babka Kořenářka“ 

  • budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme – budeme si rozšiřovat své poznatky o tom, co přírodě prospívá a co ji ubližuje
  • budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – budeme si vysvětlovat, jak i my můžeme o přírodu pečovat
  • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budeme děti seznamovat s teoretickými i praktickými poznatky o tom, co zahrada poskytuje a potřebuje
  • budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám –vysvětlíme si význam plodů rostlin
  • zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – znalost a význam pro zdraví člověka
  • budeme pozorovat a rozlišovat zvířata domácí, volně žijící – budeme mluvit o významu zvířat pro život lidí, o péči o ně

  „Sovička Jůla“

  • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla – budeme provádět zdravotní cvičení s různou motivací a různým náčiním, hrát pohybové hry a zaměříme se na dovednost chůze v přiměřeném tempu, běhu v různém bezpečném terénu, skoku …
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a    bezpečí  - budeme se učit rozeznávat, co je pro naše zdraví přínosné a co nám  škodí, co je nebezpečné

  „Medvídek Míša“

  • povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, použijeme vesty na vycházku… - zaměříme se na osvojení si pravidel bezpečné chůze v prostorách třídy a školy, pravidel bezpečného pohybu na zahradním nářadí, osvojíme si pravidla bezpečné jízdy na dopravním hřišti, budeme si vysvětlovat pravidla bezpečné chůze a pohybu kolem vozovky
  • budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – podpořím vzájemnou komunikaci a respekt
  • budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky – povedu děti k ohleduplné manipulaci s hračkami, péči o interiér naší třídy, péči o zahradu, pomocí piktogramu se budeme učit šetřit s vodou, papírem… a budeme třídit odpady

  „Hrošík Logík“

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky
  •Děti budou vnímat pomocí všech smyslů

  •Podpoříme u dětí koordinaci oka a ruky
  •Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru

  Doplňkové činnosti k I.integrovanému bloku:

  • společné odpoledne s rodiči ,,Návštěvní odpoledne – já a naše školka“
  • společná zahajovací schůzka s následnými třídními schůzkami a ochutnávkou z našeho jídelníčku
  • výlety po okolí MŠ
  • společná zahradní slavnost s rodiči u příležitosti zahájení nového školního roku
  • divadlo ,,Na cestě“- pohádka O Sněhurce

  ​Doplňkové činnosti se uskuteční podle současné situace, vládních nařízení a pokynů z MŠMT. Děkujeme za pochopení.

   


   

  II. Integrovaný blok:

  „ S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme?“

            Již název tohoto tématu přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají, starší děti i poznávání vynálezů techniky. Budeme pracovat s přírodninami, i cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, přichystáme podzimní slavnosti i s jablečným čajem a ovocnými dobrotami.

  Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, části těla a jaké oblečení v období podzimu potřebujeme, bude předmětem našich činností a her.

  Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme naší oranžovou třídu.

   

  Jaké jsou naše cíle a záměry tohoto integrovaného bloku?

  • pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
  • zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního   
  • procesu
  • maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami
  • povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě
  • povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech
  • podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb
  • postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své
  • rozhodnutí odpovědnost

   

  Co využijeme k naplnění našich cílů, záměrů?

  • pohybové činnosti
  • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
  • řečové hry
  • námětové hry a činnosti
  • pohádky, písničky a básničky
  • pozorování blízkého okolí a přírody
  • výlety do přírody
  • pracovní činnosti s přírodninami
  • dramatizaci pohádky

  Doplňkové činnosti k II.integrovanému bloku:

  • výstava drobného zvířectva ve městě
  • pěší výlet do okolí s batůžkem
  • podzimní slavnosti v MŠ během dvou týdnů na třídách
  • maňáskové divadlo Šternberk – pásmo pohádek

  III. Integrovaný blok:

  „Modrý zvonek krásně zvoní, přijde mrazík jako vloni?“

  Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku

       Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví.  Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní „Vánoční cinkání s rodiči“. Po vánocích, ti nejstarší, přivítají své rodiče na společném odpoledni s učitelkami ZŠ.
       A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si masky a pustíme se do karnevalového reje.

  Naše záměry, cíle
  • pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj          
  a zdraví dětí
  • přiblížíme dětem tradice - Vánoc, Tři králové, masopust
  • podpoříme jejich fantazii a kreativitu
  tužky, příboru, štětce, nůžek, budeme procvičovat zavazování uzle
  • budeme se učit zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály
  • povedeme děti k sociální soudržnosti
  • podpoříme rozvoj tvořivosti
  • budeme posilovat přirozené poznávací city
  • budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování – být odpovědný za své chování, umět počkat nebo odložit oblíbenou činnost na pozdější dobu
  • budeme dále společně vytvářet pravidla společného soužití
  • budeme s dětmi diskutovat o některých způsobech ochrany bezpečí a zdraví

  Babička Kořenářka
  • povedeme děti k poznání prostředí, které je obklopuje (les v zimě, přezimující ptáci…)
  • rozvineme znalosti dětí o vývoji a neustálých proměnách přírody (listy a jejich opad, druhy jehlic…)
  • povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř
  •  budeme zkoumat různá skupenství vody
  • zaměříme se na koloběh vody
  • budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je
        možno je poškodit
  • budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh – střídání ročních období, měsíců, dnů
  • budeme rozvíjet poznatky dětí o živých tvorech v přírodě v zimním období

  Sovička Jůla
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a   
  bezpečí  (význam vitamínů a vhodné skladby stravy …)
  • otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému
  • povedeme děti k dodržování a pochopení zásad zdravého životního stylu
  • budeme s dětmi spoluvytvářet v našem společenství prostředí pohody (společné stolování, spolupodílení se na přípravě, oslavy…)

  Medvídek Míša
  • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině
  • povedeme děti k úctě ke starším lidem
  • povedeme děti k vzájemné spolupráci
  • povedeme děti ke schopnosti vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení domluvou, kompromisem
  • budeme podporovat u dětí schopnost ochrany osobního soukromí a bezpečí  (odmítnout nepříjemné chování druhých)

  Hrošík Logík

  • budeme rozvíjet pohybové schopnosti, hrubou a jemnou motoriku – zaměříme se na držení tužky, příboru, štětce, nůžek, budeme procvičovat zavazování uzle
  • budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti
  • budeme posilovat kultivovaný projev dětí – tvoření vět, dovednost dialogu s očním kontaktem

  Okruhy činností – vzdělávací nabídka
  • sezónní činnosti, přímé pozorování jevů v okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
  • manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti
  • smyslové a psychomotorické hry
  •  hudebně pohybové hry
  • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
  • slovní projev – recitace, zpěv, dramatizace, činnosti se zaměřením na samostatné vystupování, vyjadřování
  • nejrůznější činnosti zaměřené na koncentraci pozornosti, řešení myšlenkových i praktických problémů, hry a činnosti zaměřené na procvičování různých forem paměti
  • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
  • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině, společná setkávání, aktivity podporující sbližování dětí
  • četba a vyprávění pohádek, poslech
  • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se děti učí respektovat a přijímat druhého
  • příprava a realizace společných zábav a slavností
  • setkávání se s uměním mimo MŠ (návštěva kulturních akcí)
  • hry se zaměřením na poznávání a rozlišování různých společenských rolí
  • aktivity zaměřené na získávání praktické orientace v našem městě
  • praktické činnosti s různými materiály a technikami
  • experimenty se sněhem, vodou, ledem …
  • zimní sporty, hry se sněhem
  • pozorování v přírodě
  • maňáskové scénky, dramatické činnosti, příběhy, vyprávění a další

  Doplňkové činnosti k III.integrovanému bloku:

  • Mikulášská nadílka
  • Vánoční cinkání s rodiči v KD Národ
  • Návštěva Betléma v knihovně
  • divadlo ,,Kolem“ - pohádka
  • karneval v mateřské škole
  • pohádkový týden v MŠ
  • týden čtení  - Celé Česko čte dětem
  • představení Živá zvířátka ze ZOO Borovany

  IV. Integrovaný blok:

  „ Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší“
  .

  Již název tématu vypovídá o probuzení přírody, ale především i nás, po zdánlivém zimním odpočinku. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.
  Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.
   Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.
   Velikonoční tradice, oslava svátků velikonočních.
   Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou půdou pro podtéma „rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance).

  Doplňkové činnosti k IV.integrovanému bloku:

  • návštěvy zajímavých míst ve městě (knihovna, pekárna, hasiči, stadion, náměstí apod.)
  • dětské divadlo ,,Zvoneček“ - pohádka
  • oslava čarodějnic
  • výlety do přírody, na farmu pana Kubeše a na domácí zvířata
  • společné odpoledne s rodinou ,,Velikonoce v MŠ“
  • oslava Svátku matek s rodiči v MŠ
  • Den Země
  • Den vody
  • Interaktivní pořad Lukáše Svobody - ,,První pomoc“

   


  V. Integrovaný blok

  Červená svítí STÁT! Pojďme si na louku hrát.

  • Podpoříme tělesný rozvoj a zdraví dětí
  • Budeme podporovat a rozvíjet komunikaci s vrstevníky i dospělými
  •  budeme posilovat a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci
  • Budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti i bez dohledu dospělých
  • Budeme učit děti dovednostem, jak se chovat u vody, ve městě, na výletě
  • Budeme vnímat přírodu a život v ní
  • Procvičíme si časové pojmy
  • Budeme pracovat s různými výtvarnými technikami v souvislosti s rozvojem grafomotoriky a dalších dovedností
  • Budeme rozvíjet pěvecké dovednosti
  • Dále podpoříme rozvoj základních kulturně společenských návyků
  • Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem - rodina
  • Podpoříme získání relativní citové samostatnosti
  • Budeme rozvíjet schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy
  • Budeme rozvíjet tvořivost, řešit problémy
  • Podpoříme rozvoj paměti a pozornosti
  • Podpoříme zájem dítěte o učení, o experimenty
  • Budeme poznávat existenci jiných kultur, národností

  Doplňkové činnosti k V.integrovanému bloku:

  • oslava Dne dětí – Diskotéka se zpěvačkou Janou Rychterovou
  • Výlet autobusem do ZOO (dopolední akce) 
  • Záchranný systém - návštěva policie, hasičů, záchranky
  • výlet na farmu pana Kubeše
  • rozlučkové odpoledne s dětmi a rodiči v MŠ