Vzdělávací program v Fialové třídě

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - FIALOVÁ TŘÍDA

  III. INTEGROVANÝ BLOK

  „Modrý zvonek krásně zvoní, přijde mrazík jako vloni?“

  Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku:

  Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví.  Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní „Vánoční cinkání s rodiči“. Po vánocích, ti nejstarší, přivítají své rodiče na společném odpoledni s učitelkami ZŠ.

  A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si masky a pustíme se do karnevalového reje.

  Okruhy činností – vzdělávací nabídka
  • sezónní činnosti, přímé pozorování jevů v okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
  • manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti
  • smyslové a psychomotorické hry
  •  hudebně pohybové hry
  • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
  • slovní projev – recitace, zpěv, dramatizace, činnosti se zaměřením na samostatné vystupování, vyjadřování
  • nejrůznější činnosti zaměřené na koncentraci pozornosti, řešení myšlenkových i praktických problémů, hry a činnosti zaměřené na procvičování různých forem paměti
  • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
  • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině, společná setkávání, aktivity podporující sbližování dětí
  • četba a vyprávění pohádek, poslech
  • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se děti učí respektovat a přijímat druhého
  • příprava a realizace společných zábav a slavností
  • setkávání se s uměním mimo MŠ (návštěva kulturních akcí)
  • hry se zaměřením na poznávání a rozlišování různých společenských rolí
  • aktivity zaměřené na získávání praktické orientace v našem městě
  • praktické činnosti s různými materiály a technikami
  • experimenty se sněhem, vodou, ledem …
  • zimní sporty, hry se sněhem
  • pozorování v přírodě
  • maňáskové scénky, dramatické činnosti, příběhy, vyprávění a další

  Naše záměry, cíle
  • pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj          
  a zdraví dětí
  • přiblížíme dětem tradice - Vánoc, Tři králové, masopust
  • podpoříme jejich fantazii a kreativitu
  • budeme rozvíjet pohybové schopnosti, hrubou a jemnou motoriku – zaměříme se na držení tužky, příboru, štětce, nůžek, budeme procvičovat zavazování uzle
  • budeme se učit zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály
  • povedeme děti k sociální soudržnosti
  • budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti
  • budeme posilovat kultivovaný projev dětí – tvoření vět, dovednost dialogu s očním kontaktem
  • podpoříme rozvoj tvořivosti
  • budeme posilovat přirozené poznávací city
  • budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování – být odpovědný za své chování, umět počkat nebo odložit oblíbenou činnost na pozdější dobu
  • budeme dále společně vytvářet pravidla společného soužití
  • budeme s dětmi diskutovat o některých způsobech ochrany bezpečí a zdraví

  Babička Kořenářka
  • povedeme děti k poznání prostředí, které je obklopuje (les v zimě, přezimující ptáci…)
  • rozvineme znalosti dětí o vývoji a neustálých proměnách přírody (listy a jejich opad, druhy jehlic…)
  • povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř
  •  budeme zkoumat různá skupenství vody
  • zaměříme se na koloběh vody
  • budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je
        možno je poškodit
  • budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh – střídání ročních období, měsíců, dnů
  • budeme rozvíjet poznatky dětí o živých tvorech v přírodě v zimním období

  Sovička Jůla
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a   
  bezpečí  (význam vitamínů a vhodné skladby stravy …)
  • otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému
  • povedeme děti k dodržování a pochopení zásad zdravého životního stylu
  • budeme s dětmi spoluvytvářet v našem společenství prostředí pohody (společné stolování, spolupodílení se na přípravě, oslavy…)

  Medvídek Míša
  • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině
  • povedeme děti k úctě ke starším lidem
  • povedeme děti k vzájemné spolupráci
  • povedeme děti ke schopnosti vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení domluvou, kompromisem
  • budeme podporovat u dětí schopnost ochrany osobního soukromí a bezpečí  (odmítnout nepříjemné chování druhých)

  II. Integrovaný blok

   „S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme"

  Naše záměry, cíle:
  1. pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
  2. zdravotním cvičením budeme podporovat správné držení těla
  3. zaměříme se na uvolnění ruky, podporu hrubé i jemné motoriky
  4. budeme se učit ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (rytmizace)
  5. zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu (domluvit se slovy)
  6. budeme se učit pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
  7. budeme se učit správně vyslovovat
  8. maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem a zeleninou v různých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických)
  9. budeme u dětí rozvíjet základní předmatematické  představy (tvary, velikost, orientace v číselné řadě, číslovka – počet)
  10. budeme se učit přemýšlet a uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit (zobecňovat- ovoce, zelenina, rozdílné znaky, labyrinty)
  11. budeme podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami (básničky, říkanky písničky, vyprávění, dramatizace apod.)
  12. budeme se učit přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
  13. budeme se učit zvládnout život v MŠ, aktivně zvládat požadavky života školy
  14. budeme se učit vyjádřit a zhodnotit zážitky (výstava, divadlo, koncert)
  15. budeme děti učit vnímat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

  „Babka Kořenářka“
  1. budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí (třídění odpadu….)
  2. budeme se učit pojmenovávat plody, poznávat je zrakem, hmatem, čichem, chutí, přiřazovat je k rostlinám a znát jejich význam a užitek
  3. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)
  4. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)

  „Sovička Jůla“
  1. budeme podporovat  fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody a okolí města
  2. budeme dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu prostřednictvím spolupodílení se na přípravě jídla (příprava pomazánek, moštování, slavnosti…..)

  „Medvídek Míša“
  1. budeme se učit dodržovat společně vytvořená pravidla a společenské normy chování
  2. budeme se učit navzájem si pomáhat, spolupracovat s ostatním
   
  Jaké činnosti využijeme?
  1. lokomoční pohybové činnosti v různém prostředí
  2. nelokomoční pohybové činnosti a jiné ( turistika, sezónní činnosti, hry)
  3. manipulační činnosti a jednotlivé úkony s hračkami, předměty, nástroji a různým materiálem
  4. zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací, dechové, průpravné a relaxační cvičení, tanec v 2/4 rytmu)
  5. příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků
  6. poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek, sledování divadelních pohádek a příběhů
  7. společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
  8. přípravy a realizace společných zábav a slavností
  9. tvůrčí činnost – výtvarné, pracovní , hudebně pohybové
  10. poučení o nebezpečných situacích a o způsobech, jak se před nimi chránit (zvířata, houby, povětrnostní jevy)
  11. práce s literárními texty a obrazovým materiálem (encyklopedie, zásobníky)

  I. Integrovaný blok

  „Objevujeme barevný svět DUHY“

  Naše záměry,cíle:

  • seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází – děti seznámím se svou značkou, svým místem, budeme se učit, kam co patří – starší děti samostatně, mladší s pomocí učitelky, budu děti učit orientovat se v prostorách třídy a mateřské školy, povedu děti k vnímání vizuální podoby svého jména, starší děti jej budou napodobovat, mladším dětem budu pomáhat
  • naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne – postupně se naučíme vnímat, kdy děláme jakou činnost, kdy stolujeme, jdeme ven… mladší děti budu učit rozlišit části dne, starší děti také povedu k vnímání běhu času na hodinách
  • podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování – povedu děti k návyku správného postupu při mytí, utírání rukou, mladší děti k čistění nosu, starší děti k používání toaletního papíru na WC, mladší děti s pomocí.
  • povedeme děti k projevování svých potřeb a povedeme děti k vyjadřování svých pocitů – podpořím dovednost říci o pomoc či radu, citovou podporu, vyjádřit pocit, náladu …starší děti budou mladším vzorem.
  • podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením  nových vztahů v kolektivu –budu rozvíjet navazování přátelských vztahů pomocí rozhovoru, dramatických i spontánních her
  • společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití a povedeme děti ke schopnosti společná pravidla přijímat a dodržovat – pravidlo bezpečné rychlosti, pravidlo domluvy pusou, pravidlo úklidu použitých hraček, pravidlo počtu dětí u hry, pravidlo „Pozor, něco zajímavého se dozvíme“
  • seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně –povedu děti ke znalosti mého jména a příjmení ostatních pracovníků kolektivu, budeme se učit rozlišovat vykání a tykání (se mnou bude platit dohoda tykání, ostatním budeme vykat)
  • povedeme děti k vnímání přírody, života v ní – povedu děti k ochraně přírody, zájmu o přírodu živou a neživou

  „Babka Kořenářka“ 

  • budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme – budeme si rozšiřovat své poznatky o tom, co přírodě prospívá a co ji ubližuje
  • budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – budeme si vysvětlovat, jak i my můžeme o přírodu pečovat
  • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budu děti seznamovat s teoretickými i praktickými poznatky o tom, co zahrada poskytuje a potřebuje, starší děti povedu k péči samostatně, mladší budou mít k dispozici mou pomoc. Seznámíme se s tím, co nabízí okolí MŠ z přírodního bohatství
  • budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám –vysvětlíme si význam plodů rostlin
  • zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – znalost a význam pro zdraví člověka
  • budeme pozorovat a rozlišovat zvířata domácí, volně žijící – starší děti budu učit vnímat detaily, mladší děti základní rozlišovací znaky, budeme mluvit o významu zvířat pro život lidí, o péči o ně

  „Sovička Jůla“

  • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla – budeme provádět zdravotní cvičení s různou motivací a různým náčiním, hrát pohybové hry a zaměříme se na dovednost chůze v přiměřeném tempu, běhu v různém bezpečném terénu, skoku …
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a    bezpečí  - budeme se učit rozeznávat, co je pro naše zdraví přínosné a co nám  škodí,     co je nebezpečné

  „Medvídek Míša“

  • povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, použijeme vesty na vycházku… - zaměřím se na osvojení si pravidel bezpečné chůze v prostorách třídy a školy, pravidel bezpečného pohybu na zahradním nářadí, osvojíme si pravidla bezpečné jízdy na dopravním hřišti, budeme si vysvětlovat pravidla bezpečné chůze a pohybu kolem vozovky
  • budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – podpořím vzájemnou komunikaci a respekt
  • budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky – povedu děti k ohleduplné manipulaci s hračkami, péči o interiér naší třídy, péči o zahradu, pomocí piktogramu se budeme učit šetřit s vodou, papírem… a budeme třídit odpady

  „Hrošík Logík“

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky
  •Děti budou vnímat pomocí všech smyslů

  •Podpořím u dětí koordinaci oka a ruky
  •Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
  •Provedu u dětí diagnostiku rozvoje řeči

  Jaké činnosti využijeme k naplnění našich záměrů?

  • činnosti směřující k vytváření atmosféru pohody a klidu - vytváření pravidel
  • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých, obrazně znakových systémů (značky,piktogramy)
  • pohybové činnosti v MŠ a venku
  • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti během celého dne
  • řečové a rytmické hry, pohybové hry, hříčky s mluvidly
  • námětové hry a činnosti, dramatické činnosti
  • písničky a básničky, seznamovací hry
  • pozorování blízkého okolí a přírody,  výlety do přírody