Vzdělávací program v Červené třídě

 • I.integrovaný blok (červená třída)

  I.integrovaný blok - "Objevujeme barevný svět duhy"

  Naše záměry a cíle:

  • seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází – děti seznámím se svou značkou, svým místem, budeme se učit, kam co patří – starší děti samostatně, mladší s pomocí učitelky, budeme děti učit orientovat se v prostorách třídy a mateřské školy, 
  • naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne – postupně se naučíme vnímat, kdy děláme jakou činnost, kdy stolujeme, jdeme ven…
  • podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování – povedeme děti k návyku správného postupu při mytí, utírání rukou, k čistění nosu
  • povedeme děti k projevování svých potřeb a povedeme děti k vyjadřování svých pocitů – podpořím dovednost říci o pomoc či radu, citovou podporu, vyjádřit pocit, náladu .
  • podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením  nových vztahů v kolektivu –budu rozvíjet navazování přátelských vztahů pomocí rozhovoru, dramatických i spontánních her
  • společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití a povedeme děti ke schopnosti společná pravidla přijímat a dodržovat – pravidlo bezpečné rychlosti, pravidlo domluvy pusou, pravidlo úklidu použitých hraček, pravidlo počtu dětí u hry, pravidlo zvednuté ruky
  • seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně –povedeme děti ke znalosti  jména paní učitelek, paní asistentky, paní uklizečky
  • povedeme děti k vnímání přírody, života v ní – povedu děti k ochraně přírody, zájmu o přírodu živou a neživou

  „Babka Kořenářka“ 

  • budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme – budeme si rozšiřovat své poznatky o tom, co přírodě prospívá a co ji ubližuje
  • budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – budeme si vysvětlovat, jak i my můžeme o přírodu pečovat
  • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budeme děti seznamovat s teoretickými i praktickými poznatky o tom, co zahrada poskytuje a potřebuje
  • budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám –vysvětlíme si význam plodů rostlin
  • zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – znalost a význam pro zdraví člověka
  • budeme pozorovat a rozlišovat zvířata domácí, volně žijící – budeme mluvit o významu zvířat pro život lidí, o péči o ně

  „Sovička Jůla“

  • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla – budeme provádět zdravotní cvičení s různou motivací a různým náčiním, hrát pohybové hry a zaměříme se na dovednost chůze v přiměřeném tempu, běhu v různém bezpečném terénu, skoku …
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a    bezpečí  - budeme se učit rozeznávat, co je pro naše zdraví přínosné a co nám  škodí, co je nebezpečné

  „Medvídek Míša“

  • povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, použijeme vesty na vycházku… - zaměříme se na osvojení si pravidel bezpečné chůze v prostorách třídy a školy, pravidel bezpečného pohybu na zahradním nářadí, osvojíme si pravidla bezpečné jízdy na dopravním hřišti, budeme si vysvětlovat pravidla bezpečné chůze a pohybu kolem vozovky
  • budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – podpořím vzájemnou komunikaci a respekt
  • budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky – povedu děti k ohleduplné manipulaci s hračkami, péči o interiér naší třídy, péči o zahradu, pomocí piktogramu se budeme učit šetřit s vodou, papírem… a budeme třídit odpady

  „Hrošík Logík“

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky
  •Děti budou vnímat pomocí všech smyslů

  •Podpořím u dětí koordinaci oka a ruky
  •Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
  •Provedu u dětí diagnostiku rozvoje řeči

   

   

   

  II. integrovaný blok:

  „ S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme?“

            Již název tohoto tématu přinese činnosti související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím v tomto období. V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla, pozorování lidí a strojů, které nám pomáhají, starší děti i poznávání vynálezů techniky. Budeme pracovat s přírodninami, i cvičit jazýčky, rytmizovat říkadla, přichystáme podzimní slavnosti i s jablečným čajem a ovocnými dobrotami.

  Oblečení, obuv, vitamíny, nemoc, hry se slovy, části těla a jaké oblečení v období podzimu potřebujeme, bude předmětem našich činností a her.

  Důležitou součástí bude i pokračování v adaptačním procesu. Společně s dětmi si vyzdobíme naší oranžovou třídu.

   

  Jaké jsou naše cíle a záměry tohoto integrovaného bloku?

  • pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
  • zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního   
  • procesu
  • maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a poznání při práci s přírodninami
  • povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě
  • povedeme děti ke společné účasti a spolupodílení se na společných činnostech
  • podpoříme rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb
  • postupně povedeme děti k poznání, že tak, jak se svobodně rozhodnu, ponesu za své
  • rozhodnutí odpovědnost

   

  Co využijeme k naplnění našich cílů, záměrů?

  • pohybové činnosti
  • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
  • řečové hry
  • námětové hry a činnosti
  • pohádky, písničky a básničky
  • pozorování blízkého okolí a přírody
  • výlety do přírody
  • pracovní činnosti s přírodninami
  • dramatizaci pohádky
  •  

  IV. integrovaný blok:

  „ Zelená nás potěší, slunce vodu vysuší“
  .

  Již název tématu vypovídá o probuzení přírody, ale především i nás, po zdánlivém zimním odpočinku. Především sama příroda přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí. Bude motivem pro rozmanité výtvarné techniky, pro práci s různými druhy materiálů, barvou i přírodninami.
  Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte. To vše bude probíhat ve společenství jednotlivých tříd, přinese potřebu nových společných pravidel, bude potřeba respektovat jeden druhého a současně se učit jeden druhému pomoci a uvědomit si jeho potřebu spolupráce.
   Pro tento integrovaný blok bude maximálně využita příroda v okolí mateřské školy a zahrada školy.
   Velikonoční tradice, oslava svátků velikonočních.
   Svátek matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou půdou pro podtéma „rodina“ a vše, co souvisí (rodiče, jejich profese, sourozenci, prarodiče, chování, poznání vlastní identity, vzájemné vztahy a tolerance).

   

  Jaké konkrétní činnosti budeme s dětmi dělat, naleznete na našich nástěnkách každý den!!!