Poprvé k zápisu

!!!  Informace k zápisu do mateřské školy MŠ DUHA aktuálně!!!

Výsledky přijímacího a podrobné informace o zahajovací schůzce zveřejněny na informační tabuli vedle vchodu do MŠ a v záložce "Výsledky přijímacího řízení".

Termín zahajovací schůzky: čtvrtek 25.6.2020, oranžová dvoutřídka

16:00 hodin - skupina dle příjmení dítěte A-M

17:30 hodin - skupina dle příjmení dítěte N-Z

Připravujeme pro Vás a Vaše děti hrací odpoledne 29.6.2020, podrobnosti a časový harmonogram se dozvíte na zahajovací schůzce.


 

Zápisy proběhnou v termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020 bez přítomnosti dětí a Vás zákonných zástupců v souladu s právními předpisy.

Milí rodiče,

s ohledem na Opatření MŠMT-15657/2020-1 k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 jsme pro Vás přichystali malého průvodce krok za krokem, jak podat žádost s ostatními dokumenty k přijetí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy.

Zhlédnout můžete také video, kde se dozvíte všechny informace týkající se zápisu.

Komunikace je pro nás velmi důležitá a velmi rádi Vám budeme nápomocni.

Využijte všech možností komunikace s námi pro získání potřebných informací a odpovědí na Vaše otázky:

 • „Ptejte se nás nová ikona na našem webu Vám nabízí již připravené odpovědi na otázky. Do formuláře pište své dotazy, rádi Vám je zodpovíme.
 • Využijte e-mail: info@msduhasobeslav.cz
 • Zavolejte nám:

Mgr. Krejčová Alena (ředitelka MŠ) +420 723 540 918 - Specifika podávání žádostí, obecné info

Hasmanová Martina (zástupkyně MŠ) +420 725 054 675 - Průběh zápisů

Himpanová Eva (hospodářka MŠ) +420 607 000 983 - Technické záležitosti vyplňování dotazníků

Koblišková Eva (vedoucí jídelny MŠ) +420 381 524 740 - Stravování a případná specifika

Pánková Jana (třídní učitelka nejmladších dětí) +420 607 000 983 - Adaptační program

Telefonicky si můžete domluvit i případnou osobní kozultaci s paní ředitelkou - 

Mgr. Krejčová Alena  +420 723 540 918

Osobní konzultace budou organizovány pomocí rezervačního systému a vstup do školy bude umožněn pouze při dodržení všech hygienických opatření, která současná situace vyžaduje.

Důležité:

 • Nově je jeden školský obvod, můžete tedy volit školu dle svého výběru.
 • Přečtěte, prosím, Směrnici ředitelky školy – Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání, než začnete vyplňovat žádost (připravena v příloze pod textem)
 • V případě nedoložení některého z uvedených dokladů, nebo jakýchkoliv nejasností, bude zákonný zástupce vyzván na uvedené telefonní číslo k doplnění či vysvětlení.
 • Velmi oceníme čitelnost všech dokumentů a telefonního kontaktu/e-mailu, který je možno využít pro případnou společnou komunikaci.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Kdo již byl u zápisu v loňském roce a nebyl přijat k předškolnímu vzdělávání, je nutné doložit opakovaně níže uvedené dokumenty i kopii očkovacího průkazu, rodného listu.

 

Příprava potřebných dokumentů k podání žádosti:

Všechny důležité dokumenty včetně informačního letáku atd. jsme pro Vás přichystali do jedné obálky, kterou najdete v nové informační DUHOVÉ SCHRÁNCE vedle vstupu do zahrady školy. Stačí otevřít obálku, vyplnit připravené dokumenty, přiložit požadované a můžete vhodit do naší poštovní schránky v přední části naší zahrady(denně 8:00-17:00). Pro děti je připraven ve schránce i malý dáreček a letáček. Pro Vás zase vedle schránky informace o naší školce formou zajímavé prezentace na duhovém plotě. Dokumenty si můžete stáhnout přímo z webu - níže pod článkem, nebo v záložce "Poprvé k zápisu" - "Dokumenty ke stažení".

 

V naší obálce najdete již připravené, popř. si lze vytisknout z našeho webu:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + Přílohu žádosti č. 1naleznete v sekci dokumenty (pokud jednáte ve shodě, použijte žádost určenou pro jednoho zákonného zástupce, žádost vyplňte, v příloze žádosti postupujte dle uvedených doporučení)
 • Informace o zpracování osobních údajů (naleznete v sekci dokumenty) –vyplňte zadní část, dáváte tím souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci přijímacího řízení
 • Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (naleznete v sekci dokumenty)

dále dodejte:

 • Prostá kopie očkovacího průkazu Vašeho dítěte (nahrazuje potvrzení od lékaře, že je dítě řádně očkováno)
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • Oprávnění dítě zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není jeho zákonným zástupcem, např. opatrovník

Podání žádosti:

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • osobní podání do naší poštovní schránky umístěné v přední části zahrady, denně přístupná od 8:00 do 17:00 hodin
 • do datové schránky školy (ID: ue7kq4u)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze v tomto případě jen prostý e-mail)
 • poštou na naši adresu: MŠ Duha Soběslav, sídliště Míru 750, 392 01 Soběslav
 • pouze v nutném případě lze doložení prosté kopie rodného listu a očkovacího průkazu odeslat i dálkovým způsobem (e-mailem)
 • osobní podání - v případě jakýchkoliv nejasností, je možné po telefonické domluvě přímo na ředitelství školy

 

Doložení řádného očkování podmiňuje přijetí dítěte:

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Nyní nahrazeno doložením „Čestného prohlášení“, prostou kopií očkovacího průkazu.

Tato povinnost se netýká pouze dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhly do 31.8.2020 pěti let.

 

Další potřebné informace (děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciální pedagogická centra) v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud Vaše dítě již bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přiložte kopii doporučení pro poskytování podpůrných opatření.

V případě potřeby získání další informace, jak postupovat, kontaktujte ředitelství školy.

 

Individuální vzdělávání

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle Školského zákona pouze děti, které dosáhly do 31.8.2020 pěti let.

Zástupce může zvolit místo povinného vzdělávání v MŠ individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelství školy společně s ostatními dokumenty určenými k zápisu nebo nejdéle 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Potvrzení o přijetí žádosti a ostatních dokumentů

 • zašle škola prostřednictvím uvedené emailové adresy na žádosti- nutno potvrdit přijetí
 • zašle škola doporučeně poštou na uvedenou adresu na žádosti v případě, že nebude uvedena emailová adresa

Zároveň bude zasláno přidělené registrační číslo (nahrazuje jméno dítěte), pod kterým bude provedeno zveřejnění výsledků přijímacího řízení a bude taktéž uveden termín zveřejnění přijímacího řízení.

 

Povinnost zákonného zástupce:

Prosíme o zpětné potvrzení námi zaslaného e-mailu s registračním číslem Vašeho dítěte a termínem zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V případě, že e-mail nebude uveden, registrační číslo zašleme poštou na doručenku.

 

Průběh přijímacího řízení:

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí tedy 17. května 2020 bude zahájeno správní řízení.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto.

Termín možnosti seznámení s podklady je uveden na žádosti. S ohledem na současnou situaci je nutné nejprve telefonické spojení s ředitelstvím školy.

Poté bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a na informační tabuli vedle vstupu do zahrady školy.

Termín zveřejnění Vám bude sdělen při potvrzení přijetí žádosti a ostatních dokumentů. Zároveň bude uveřejněn na webových stránkách školy v záložce „zápisy do MŠ“.

 • Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).
 • Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku. Před případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy. Na základě současné situace totiž základní školy budou uzavírat rozhodnutí o přijetí až 31.8. a rodiče mají možnost do té doby doložit rozhodnutí o odkladu dítěte. Nevíme tedy přesný počet přijímaných dětí a tato situace se ještě může změnit.

Zároveň zde bude uveden termín první společné zahajovací schůzky, která vyžaduje Vaši účast, neboť zde dojde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy.

Pokud by však situace ještě v té době nedovolila společné setkání, budete včas informováni, jakým způsobem bude předána potřebné dokumentace a jak bude zahájena docházka Vašeho dítěte.

Součástí tohoto setkání bude taktéž seznámení se školním řádem, adaptačním procesem a dalšími informacemi důležitými pro vzdělávání v naší mateřské škole.

Jsme připraveni, abychom Vám zprostředkovali vše potřebné.

 

Těšíme se na nová setkání společně s Vámi a Vašimi dětmi.

 smiley DUHA smiley

 

 

Doplňující informace k individuálnímu vzdělávání dítěte:

Pokud zákonný zástupce zvolí individuální způsob vzdělávání řídí se níže stanovenými požadavky, které upravuje:

 §34b Individuální vzdělávání dítěte

1)Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověřování uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odst.3, a to ani v náhradním termínu.

5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy a ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1

 

 

 

 

Žádost o přijetí 2020-2021

Microsoft Office document icon zadost_o_prijeti_2020-2021.doc

Příloha č.1 žádosti

Microsoft Office document icon priloha_c.1_zadosti_2020-2021.doc

Informace o zpracování osobních údajů

Microsoft Office document icon informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.doc

Čestné prohlášení k očkování

Microsoft Office document icon cestne_prohlaseni_k_ockovani.doc

Vyhláška města Soběslavi č.3/2019

PDF icon vyhlaska_c.3.pdf

Směrnice-kritéria přijímání 2020-2021

Microsoft Office document icon smernice_-kriteria_2020-2021.doc