Úhrada školného

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

                                                                                                                       

Č.j. MŠ-380/2020

 

V Soběslavi         dne: 17.6.2020

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

 

s t a n o v u j e

      základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

      od 1.9.2020 do 31.8.2021ve výši 360,-Kč za měsíc

V případě dětí přijatých v souladu s §34 odst.9 školského zákona stanovuje ředitelka mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 výši úplaty na 2/3 základní částky tedy:

 

od 1.9.2020 do 31.8.2021 ve výši 240,-Kč za měsíc

      

Úplata za kalendářní měsíc je splatná 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 

Ředitel školy stanoví vždy na kalendářní měsíc den úhrady tak, aby platba byla realizována dle výše uvedeného ustanovení.                                                                                     

                                      

                                                                                  Mgr. Krejčová Alena

                                                                                       ředitelka školy

 

Zveřejněno dne: 17.6.2020

 


 

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

 

Č.j. MŠ-267/2021

V Soběslavi         dne: 30.3.2021

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění, a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

 

s t a n o v u j e     

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na měsíc březen 2021 ve výši:     0,-Kč

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná  15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 

Ředitel školy stanoví vždy na kalendářní měsíc den úhrady tak, aby platba byla realizována dle výše uvedeného ustanovení.                                                                                        

               

                                                                                  Mgr. Krejčová Alena

                                                                                       ředitelka školy

Zveřejněno dne: 30.3.2021