Projekt SIPVZ

Využití ICT ve vzdělávacím procesu za účelem rozvoje komunikativních dovedností

 

Obsah projektu

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:

Cílem projektu je zkvalitnit, zefektivnit vzdělávací proces, vytvořit podmínky pro individuální a skupinové vzdělávání, zlepšit materiální vybavení pro vzdělávací nabídku. Cílem je tedy děti postupně seznámit s manipulací s myší za pomoci dospělého, využít výukového software za účelem rozvoje komunikativních dovedností a celkového psychického rozvoje dětí předškolního věku. Učit děti dovednostem, které souvisí se společným řešením problému ve spolupráci se skupinou. Vytvořením sborníku pracovních listů zkvalitnit vzdělávací proces všech dětí naší mateřské školy.

Definice ukazatelů dosažení cílového stavu (indikátory, jejich stav před započetím a po ukončení projektu):

Do současné doby nemají děti v rámci vzdělávacího procesu žádné zkušenosti s výpočetní technikou z důvodu nevybavenosti školy. Vytvořením dvou pracovišť ve dvou dvoutřídách bude v rámci naší MŠ umožněno dětem před vstupem do ZŠ seznámení s ICT a manipulací s myší.
Zároveň dojde ke zkvalitnění vzdělávací nabídky vytvořením sborníku pracovních listů, který bude k dispozici všem pedagogům školy, tudíž pro zkvalitnění vzdělávání naší MŠ. Vzhledem k tomu, že nový výukový program nabízí řadu možností pro zkvalitnění logopedické prevence, bude na počátku provedena diagnostika dětí logopedickými asistentkami a po realizaci projektuověřena, o kolik se zvýšila úspěšnost preventivních opatření oproti běžnému stavu.
Námi vytvořené metodické materiály a pomůcky poskytneme k ověření partnerské škole.

Souvislost s ostatní činností organizace:

V souvislosti s realizací rámcového vzdělávacího programu stále hledáme nové formy, metody práce, činnosti, které tvoří vzdělávací nabídku pro naplnění klíčových kompetencí dětí předškolního věku. Tímto projektem se nám nabízí modernizace tohoto procesu, jeho zkvalitnění právě o nové činnosti a formy jejich realizace.

Soulad s dlouhodobým záměrem zřizovatele:

Projekt je plně v souladu s dlouhodobým záměrem zřizovatele - Městem Soběslav. Výhledovou koncepcí školství v našem městě je neustálé zkvalitňování, modernizace a spolupráce všech stupňů vzdělávacího systému s naplňováním cílů rámcových vzdělávacích programů.

Popis navrhovaného řešení:

Pro realizaci projektu vybavíme dvě dvoutřídy počítači s dataprojektorem a výukovými softwery z řady CHYTRÉ DÍTĚ a edice DĚTSKÝ KOUTEK.V každé dvoutřídě pracují s 38 zapsanými dětmi (celkem tedy 76 dětí) v době nejvyšší docházky (7hod. 45min. - 14hod.) vždy současně dvě učitelky. Prakticky se tedy může dětem, které pracují s využitím počítače s dataprojektorem plně věnovat jedna učitelka, zatímco druhá využívá k práci jiné didaktické pomůcky, přičemž práce obou skupin je smysluplně provázána, vychází ze stejné motivace a směřuje k totožným cílům vycházejícím z RVP. S prací podpořenou ICT budeme postupně seznamovat i mladší děti, samozřejmě s respektem jejich individuálních a věkových zvláštností.
Pro skupinovou práci dětí, která bude probíhat současně zakoupíme nové didaktické hry, které budou doplňovat tématicky softwerovou nabídku.
V první fázi se zaměříme na získání dovednosti manipulace s myší. Děti mají částečné schopnosti, které jsme vytvářeli prostřednictvím používání elektrických tabulek s pracovními listy. Didaktické hry, pískovnička s doplňkovým vybavením umožní rozvoj jemné motoriky a zvládnutí pohybu v ploše. Zároveň bude započata příprava vytvoření sborníku pracovních listů, které budou použity pro zkvalitnění a obohacení vzdělávací nabídky všemi pedagogy školy.
Jednotlivá podtémata třídních vzdělávacích programů budou doplněna o novou motivační postavu skřítka "DUHÁČKA". Při práci s počítačem budou předcházet nebo následovat činnosti s didaktickými pomůckami, které jsou námětově propojené s jednotlivými úkoly, které nabízí výukový software. Tímto způsobem se nabízí možnost práce jednoho dítěte u počítače s přenosem dat na dataprojektor, na základě kterého bude pracovat skupinka dětí v prostoru. V tomto okamžiku vznikají podněty pro vzájemnou spolupráci mezi "prostředníkem" a skupinou při řešení problému a společné zhodnocení výsledku se skřítkem "DUHÁČKEM".
Přestože stěžejním záměrem je rozvoj komunikativních dovedností, využitím daného software dojde ke zpestření a zkvalitnění vzdělávací nabídky v celkovém rozvoji osobnosti dítěte. Dále máme záměr využít této techniky v souvislosti se zkvalitněním a zintenzivněním logopedické prevence.
V rámci doplňkových aktivit naší školy - rozšířené hudební, pracovní, výtvarné činnosti, hrátky s flétnou, seznamování s cizím jazykem, které jsou součástí školního vzdělávacího programu, dojde využitím ICT k modernizaci a vyšší kvalitě nabízených činností.

Rámcový časový harmonogram projektu, jeho částí, stanovení milníků projektu:

srpen 2006 - nákup, instalace výukových programů, hardwarového vybavení, příprava třídních vzdělávacích programů
září 2006- provedení logopedické diagnostiky
září 2006 - prosinec 2006 vytvoření sborníků pracovních listů
září 2006 - červen 2007 začlenění do vzdělávacího procesu
prosinec 2006 - vyúčtování dotace na projekt, částečné zhodnocení
červen 2007 - zhodnocení stanovených cílů projektu, předání materiálů k ověření partnerské škole
červen 2007 - provedení logopedické diagnostiky - vyhodnocení výsledků