Projekt Bez obav spolu ( BOS )

Naše škola je zapojena do projektu "Bez obav spolu ",
 registrační
číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní
vzdělávání, investiční priority 3 - Socioekonomická integrace
marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 - Rovný přístup
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož
příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.
odkaz na www stránky projektu http://bos.zvas.cz/