Neobyčejné příběhy pejska Broka

Projekt Neobvyklé příběhy pejska Broka“

Cíl projektu a jeho zdůvodnění, analýza potřeb

Cíle projektu:

  • zkvalitnění výstupových komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku

  • intenzivní podpora dětí s narušenou komunikační schopností prostřednictvím manipulačních logopedických kartiček

  • podpora dialogu

  • cílená intervence směrem k rodičovské veřejnosti s metodickou podporou

Tento projekt je nadstavbovým projektem, nový kamarád hrošíka Logíka je symbolem a podporou dialogu.Pejsek Brok je ústřední postavou projektu, přichází za dětmi s neobvyklými příběhy – u mladších dětí je instruktorem časového režimu s využitím snímatelných kartiček pro ranný rozvoj komunikace, starším dětem přináší nedokončené příběhy a kreslené pohádky, které budou společným úkolem a dalším můstkem spolupráce s rodinou. Naší novou nabídkou pro rodiče budou dvě databanky pro rozvoj komunikativních dovedností,především grafomotoriky, říkanky a náměty na cvičení mluvidel

Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, souvislost  projektu s ostatní  činností školy nebo s projekty, které škola realizuje

Nově vytvořený projekt zvýší další odbornost, vzhledem k počtu dětí je nutné zabezpečit vzdělávání pro další 2 pedagogy. Vytvořením nového pracoviště s interaktivní tabulí podpoříme další možnosti logopedické prevence s využitím výukových programů zaměřených na rozvoj kvalitní komunikace.Nedokončené příběhy, malované pohádky – úkoly realizované společně napomohou podpořit důležitost vnímání této problematiky.Pejsek Brok bude novým kamarádem hrošíka Logíka, symbolem přátelství a dialogu.

Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat

První aktivitou je projekt samotný zacílený na podporu dialogu, logopedickou prevenci s využitím časového režimu, nedokončené příběhy a kreslené pohádky.

Druhou aktivitou bude vytvoření nového pracovního místa s interaktivní tabulí a výukovými programy zaměřenými na logop.prevenci a rozvoj komunikačních dovedností.

Třetí aktivitou bude vytvoření časového režimu s logop.kartičkami.

Čtvrtou aktivizuje další spolupráce s rodinou prostřednictvím úkolů – nedokončených příběhů a malovaných pohádek a nabídka podpůrných metodických materiálů ve formě dvou databank metodických, didaktických a návodných materiálů.

Pátou aktivitou je další vzdělávání pedag.pracovníků v této oblasti.

Tento projekt je nadstavbovým projektem, dílčím projektem ŠVP PV.

NEDOKONČENÝ PŘÍBĚH

 

Dárek

Dnes má Brok narozeniny. Kočička Líza mu přišla popřát s obrovským dárkem. Brok s kočičkou oslavili narozeniny s výborným dortem a Brok už se nemůže dočkat, až uvidí, co je v balíku zabaleno. Nedočkavě trhá papír a … Páni! Nové kolo! Pejsek je radostí bez sebe! Nedokáže ani počkat na maminku a sedá na nové kolo. Jezdí úžasně. Zvonek na něm zvoní, odrazky se blýskají! Pejsek Brok si vůbec nevšimne, že vjíždí na velikou silnici, kde sviští jedno auto za druhým. Brok nechal kočičku Lízu daleko za sebou, řítí se se svým novým kolem do křižovatky. Najednou se blíží náklaďák…