KULIFERDA

DOPLŃKOVÝ PROGRAM  „KULIFERDA“

Cílovou skupinou jsou děti v posledním ročníku  předškolního vzdělávání.

Tento program je stanoven na dobu jednoho školního roku. Aktivity probíhají  v průběhu celého dne a týdne podle volby dětí.  

Projekt byl uveden maňáskovou scénkou, je to kamarád, který dětem bude přinášet  různé úkoly a aktivity.

Naše záměry tohoto doplňkového programu:

 1. MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
 • Schopnost zažít úspěch z vyřešené úlohy
 • Důvěra ve vlastní schopnosti
 • Schopnost získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní, manipulativní,experimentální a badatelské činnosti
 • Schopnost účinně pracovat s chybou,jako podnětem k hlubšímu pochopení
 • Schopnost individuálně v diskuzi analyzovat procesy,pojmy,vztahy

Činnosti: grafické listy, konstruktivní stavebnice, interaktivní tabule, magic box,Logico, společenské hry…….

 1. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
 • Vztah dětí k četbě a k čtenému textu
 • Vztah ke knihám a k encyklopediím
 • Práce s textem a obrázky

Činnosti: návštěva knihovny, půjčování knih v knihovně, četba knih v MŠ i ve spolupráci s rodiči, projekt „Neobyčejné příběhy pejska Broka“

 1. PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST
 • Popis přírodních jevů a procesů
 • Získávání zkušeností z přírodovědných experimentů – experimentování a pokusy

Činnosti: pokusy, pozorování, experimenty, pracovní listy, výlety, pozorování přírody a zvířat, návštěva muzeí

 1. SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST
 • Využití pravidel slušného chování – etiketa
 • Využívat sebepoznání, komunikační dovednosti, dovednosti ve spolupráci, řešení vztahových problémů

Činnosti: scénky, námětové hry ( na domácnost, na návštěvu, na lékaře…)

 1. JAZYKOVÁ GRAMOTNOST
 • Seznamování s cizím jazykem
 • Nebát se používat cizí výrazy

Činnosti: pracovní listy, scénky s mańásky, CD s písněmi a textem

 1. INFORMAČNÍ GRAMOTNOST
 • Využívání vhodných pracovních postupů při efektivním řešení problémů
 • Spolupráce v procesu získávání a zpracování informací s ostatními
 • Vhodně informovat o výsledcích práce ostatní

Činnosti: práce na PC, interaktivní tabuli, magic boxu