Babička Kořenářka

Projekt "Babička Kořenářka" bude doplňovat vzdělávací obsah ŠVP.Vzdělávací nabídka je zaměřena na činnosti,které budou realizovány v přírodě a na zahradě školy.Celý projekt je zastřešen maňáskem babičky Kořenářky,která dětem přináší řadu požadavků na pomoc v péči o přírodu.Projekt je založen na vlastní prožitkové činnosti.Za tímto účelem budou na zahradě školy vytvořeny zóny,které zajistí možnost pozorování růstu rostlin a zároveň přímou účast na jejich pěstování a péči.Další aktivitou budou výlety pro děti.Součástí projektu je zakoupení potřebných pomůcek a DVPP.

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je podpořit enviromentální vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku jako součást vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu naší školy.Vzhledem k tomu,že klademe velký důraz na dobrou a kvalitní spolupráci s rodinou,nabízíme rodičům spoustu společných aktivit,kterými chceme podpořit naše myšlenky a zapojit je tak do našeho projektu.Důvodem potřeby tohoto projektu byla v uplynulém roce evaluace školy,která přinesla informace o naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v naší škole,které se staly podkladem pro vlastní hodnocení.Oblast výsledků vzdělávání,podpory kompetence činnostní a občanské a kompetence sociální a personální se jevily jako oslabené.Výstupem tohoto zjištění byla potřeba tuto situaci řešit a hledat možnosti pro zkvalitnění.Na základě tohoto zjištění a realizace potřebných opatření bylo nutno zanalyzoat všechny potřeby ze strany podmínek pro vlastní vzdělávání.Zahrada školy nabízí řadu příležitostí pro zdravý pohybový rozvoj dětí,ale chybí možnost podpory uvedených kompetencí.Doplnění pomůcek je nutností a další vzdělávání pedagogů zajistí potřebnou kvalitu.

Projekt je zaměřen na 5 okruhů aktivit. První okruh je stanovení záměrů a činností projektu v obecné podobě. Projekt je připraven pro pedagogy k dalšímu zpracování do třídních vzdělávacích programů.Další aktivity jsou zaměřeny na vytvoření podmínek- realizace zón na zahradě školy a zakoupení pomůcek (lupy, dětské zahradní náčiní, dendrologický zásobník).Třetím okruhem je uskutečnění vzdělávacího semináře pro celý tým pedagogických pracovníků ve spolupráci s centrem ekologické a globální výchovy CASSIOPEIA.Další oblastí je zajištění a realizace jednodenních pobytů ve střediscích ekologické výchovy a jiných zařízení pro děti naší školy.Poslední oblastí jsou společné aktivity s rodiči s využitím zahrady školy-osvěta.

1. aktivita   PODZIM  integrovaný blok S PODZIMNÍČKEM ČARUJEME, JAKOU BARVOU MALUJEME?

 - poznávat plody a přírodniny -hrabání listí, hry s plody,hry s ovocem,přiřazování plodů k dřevinám ( dendrologické zásobníky),přiřazování listů k dřevinám,činnosti s přírodninami,výroba skřítků Podzimníčků,společ,výstava ve vestibulu,pečení koláčů s využitím plodů podzimu- " Podzimní slavnosti",grafické cviky,sběr kaštanů a žaludů,hledání hub-jedlé x jedovaté

 -posilovat kladný vztah k živé přírodě - sběr plodů pro lesní zvířata,pozorování stop lesní zvěře,manipulace s lupou a její využití při pozorování drobného hmyzu,výlet za zvířaty,pozorování mraveniště,zprostředkování poznatků o přípravách zvířat na zimu,pozorování kompostu,krmení a pozorování ryb,

 - seznámit děti s významem třídění odpadu-seznámení s kontejnery (barvy-co kam patří),pomoc při úklidu zahrady,ukládání listí do kompostu,hry s barevnými pet víčky.

ZIMA  integrovaný blok  MODRÝ ZVONEK KRÁSNĚ ZVONÍ, PŘIJDE MRAZÍK JAKO VLONI?

 - vést děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř - výroba krmítek pro ptáky,krmení ptáků,krmení vodního ptactva,zdobení vánočního stromečku pro zvířata,beseda s myslivcem,grafický list-hledání stop vločky podle tvaru,pohádkový příběh o zvířátkách v zimě

-podporovat dětskou tvořivost a fantazii v souvislosti s živou a neživou přirodou-tvoření ze sněhu a hry se sněhem,otiskování stop do sněhu a vyšlapávání cestiček do sněhu,pozorování zamrzlých oken, výtvarné ztvárnění, vytváření vánočních dekorací z přírodních materiálů

-přibližovat dětem poznatky o neživé přírodě-pozorování letokruhů na pařezech, pozorování jinovatky, ledu na listech a na trávě, pozorování čistoty sněhu ze silnic, z les, ze zahrady, pokusy s různýmu skupenstvími vody, význam sněhové přikrývky pro přírodu, pozorování nečistot ve vodě v mikroskopu, nepoškozovat přírodu při zimních sportech

-rozšiřovat poznatky o živé přírodě- rozlišování listnatých a jehličnatých stromů, pozorování struktury jehlic na jehličnanech, ochrana rostlin před mrazem, péče o rostliny ve třídě

JARO integrovaný blok ZELENÁ NÁS POTĚŠÍ, SLUNCE VODU VYSUŠÍ

-rozšiřovat poznatky o živé přírodě- rozlišování zvířat na volně žijící, domácí, hospodářská a exotická, výlety za zvěří, rozlišování mláďat, poslouchání a rozlišování zvuků v přírodě, vnímání vůní bylin a květin

-praktickými činnostmi rozšiřovat poznatky o rostlinách- rychlení semen, pokusy co potřebuje rostlina k životu, rozhovory o vzniku života (opylování, kukla, vejce ...), sázení květin a bylinek do záhonků a bylinkové spirály, péče o zeleň na zahradě (zalévání, pletí, kypření půdy), péče o týpí, spolupráce při úpravě, hry v týpí a ochrana před sluncem, sběr a lisování rostlin s babičkou Kořenářkou pro vytvoření herbáře, vaření ze surovin z přírody, pozorování rostliny a semena mikroskopem

-rozšiřovat poznatky o významu vody v přírodě, vlastnosti vody- rozhovory o koloběhu vody, rozdíly mezi potokem, řekou, rybníkem, mořem, výlety s pozorováním vodních ploch, pokusy s vodou (barva,chuť, teplota...), pozorovat různá skupenství vody (mlha, rosa, děšť, kroupy...), pozorování rybiček v jezírku MŠ, v jezírku u Senior domu, v potoce, pozorování pulců

-podporovat kladný vztah k ochraně přírody- 22. 4. Den Země, význam čistírny odpadních vod, při procházkách vnímat čistotu prostředí v okolí MŠ, v lese, parku, třídění odpadů do kontejnerů, miniscénky s babkou Kořenářkou

LÉTO integrovaný blok  ČERVENÁ SVÍTÍ STÁT! POJĎME SI NA LOUKU HRÁT.

 - pěstovat odpovědnost za své chování k životnímu prostředí-pozorovat a respektovat různé biotopy v přírodě,návštěva ekolog.střediska Semenec,pravidelná péče o zóny v zahradě, ochutnávání výpěstků ze zahrady

-zpřístupnit dětem poznatky o vlivu počasí na přírodu i člověka- pozorování počasí ( teplo, déšť, ranní rosa, bouřka, blesk ), vytváření kalendáře počasí, využívání mlhoviště na zahradě, zalévání záhonů

-třídit odpad podle druhu- sběr víček od PET lahví, ekologická pohádka, třídění odpaduve třídě ( papír, sklo, umělá hmota), pozorování kontejnerů- odvoz odpadků, grafické listy

-vnímat přetváření krajiny vlivem lidské činnosti-pozorování čističky odpadnch vod- návštěva, pozorování staveb v okolí řeky a potoka, nevhodmé chování (znečišťování), polní práce, sázení letniček, vyrábění kompostu

-uvědomovat si odlišnosti a význam různých materiálů (zem, kámen, písek, hlína)- pokusy s přírodním materiálem, využití hmatového chodníčku, hry v kamenném skřítkovém království, vyrábění obrázků z barevných písků, mušlí, kamínků ..., tvorba z keramické hlíny, hra na kamínky ( rytmizace), pozorování zvuků materiálů, rozlišování struktury kamenů (hmatem, zrakem...), změna barvy při potopení do vody (pokusy), rozlišování vlastností (písek, humus, suchý x mokrý), malování na kámen.

2. aktivita

1. ZÓNA    -KOMPOST

Vzděl. nabídka:   přihazování shrabaného listí,pozorování brouků a žížal v kompostu,pozorování zvýšené teploty v kompostu,pozor,tlení přírod.materiálu v kompostu,pokus vložením nevhodného materiálu do kompostu

Využití pomůcek: fauna box,lopatky,hrabičky,kotouče,lupa

2. ZÓNA   - ZÁHON,BYLINKOVÁ SPIRÁLA

Vzděl.nabídka: sázení květin a rostlin,zálévání,pletí,rozliš.rostlin podle vzhledu,vůně...,využití bylin v jídelníčku,sušení bylin,pozor.vlivu vody na rostliny(jezírko u spirály),pozor,růstu,změn,pojmenování částí rostlin(stonek,květ,list,kořen),ochrana rostlin před škůdci

Využití pomůcek: konvičky na zalévání,motyčky,hrabičky,vidličky,plecí prsty,lopatky,dendrolog.zásobníky,fauna boxy,proutěné košíky,motouzy,zahrad.nůžky,krabice,síťky,mikroskop

3. ZÓNA   -BLUDNÉ KAMENY

Vzděl.nabídka: pozor.vlastností různých druhů nerostů,praktické zkoumání vlastností kamenů,využití kamenů k relaxaci

Využití pomůcek: lupy,konvičky

4. ZÓNA   - BYLINKY A VŘESOVCE NA SUCHÉ ZÍDCE

Vzděl.nabídka: pozor.odlišné podmínky růstu,poznávání bylinek dle vůně,využití bylinek k vaření čaje-péče o svoje zdraví,sušení bylinek k použití do jídelníčku a k vložení do herbáře

Využití pomůcek: plecí prsty,motouzy,síťky,lopatky

5. ZÓNA   - PYRAMIDA S LESNÍMI JAHODAMI

Vzděl.nabídka: sázení jahod,pozor.růstu květů,pozor.plodů( chuť,vůně),zalévání,péče

Využití pom.zahrad.nůžky,plecí prsty,motyčky,lopatky,kbelíky,mističky

6. ZÓNA    - VRBOVÉ TÝPÍ

Vzděl.nabídka: spol.při zastřihávání,zalévání,využití k hrám,ochrana před sluncem,

Využití pom.: zahrad.nůžky,proutěné košíčky,motouzy

7. ZÓNA  - KAMENNÉ KRÁLOVSTVÍ SKŘÍTKŮ

Vzděl.nabídka: využití kamen k sestavování skřítků,pozor.různých druhů kamenů,vnímání přírod.krás vytvoř,člověkem,využití keramických předmětů z hlíny vytvoř.dětmi

Využití pom.: lupy,konvičky,hlína

3. aktivita

Ve spol.s centrem ekolog.a globální výchovy CASSIOPEIA byl zrealizován seminář pro celý pedagog.tým přímo v naší MŠ. Nabídnuta bude možnost využití vzděl.seminářů v obdob.centrech - Jindř.Hradec, Mladá Vožice.Doporučeny budou web.stránky  Ekocentra " Chaloupky"...Podpora využívání nově vybavené škol.knihovny metod. materiálem " Učíme se v zahradě"....V plánu školy jsou zahrnuty výměnné návštěvy se školami, které mají zkušenosti v této oblasti.

4. aktivita

Výlety s dětmi - Výlety do přírody v okolí školy,návštěva farmy u Kubešů, krmení ryb v jezírku,pozor.života na potoce....

5.aktivita

Spolupráce s rodiči- Na základě výzvy se řada rodičů přihlásila k finanční pomoci, materiální pomoci a důl.byla i pomoc na přípravě vlastních zón na zahradě. Jsou připr.společná odpoledne,kde bude využito zahrady školy.Nejen rodičovská veřejnost , ale i ost,zájemci budou moci získat info o našem projektu na web.stránkách.Prostředn.místního tisku a regionál.deníku budeme informovat veřejnost o naší práci za podpory získaných grantů ,která by měla přispět k malé,ne však bezvýznamné ochraně přírody,ve které žijeme.                             

Rozsah záměru je určen pro všechny děti naší MŠ ,tedy pro 167 dětí.Vzhledem k tomu,že společné aktivity jsou určeny pro jejich sourozence a rodiče, bude projektu účastno 167 rodin.Do projektu bude zapojen celý pedagogický tým,který tvoří 13 učitelek.