Babička Kořenářka

                   Babička Kořenářka

· projekt podporuje vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí

· umožňuje praktikovat učení prožitkem a smyslovým vnímáním

· rozvíjí vztah k přírodě  a estetické vnímání

·podporuje terénní vzdělávání a umožňuje projektovou výuku

 

Cílem projektu je podpořit enviromentální vzdělávání dětí předškolního věku a zařazovat téma přírody a její ochrany do všech vzdělávacích oblastí během celého roku. Zaměřuje se na posilování kladného vztahu k přírodě, přispívá k seznamování se s místem, kde děti žijí. Umožňuje podílet se na vytváření zdravého a krásného životního prostředí a vytváří tak environmentálně odpovědný postoj dítěte. Vzdělávání v přírodě rozvíjí vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů, dává prostor pro rozvoj poznatků v oblast živé a neživé přírody, obohacuje slovní zásobu dítěte. Učí děti společně řešit problémy, myslet kriticky. Podporujeme u dětí odpovědnost za své chování, učíme je, že je možné svět a jeho vývoj ovlivnit vlastním přičiněním, čímž přispíváme k utváření životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem.

 

Co přináší tento projekt dětem?

· Podporuje tvořivost a fantazii v souvislosti s živou a neživou přírodou Naučí děti šetření energií a třídění odpadů

· Nabízí přímé pozorování proměn v přírodě, využití mikroskopů, manipulaci s lupami

· Umožní dětem péči o záhonek, sklízení úrody, využití výpěstků ke konzumaci (pokrmy, nápoje)

· Poskytne možnost starat se o ptáčky, o zvěř v lese

· Poskytuje náměty k experimentování s vodou, vzduchem, ohněm, materiály

· Přiblíží dětem různá skupenství vody, význam koloběhu vody v přírodě a její nezastupitelný význam pro člověka

· Nabízí možnost zacházení s drobnými nástroji, nářadím, pracovními pomůckami, dává příležitost zvládat jednoduché pracovní úkony