Škola informuje

 

UPOZORNĚNÍ – PRO RODIČE (PRACOVNÍCI IZS A DALŠÍ) ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O JEJICH DĚTI

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 957/2020Sb., ze dne 30. 9. 2020 kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav, a usnesení vlády ČR č.1033 ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření ve smyslu §6 odst.2 písm.e)zákona č. 240/2020Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Hejtmanka Jihočeského kraje Pokynem č.39 ze dne 1.listopadu 2020 určuje

 Mateřskou školu DUHA Soběslav, sídliště Míru 750  k zajištění vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 12 let  zaměstnanců vykonávající práci v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Děti zaměstnanců:

 • bezpečnostních sborů
 • obecní policie
 • poskytovatelů zdravotních služeb
 • orgánů ochrany veřejného zdraví §115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanců vykonávající sociální práce a poskytující sociální služby podle zákona 108/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • další odborní pracovníci vykonávající činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanců Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanců Česká správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanců Finanční správy České republiky
 • příslušníků ozbrojených sil
 • zaměstnanců Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců
 • pedagogických a nepedagogických zaměstnanců určené školy
 • zaměstnanců školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • zaměstnanců zařízení školního stravování
 • zaměstnanců České pošty, s.p.
 • v případě volných kapacit a po předchozím projednání v krizovém štábu kraje, také pro:

zaměstnance nezbytných pro chod subjektů zajišťujících základní infrastrukturu obcí

zaměstnance městského úřadu nezbytných pro řešení krizové situace a to bez ohledu na to, zda jsou tyto dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení

bez ohledu, zda jsou dětmi naší školy.

 

V případě potřeby nás kontaktujte!!!!

Jsme připraveni vyhovět Vašim požadavkům na délku pobytu dítěte v naší mateřské škole.

 

Telefonický kontakt:  +420723540918

 

Zveřejněno: 2.11.2020 

Mgr. Alena Krejčová        ředitelka školy                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 


Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.  
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání: 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy. 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.). 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech. 5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,  po dobu 4 souvislých hodin denně,  začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
 
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:  individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.  
Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.   vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.  
Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz