Rada rodičů

Rada rodičů

Rada rodičů je neformální uskupení zástupců jednotlivých tříd zvolených na zahajovacích schůzkách . Společně s ředitelstvím školy zasedá zpravidla 2x za školní rok a v případě potřeby řešení problému i častěji.

Cílem je  externí evaluace školy, spolupodílení se na změnách, inovacích, sdílení zkušeností, námětů a podpora společné cesty ve výchově a vzdělávání dětí.

Zástupci tříd jsou nositeli informací od ředitelství směrem k rodičovské veřejnosti a naopak.

 

Zápisy ze společných setkání naleznete v této sekci.

 

Zástupci jednotlivých tříd pro školní rok 2017 - 2018

 

1.,2. třída  MODRÁ

Kamila Makovcová

kamilamakovcova@seznam.cz

737816367

 

Pavla Bálková

mkina@seznam.cz

604474877

 

3.,4. třída ORANŽOVÁ

fetrova.petra@gmail.com

tel. 776 072 485

Petr Hejný

hejny.p@gmail.com

tel. 607 508 849

                                 

 

5.,6. třída ZELENÁ

Michaela Škodová

skodovamiska@gmail.com

722909228

 

Jana Křemenová

jana.va@email.cz

731446291

 

7. třída ŽLUTÁ           Pavla Ženíšková  a.hakova@seznam.cz

 

 

8.,9. třída FIALOVÁ

 

Hana Fifková   hanka.fifkova@gmail.com

Eva Smutná      evasmutna@email.cz

 

 

 

10.,11. třída ČERVENÁ

 

Kateřina Herynková - email: herynkova.katerina1@gmail.com

Roman Kačur - email: kacur@musobeslav.cz

 

 

 

Zápis ze společného jednání zástupců rady rodičů s vedením MŠ Duha a zástupkyněmi pedagogického personálu jednotlivých tříd ze dne 31.5.2018

 

 

Podnětem k mimořádnému setkání byl anonymní dopis nespokojených rodičů adresovaný MŠ. Paní ředitelka A. Krejčová nás požádala o vyjádření a zpětnou vazbu k jednotlivým tématům zmiňovaných v dopise z pohledu rodičovské veřejnosti. Výstupy setkání naleznete níže:

 

  1. Adaptační proces – V MŠ je nastaven třídenní adaptační režim, kdy má rodič možnost doprovázet dítě do třídy a sledovat dění a zapojení dítěte do jednotlivých aktivit. Rodiče se vždy domlouvají na průběhu podpůrné adaptace s paními učitelkami na základě svých potřeb a zájmů s přihlédnutím k individuálnímu doporučení pedagogického personálu. To nic nemění na tom, že dítě má nárok na celodenní pobyt v MŠ od prvého dne! Od rodičů se očekává, že vyjádří svůj názor  potřeby a přání.

 

  1. Nošení hraček do tříd – Každá ze tříd má nastavena vlastní pravidla ohledně donášení hraček do třídy, která vycházejí ze zralosti dětí. Tuto skutečnost je třeba brát na vědomí, a to zejména tehdy, když se děti z různých tříd v odpoledních hodinách slučují do jedné.

 

  1. Vycházky a sušení oblečení – Vycházky probíhají a budou probíhat za každého počasí příznivého pro děti. Může se stát (a stalo se), že v průběhu pobytu venku došlo k náhlému zhoršení počasí a děti se z procházky vrátily promoklé. Jedná se však o výjimečné situace, které nelze předvídat. Snahou personálu je zabránit tomu, aby děti promokly. Na tomto místě je nutné apelovat na rodiče, aby dětem dávali do školky vhodné oblečení a obuv a náhradní oblečení.

 

  1. Nachlazení dětí – MŠ má zájem na tom, aby děti byly zdravé, je povinna ochraňovat jejich zdraví. Běžná rýma a kašel nejsou překážkou pro docházení do MŠ. Vždy jsou to rodiče, kteří rozhodují o tom, zda nachlazené dítě pošlou do MŠ, měli by však při svém rozhodování brát v potaz zdraví ostatních dětí.

 

  1. Doplňkové aktivity – Školský zákon v souladu s listinou Úmluva o právech dítěte MŠ ukládá zachování rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny děti. Veškeré vzdělávací aktivity tak probíhají v provozní době a účastní se jich vždy celá třída. Kroužky po ukončení pracovní doby MŠ nenabízí a ani do budoucna nabízet nebude s ohledem na legislativu. Všechny kroužky určené pro vybrané skupiny dětí jsou v náplni činnosti organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami. Doprovod na tyto aktivity není předmětem vzdělávání v mateřské škole.

 

Nejbolavějším bodem anonymního příspěvku je tvrzení, že MŠ by byla radši, kdyby neměla děti. Je nutné zmiňovat, že jsou to právě děti, které jsou živobytím personálu, a pokud by do MŠ nedocházely, nebyly by potřebné ani paní učitelky?

Jako zástupci z řad rodičů jsme v průběhu jednání nabyli pocitu, že  výše zmiňovaná témata spojuje jedno - nedostatečná komunikace a absence otevřenosti. Rodiče mají vždy možnost konzultovat své pochyby s paní učitelkami na třídách, se zástupci tříd a  v neposlední řadě přímo s paní ředitelkou A. Krejčovou po předchozí domluvě.

Jménem všech zástupců si troufám tvrdit, že personál MŠ odvádí vynikající práci s enormním nasazením, láskou k dětem a snahou o naslouchání a vzájemnou komunikaci s rodičovskou veřejností. Kdyby tomu tak nebylo, anonymní dopis by „zapadl“ bez povšimnutí…

 

 

Ostatní projekty

 

Zahrada sedmi barev – V současné době probíhají terénní úpravy. Nad rámec projektu bude u vchodu instalována informační tabule a knihobudka (malá půjčovna knih). Pan Kubeš pracuje na zhotovení herních prvků, finální podobu mají i skřítkové.

 

Žádost, která byla podána na Státní fond ŽP, byla po formální stránce přijata. Byl ukončen projekt Šablony I., připravuje se projekt Šablony II. Nadále probíhá projekt s ÚP , sítí středisek ekologické výchovy Pavučina a PFJU v českých Budějovicích . V rámci sdílení proběhly stáže pedagogického personálu v Pardubicích a Táboře.

 

Výuka anglického jazyka – Bude pokračovat i nadále ve fialové a zelené třídě.

 

GDPR – Informační memorandum naleznete na stránkách MŠ

 

Organizace školního roku 2018/2019 bude zveřejněna v posledním týdnu prázdnin.

 

Novinkou MŠ je projekt věnovaný založení „osobní knížky“ dítěte (portfolia), které bude deníkem jeho života v MŠ  podporou pro formativní hodnocení dítěte ve smyslu sledování vzdělávacích pokroků a startování přirozené motivace k učení.

 

Zapsala: Věra Fialová, fialová třída